پژوهش (پایان نامه) : عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

دانلود پایان نامه

انواع پیمانکاران:

پیمانکاران بر حسب توان (پایه) به شرح زیر طبقه بندی می شوند.

(آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)

الف) نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که در صد در صد سهم الشرکه یاسهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

ب) نوع دوم : پیمانکارانی که صد در صد مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداری ها، موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصره 1: شرکتهای دولتی که با اجازه قانونی تشکیل می شوند در این دسته قرار می گیرند.

پ)نوع سوم : گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب می شوند.

تبصره2: شرکتهایی که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول و دوم باشد، نوع یک محسوب می شوند.

تبصره 3: سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداری ها، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، موسسات خیریه و موقوفات و … ) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.

 

 

 

پیمانکاران بر حسب نوع فعالیت به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

(آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)

الف: رشته ساختمان

ب: رشته آب

ج)رشته راه و ترابری

ت) رشته صنعت و معدن

ث) رشته نیرو

ج) رشته تأسیسات و تجهیزات

چ) رشته کاوش های زمینی

ح) رشته ارتباطات

خ) رشته کشاورزی

د) رشته خدمات

ذ) رشته مرمت آثار باستانی

 

2-1-5-2-5 گرید پیمانکاری

پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه – از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت- به شرح زیر طبقه بندی می شوند.

الف) پیمانکاران پایه یک

ب) پیمانکاران پایه دو

پ) پیمانکاران پایه سه

ت) پیمانکاران پایه چهار

ث) پیمانکاران پایه پنج

 

 

2-1-5-2-6 معیار صلاحیت

تشخیص صلاحیت پیمانکاران بر اساس معیارهایی که در زیر آمده است صورت می پذیرد و پیمانکاران بر اساس آنها دارای رتبه های پیمانکاری می شوند.

(آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)

الف) ارزشیابی:ضریب ارزشیابی بر اساس رویه ها و ظوابط دستورالعملهای ارزشیابی تعیین          می گردد.

ب) تخصص و تجربه: امتیاز تجربه و تخصص بر اساس رابطه امتیاز مدیران و کارکنان که از روی میزان تحصیلات، تجربه مدیران و کارکنان بدست می آید و امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز تداوم فعالیت پیمانکار محاسبه و تعیین می گردد.

پ) توان مالی

 

2-1-5-3 مشاور

دستگاه نظارت مهندس مشاور

شخصی حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

 

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان