عوامل موثر بر وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
– امین بیدختی، علی اکبر؛ زرگر، سید مجتبی و نظری، ماشاالله(1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3، ص 68-49.
– الهی، شعبان و حیدری، بهمن(1384). مدیریت ارتباط با مشتری. چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشنامه بازرگانی.
– بلوریان تهرانی، محمد(1378). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
– بندریان، رضا(1388). تصویر شرکت: یک چارچوب مفهومی برای برنامه ریزی استراتژیک. بررسی های بازرگانی، شماره 36، ص 103-94.
– توکلی، غلامرضا(1382). کارایی و اثربخشی. تهران: انتشارات پیشروان تعالی کیفیت.
– جوانمرد، حبیب الله و سلطان زاده، علی اکبر(1388). بررسی ویژگی های برند اینترنتی و
وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت). مجله پژوهش نامه بازرگانی، شماره 53، 256-225.
– حافظ نیا، محمد رضا(1383). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
– حمیدی زاده، محمدرضا؛ حاجی کریمی، عباس علی؛ بابایی زگلیکی، محمدعلی و طباطبایی نسب، سید محمد(1388). طراحی و تبیین مدل فرآیندی وفاداری مشتریان؛ مورد پژوهی: بانک های خصوصی. نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی، شماره دوم، ص 170-133.
– حمیدی زاده، محمدرضا و غمخواری، سیده معصومه(1388). شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۲،
ص 210-187.
– خاکساری، محمد ابراهیم و بهرام زاده، حسینعلی(1384). مشتری گرایی، تحول اداری، شماره 49، ص 162-149.
– خاکی. غلامرضا(1382). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
– ختایی، محمود؛ فرزین، محمدرضا و موسوی، علی(1387). اندازه گیری کارایی برخی هتلهای شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره دوم، ص 24-1.
– خورشیدی، غلامحسین و کاردگر، محمد جواد(1388). شناسایی و رتب هبندی مهم ترین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان، با استفاده از روش های تصمی مگیری چند معیاره(مطالعه موردی: بانک مسکن). چشم انداز مدیریت، شماره 33، ص 191-177.
– دیهیم، سید داود(1382). مشتری گرایی بر پایه بازاریابی رابطه ای. کارآفرین، شماره 21، ص 61-55.
– رضایی، کامران و شکاری، امیر(1385). ارائه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM. نشریه دانشکده فنی، شماره 4، ص 537-523.
– سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه(1385). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دهم، تهران: نشر آگاه.
– سهرابی، بابک؛ طهماسبی پور، کاوه؛ رئیسی وانانی، ایمان و فضلی، صفر(1391).شناسایی معیارها و تبیین مجموعههای فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران. پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 79 ، صص 74-55.
– سید جوادین، سید رضا و کیماسی، مسعود(1389). مدیریت کیفیت خدمات. تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.
– سیفی، عبدالله(1387). بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند برتکرار استفاده مشتریان از خدمات بانک ملی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.
– قلی پور سلیمانی، علی(1388). اولویت بندی عوامل موثر در بازاریابی صنعت هتلداری به روش AHP(مطالعه موردی: استان گیلان). فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال چهارم، شماره 8،