طبقات الصوفیه

دانلود پایان نامه

۱۳. افشار سیستانی، ایرج. خوزستان و تمدن دیرینه آن. ج۱، تهران: نشر هنر، چاپ اول، ۱۳۶۶.
۱۴. افضل الملک، غلامحسین. افضل التواریخ. محقق اتحادیه، منصوره ،سعدونیان، سیروس، تهران: نشر تاریخ ایران، چاپ اول، ۱۳۶۱.
۱۵. اقبال آشتیانی، عباس؛ پیرنیا، حسن. تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه. تهران: انتشارات خیام، چاپ نهم،۱۳۸۰ .
۱۶.امین،سید محسن.اعیان الشیعه. ج۲، محقق حسن الامین ،بیروت: دائره المعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ ه.ق.
۱۷. انصاری هروی، عبدالله. طبقات الصوفیه. مصحح محمد سرور مولایی، تهران: نشر توس، ۱۳۶۲.
۱۸. براون، ادوارد. تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی. مترجم صدری افشار، غلامحسین؛ مجتبایی، فتح الله، تهران: انتشارات مروارید، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ .
۱۹. بلاذری، احمد بن یحیی. فتوح البلدان. مترجم محمد توکل، تهران: نشر نقره، چاپ اول، ۱۳۳۷.
۲۰. بیات، عزیز الله. تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان. تهران: امیرکبیر، چاپ دوم،۱۳۸۴.
۲۱. پاینده، ابوالقاسم. تاریخ سیاسی اسلام. ج ۳، تهران: انتشارات جاویدان، چاپ نهم،۱۳۸۶.
۲۲. پژوهشکده تحقیقات اسلامی. زندگانی امام صادق علیه السلام. قم: چاپ اول، [بی تا].
۲۳. تتوی، احمد؛ قزوینی، آصف. تاریخ الفی. ج ۳، محقق غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول،۱۳۸۲.
۲۴. جامی، عبدالرحمن احمد. نفحات الانس. تصحیح مهدی توحیدی پور، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۵.
۲۵. جعفریان، رسول. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. قم: نشر انصاریان، چاپ ششم،[بی تا].
۲۶. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاریخ سیاسی اسلام تا سال ۴۰ ه.ق. قم: انتشارات موسسه در راه حق، چاپ اول، ۱۳۶۶.
۲۷. چلبی، مصطفی بن عبدالله. مترجم تقویم التاریخ. محقق میر هاشم محدث، تهران: نشر احیاء کتاب، چاپ اول،۱۳۷۶.
۲۸. حاجیلو، محمد علی. ریشه های تاریخی تشیع در ایران. محقق غلامرضا طباطبایی، قم: مجمع جهانی شیعه شناسی، چاپ اول،۱۳۸۶.
۲۹. حسینی شاهرودی، محمد. تاریخ زندگی امام جواد علیه السلام. تهران: اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، چاپ اول، [بی تا].
۳۰. حسینی فسایی، حسن. فارسنامه ناصری. ج۱،۲، محقق منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم،۱۳۸۲.
۳۱. خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین. تاریخ حبیب السیر. ج۲، تهران: انتشارات خیام، چاپ چهارم،۱۳۸۰ .
۳۲. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مآثر الملوک. محقق میرهاشم محدث، تهران: انتشارات رسا، چاپ اول،۱۳۷۲.
۳۳. دمیرچى، شهاب الدین، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام (ویژه علوم پزشکى). قم: دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۹.