عوامل ایجاد استرس شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

اعتمادی (2009) استرس شغلی را به دو  شکل تعریف نمود:

1-  جمع شدن عاملهای استرس‌زا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند.

2- استرس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه‌ای که خواست های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید ،  تعریف کرد که در بعضی موارد به کارگیری فرد در کاری که با توانایی‌ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او می‌تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود .

2-1-5  عوامل ایجاد استرس شغلی

2-1-5-1 شيفت هاي كار

يكي از عوامل عصبي بودن و اضطراب در محيط كار، افزايش شيفت هاي كاري است . قبل از جنگ جهاني دوم فقط 15 درصد از كارگران شب كار بودند، اما اخيراً تمايل به دستيابي به توليد بالا باعث شده كه اكثر كارخانجات 24 ساعته و در سه شيفت كار كنند. شيفت هاي كاري باعث بر هم خوردن ساعت بيولوژيك كاركنان شده كه پيامد آن بروز خستگي ، كج خلقي ، بي خوابي ، بي اشتهايي ، عدم تمركز و ضعف حافظه است. كاركناني كه به شكلي كم خوابي دارند و توليد هورمون سروتونين بدنشان به ميزان 20 درصد كاهش پيدا مي كند دچار افسردگي مي شوند. طبق تحقيقات انجام شده كارگران شب كار دو برابر بيشتر نسبت به روز كارها تمايل به كشيدن سيگار دارند. لذا احتمال حمله قلبي بعد از پنج سال در آن ها دو برابر مي شود.فشار به پرسنل جهت كار بيشتر و اضافه كار براي كسب بهره وري بالاتر باعث شده كه كاركنان كمتر به مسايل خانوادگي بپردازند و احساس مي كنند که  بين كار و روابط خانوادگي مي بايست يكي را انتخاب كنند كه اين مسئله باعث عدم رضايت آن ها مي شود(زیمرمن ،استندلی و کاپتین ،[1]2006).

[1] Zimmerman, Standley   & Captain

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه