ضرایب آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

3-6) روائی و پایائی تحقیق
3-6-1) روائی پرسشنامه
مفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه
مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازهگیری ممکن است برای اندازهگیری یک خصیصه ویژه بر روی یک جامعه آماری دارای اعتبار باشد، در حالیکه برای سنجش همان خصیصه بر روی یک جامعه آماری دیگر، از هیچگونه اعتباری برخوردار نباشد(سرمد و دیگران،170:1385).
روشهای متعددی برای تعیین روایی(اعتبار) ابزار اندازهگیری وجود دارد که عبارتند از:
اعتبار محتوا (محتوائی): اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری بکار میرود. اعتبار محتوائی یک ابزار اندازهگیری، به سوالات تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالات ابزار اندازهگیری، معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوائی میباشد.
اعتبار ملاکی : اعتبار ملاکی عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازهگیری در پیش بینیِ رفتار یک فرد در موقعیتهای خاص.
اعتبار سازه : اعتبار سازه یک ابزار اندازهگیری، نمایانگر آن است که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه
میتواند یک سازه یا خصیصهای که مبنای نظری دارد را بسنجد. در بررسی اعتبار سازه باید به تدوین فرضیههایی درباره مفاهیم اندازهگیری شده، آزمون این فرضیهها، و محاسبه همبستگی نتایج با ابزار اندازهگیری اولیه پرداخت.
با توجه به اینکه چهارچوب کلی سوالات پرسشنامه این تحقیق، بر اساس پرسشنامه های استاندارد خارجی طراحی شده است، بنابراین تا حد زیادی از روایی لازم برخوردار میباشد. همچنین برای اطمینان کامل در مورد روایی پرسشنامه تحقیق، از نظرات اساتید راهنما و مشاور استفاده شد و اصلاحات لازم لحاظ گردید. به منظور بررسی میزان تبیین پذیری هر متغیر توسط سوالات مربوطه(روایی سازه) نیز از مدل تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج آن نشان از تایید روایی سازه ابزار تحقیق دارد. نتایج این آزمون به تفصیل در فصل 4 بیان شده است.
3-6-2) پایائی پرسشنامه
به منظور اطمینان از نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه، اقدام به بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده میشود. مقصود از قابلیت اعتماد یک وسیله اندازهگیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله(همان ابزار اندازهگیری)، تحت شرایط مشابه، به طور مکرر اندازهگیری کنیم، نتایج بدست آمده تا چه حد مشابه، دقیق، و قابل اعتماد میباشند.
به عبارت دیگر میتوان گفت که مقصود از قابلیت اعتماد این است که ابزار اندازهگیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج مشابهای را بدست میدهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط نتایج بدست آمده در اندازهگیریهای مکرر بر روی جامعه)، تا یک (ارتباط کامل نتایج بدست آمده در
اندازه گیری های مکرر بر روی جامعه)، قابل تغییر است.
روشهای متعددی برای محاسبه قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری وجود دارد. مهمترین این روشها عبارتند از:
روش بازآزمایی (اجرای دوباره)
روش موازی (همتا)
روش تنصیف (دو نیمه کردن)
روش کودر- ریجاردسون
روش آلفای کرونباخ (سرمد و دیگران،167:1385).
با توجه به اینکه در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود، لذا فقط به توضیح آن اکتفا شده و از توضیح روشهای دیگر خودداری میشود:
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید انحراف معیار نمرات هر زیرمجموعه از سوالات پرسشنامه و انحراف معیار کل سوالات(زیر مجموعهها) را محاسبه کرده، سپس با استفاده از فرمول ذیل ضریب آلفای هر زیر مجموعه از سوالات را بدست آورد:

در این تحقیق با توجه به اینکه بر اساس الگوی مفهومی ارائه شده، شش متغیر وجود داشت، لذا سوالات پرسشنامه نیز برای بررسی این متغیرها به شش بخش تقسیم میشود. جدول 3-2 این 6 متغیر، سوالات مربوطه و ضریب آلفای هر یک را نشان می دهد.
ضریب آلفای کرونباخ در دو مرحله قابل محاسبه می باشد، مرحله اجرای آزمایشی و مرحله اجرای نهایی پرسشنامه. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مرحله اجرای آزمایشی، نمونه 40 نفری انتخاب شده، که با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های نمونه مقدماتی از طریق نرمافزار آمار SPSS.15، ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق تعیین شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه در مرحله اجرای نهایی نیز تعیین شد. با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده می توان گفت که سوالات پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار میباشند.