عدم وجود خود همبستگی

دانلود پایان نامه

3) حاشیه سود:
این نسبت را حاشیه سود خالص هم مینامند و به وسیله آن، سودآوری هر ریال از فروش را محاسبه میکنند؛ به این ترتیب که مقدار «سود پس از کسر مالیات» را بر خالص فروش تقسیم میکنند.
= حاشیه سود (3-12)
نسبت حاشیه سود، نتیجه روابط متقابل میان سه عامل است: 1) حجم فروش؛ 2) سیاست قیمتگذاری؛ 3) ساختار هزینه. حسابداران شرکت ممکن است دریابند که حاشیه سود شرکت مطلوب نیست، ولی به طور دقیق ندانند نقش هر یک از سه عامل در پایین بودن حاشیه سود چیست (نوو، 1389، 51).
3-6- روش گردآوری اطّلاعات و دادهها
گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحلۀ گردآوری دادهها، آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافتههای میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و سپس به خلاصهسازی یافتهها از طریق طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها میپردازد و فرضیههای تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت نتیجهگیری میکند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها مییابد. به عبارت دیگر، پژوهشگر به اتکای دادههای گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف میکند. بنابراین، اعتبار دادهها اهمیت بسیاری دارد، زیرا دادههای غیر معتبر مانع از کشف حقیقت میشود و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهشگر به درستی معلوم نمیشود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار دادههای گردآوری شده، پژوهشگر باید دادههای صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا، 1385، 162).
در این پژوهش برای جمعآوری اطّلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق و همچنین ادبیات موضوع تحقیق از مطالعات تجربی منتشر شده در مجلات (علمی و فصلنامهها)، گزارشهای تحقیق و پایاننامهها، کتابها، مقالات منتشرشده استفاده شده و برای گردآوری دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع و پایگاههای اطّلاعاتی مختلف از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها در سایت کدال (www.Codal.ir) و سئو (www.Seo.ir) استفاده شده است.
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها
دادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتداییترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح شدهاند. لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این دادهها، با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیهها، با این سؤال روبرو میشود که از چه طریقی این دادهها را طبقهبندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیهها را که حالت پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق دارا هستند، تعیین تکلیف نماید (خاکی، 1384، 160).
برای تجزیه و تحلیل دادهها، با توجه به ماهیت آنها، روشهای مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد و سنخیت این روشها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاجها و نتیجهگیریهای معتبر و دقیقی را به عمل آورد (همان منبع).
پس به طور کلی میتوان گفت که در تجزیه و تحلیل دادهها یک بعد کمّی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی، که آن تحلیلها، استدلالها، و استنتاجهایی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت میپذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعۀ آماری تعمیم داد (همان منبع).
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و انجام آزمون فرضیههای تحقیق از روش تحلیل رگرسیون (با استفاده از تکنیک پنل دیتا) استفاده شده است. لذا بدین منظور در این تحقیق پس از اجرای مرحله تحقیق کتابخانهای و میدانی و استخراج اطّلاعات کافی از نمونهها و محاسبه ارزشهای هریک از متغیرها با استفاده از نرم افزارهایExcel ، با استفاده از نرم افزارهای SPSS21، EViews8 (برای آزمون پنل دیتا) و Stata11 (به منظور انجام آزمون ناهمسانی واریانسها و آزمون خود همبستگی) به تجزیه و تحلیل یافتهها و آزمون فرضیهها پرداخته شده است.
در ادامه فصل مفروضات مدل رگرسیون خطی که برای انجام آزمونها مورد نیاز است و نیز توضیحات مختصری در مورد دادههای پنلی و مزایای بکارگیری آنها و نیز روشهای مورد استفاده جهت آزمون دادههای پنلی، تشریح خواهد شد.
3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی
3-8-1- فرض عدم همخطی
همخطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر همخطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است R-Square مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارتی دیگر، با وجود آن که مدل خوب به نظر میرسد، ولی دارای متغیرهای مستقل معنیداری نمیباشد. در این پژوهش برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل از آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل استفاده میشود. برای پذیرش عدم همخطی بین متغیرهای مستقل، باید همبستگی شدیدی بین متغیرهای مستقل (بالای 7/0) وجود نداشته باشد.
3-8-2- فرض همسانی واریانسها
فرض میشود که واریانس خطاها مقدار ثابتی است که معمولاً با نشان داده میشود. این فرض به همسانی واریانسها معروف است. اگر خطاها، واریانس ثابت نداشته باشند، گفته میشود آنها ناهمسان هستند. در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی واریانسها از نرم افزار Stata و آزمون LR استفاده میشود. در این آزمون فرض صفر مبتنی بر همسانی واریانسها و فرض یک مبتنی بر ناهمسانی واریانسها است. اگر آماره آزمون از مقدار بحرانی (5%) کوچکتر باشد، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانسها رد خواهد شد، به عبارت دیگر در این حالت ناهمسانی واریانسها وجود خواهد داشت.
H0: همسانی واریانسها
H1: ناهمسانی واریانسها
3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی
در مدلهای رگرسیون فرض بر آن است که جملات خطا از دورهای به دوره بعد مستقل میباشند، اما در بسیاری از موارد، جملات خطا در دورههای مختلف همبستهاند. در چنین مواردی جملات خطا اصطلاحاً دارای خود همبستگی یا همبستگی سریالی هستند. برای بررسی آن که در یک مدل رگرسیون، جملات خطا خود همبسته میباشند یا خیر، از نرم افزار Stata و آزمون LM استفاده میشود. اگر آماره آزمون از مقدار بحرانی (5%) کوچکتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی رد میشود. بنابراین در این حالت خود همبستگی وجود دارد.
H0: عدم وجود خود همبستگی
H1: وجود خود همبستگی
لازم به ذکر است که چنانچه خود همبستگی بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفت، جهت رفع خود همبستگی بین متغیرها، اگر مدل اثرات ثابت انتخاب شود، از پارامتر AR1 استفاده میشود؛ و چنانچه مدل اثرات تصادفی انتخاب شود، از روش تصادفی با در نظر گرفتن AR1 برای رفع خود همبستگی بین متغیرها استفاده میشود.