شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه
بخش نتیجهگیری آخرین بخش از انجام یک پژوهش میباشد که در آن محقق بر اساس اطّلاعات آماری که به دست میآید میتواند نسبت به پژوهشی که انجام داده اظهار نظر و نتیجهگیری کند. این نتیجهگیری آخرین تأثیر را هم از حیث سبک نگارش و هم از جهت محتوا باید به خواننده القاء نماید. نتیجهگیری، باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که محقق در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقمندان به اجرای پژوهشهای آتی مبتنی بر پژوهش کنونی و در نهایت استفادهکنندگان کاربردی قرار میدهد.
در فصول قبل، کلیات موضوع پژوهش، زیر ساخت نظری، روش پژوهش و یافتههای حاصل از آن به تفصیل شرح داده شد. در این فصل هدف از پژوهش یک بار دیگر بیان شده، سپس نتایج حاصل از پژوهش به اختصار توضیح داده شده و در نهایت نتایج حاصل از آزمون فرضیهها تفسیر میشود. هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در واقع سؤالی که مطرح میشود این است که آیا سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار دارند؟ و اینکه آیا هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری نیز بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند؟
جهت یافتن پاسخی منطقی برای سؤالهای فوق، اقدام به تدوین فرضیههای پژوهش در راستای هدفهای علمی و کاربردی پژوهش صورت گرفت. در ادامه جهت آزمون فرضیههای پژوهش اقدام به اخذ نمونۀ آماری از جامعۀ مورد مطالعه، یعنی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی4 ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1388 تا 1391 شرکتهای مورد مطالعه نمودیم. بعد از اخذ نمونۀ آماری و جمعآوری دادهها اقدام به محاسبه متغیرهای مورد آزمون از طریق نرم افزار Excel و نهایتاً تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از طریق آزمونهای همبستگی و رگرسیون و سایر آزمونها از طریق نرم افزارهای SPSS، EViews و Stata نمودیم. حال در این فصل ، اقدام به تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش مینماییم.
5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و نتیجهگیری
موضوع سرمایه فکری به دلیل اهمیت آن به عنوان منبعی مهم جهت خلق ارزش در سازمانها و نیز تأثیری که میتواند بر عملکرد شرکتها داشته باشد، توجه زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است و همچنین سرمایه در گردش که بخشی از سرمایه شرکت را شامل میشود که نقشی مشابه خون در رگها را دارد و میتواند تأثیر بسزایی در موفقیت و شکست سازمانها داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بدین منظور تعداد 73 شرکت که از طریق روش نمونهگیری قضاوتی انتخاب شدند، طی دورۀ زمانی 4 ساله و از سال 1388 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. روشهای آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیههای تحقیق شامل بررسی همبستگی و تحلیل رگرسیون بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اصلی 1: سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1 که در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر است:
ROA = b0+ b1VAIC + b2 WCR + e (5-1)
سرمایه فکری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری ندارد (05/0> P-Value)، اما سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار (05/0< P-Value) و مثبتی دارد و میزان تأثیر آن با توجه به میزان ضریب (000009/1) قوی میباشد همچنین مقدار ثابت مدل نیز تأثیر معناداری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد (05/0> P-Value)، در نتیجه مدل نهایی به صورت زیر پذیرفته میشود:
ROA = 000009/1WCR (5-2)
فرضیه اصلی 2: سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 2 که در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر است:
ROE = b0+ b1VAIC + b2 WCR + e (5-3)
سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار (05/0< P-Value) و مثبتی دارد و میزان تأثیر با توجه به میزان ضریب (6805463/0) قوی میباشد، اما سرمایه در گردش و همچنین مقدار ثابت مدل بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری ندارد (05/0> P-Value)، در نتیجه مدل نهایی به صورت زیر پذیرفته میشود:
ROE = 6805463/0 VAIC (5-4)
فرضیه اصلی 3: سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 3 که در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر است:
PM = b0+ b1VAIC + b2 WCR + e (5-5)
سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار (05/0< P-Value) و مثبتی دارند و با توجه به میزان ضرایب، سرمایه فکری تأثیر قویتری بر روی حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد اما مقدار ثابت مدل بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری ندارد (05/0> P-Value)، در نتیجه مدل نهایی به صورت زیر پذیرفته میشود:
PM = 4303377/0VAIC + 1944208/0 WCR (5-6)