شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

8- فراتحلیل
9- تحقیق تاریخی
10- تحقیق همبستگی
11- تحقیق پس رویدادی (علّی)
با توجه به اینکه دادههای پژوهش مربوط به اطّلاعات مالی شرکتهای بورسی بوده و نتایج آن میتواند راهگشای تصمیمات فعالان بازار سرمایه قرار گیرد، لذا پژوهش حاضر بر مبنای هدف؛ کاربردی و بر مبنای نحوه گردآوری اطّلاعات؛ توصیفی و بر مبنای میزان کنترل محقق؛ غیرآزمایشی میباشد و همچنین از آنجا که در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میشود بر مبنای روش از نوع رگرسیون میباشد و نهایتاً با عنایت به اینکه دادههای پژوهش را اطّلاعات صورتهای مالی شرکتهای تولیدی تشکیل میدهند بر مبنای نوع داده؛ کمّی میباشد.
3-3- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه
3-3-1- جامعۀ آماری
مبنای یک مطالعۀ آماری را جامعۀ آماری تشکیل میدهد. جامعۀ آماری یعنی کلیه عناصر و افرادی که در یک حوزۀ جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک یا ویژگی مشابه هستند. معمولاً عنوان تحقیق به گونهای نوشته میشود که جامعۀ آماری تحقیق از آن قابل استنباط است (رضوانی، 1391، 115). نکته قابل ذکر این است که جمعآوری و مطالعه مجموعه جامعی از دادهها مربوط به موضوع پژوهش، در عمل بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است. لذا به دلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات و بعضاً عدم دسترسی به اطّلاعات کامل، به ناچار بخشی از دادههای مزبور را که در مجموعهای به نام نمونه گردآوری میشوند، استفاده میکنیم.
جامعۀ آماری این پژوهش کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
3-3-2- روش نمونهگیری
3-3-2-1- تعریف نمونه
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت دارد و معرّف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار است. از این رو نمونهگیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرّف جامعه باشند، انجام میپذیرد به صورت کلی دو دسته روش برای نمونهگیری وجود دارد که عبارتند از: نمونهگیری احتمالی (تصادفی) و نمونهگیری غیراحتمالی (غیر تصادفی) (رضوانی، 1391، 116). با توجه به اینکه در این پژوهش از روش نمونهگیری غیراحتمالی استفاده شده است در این قسمت به تعریف روشهای نمونهگیری غیراحتمالی پرداخته میشود.
3-3-2-2- تعریف روشهای نمونهگیری غیراحتمالی
نمونهگیری غیراحتمالی نمونهگیری است که در آن افراد جامعه از شانس برابری برای انتخاب شدن برخوردار نیستند، بلکه نمونهها بر اساس نظر یا قضاوت و یا شرایط تعریف شده از سوی محقق انتخاب میشوند. مهمترین روشهای نمونهگیری غیراحتمالی عبارتند از: نمونهگیری سهمیهای؛ آسان (ساده)؛ قضاوتی (وصفی) و موردی (همان منبع، 121).
در این پژوهش به منظور انتخاب نمونه از روش نمونهگیری قضاوتی (وصفی) که جزء روشهای نمونهگیری غیر احتمالی میباشد استفاده شده است.
3-3-3- حجم نمونه
به منظور انتخاب نمونۀ آماری شرکتهایی که دارای ویژگیهای زیر هستند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف میشوند:
1) پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه باشد تا سبب افزایش یا حفظ قابلیت مقایسۀ اطّلاعات مالی به دست آمده شود.
2) اطّلاعات کامل شرکتها موجود باشد و صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها قابل دسترس باشد.
3) طی دورۀ تحقیق سود ده باشد و سود عملیاتی داشته باشد.
4) در طول دورۀ تحقیق حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد.
در نهایت تعداد 73 شرکت با در نظر گرفتن شرایط مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدند.
3-4- قلمرو پژوهش
نمودار قلمرو پژوهش به صورت شکل (3-1) میباشد.
قلمروRRقلمرو پژوهش