فرآیندهای مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

فرهنگ سازمانی
روش های یادگیری، درک تفکر، احساس، سهیم سازی و انتقال بین اعضای سازمان
فرآیند و رویه ها
اکولوژی: محل های فیزیکی
بایگانی ها (دیجیتالی و کاغذی)
هدف نهایی این مرحله، کمک به اعضای سازمان جهت دسترسی به دانش لازم در فرایندهای اخذ تصمیم است.
فرایند توزیع دانش: این فرایند عبارت است از توزیع دانش تا نقاط فعالیت و حتی فراتر از آن، به بیرون سازمان است. عوامل متعددی از جمله تسهیلات ارتباطی و فرهنگ سازمانی می توانند به این فرآیند کمک کنند. در مورد تسهیلات ارتباطی باکمن (1998) بیان می کند که یکی از مقاصد اصلی مدیریت دانش تسهیل ارتباطات در تمام قلمروهای سازمان است تا اعضای سازمان با همکاری هم، چالش ها و فرصت های پنهان را شناسایی کنند. در خصوص اهمیت فرهنگ در دانش سازمانی و اشاعه آن می توان گفت فرهنگ منجر به خلق محیط های هماهنگ ساز سینرژیک می شود. اگر در سازمانی ارزش ها و فرهنگ به تشویق یادگیری و دانش سازی بپردازد، تمام کارکردهای سازمان تغییر می کند.
فرآیند کاربرد یا اعمال قدرت دانش: از دیدگاه اکثر پژوهشگران از جمله فیفر و سوتن مهمترین فرآیند است آنها بیان می کنند که مزیت رقابتی متعلق به سازمان هایی که بهترین دارایی های دانش را دارند نیست بلکه متعلق به سازمان هایی است که به بهترین صورت از دانش خود در عمل استفاده می نمایند. اگر دانش تبدیل به عمل نشود و فعالیتهای سازمانی براساس دانش سازمان نباشد همه فعالیت ها و فرآیندهای مدیریت دانش عقیم و بی اثر است. کاربرد دانش باعث می شود شکاف بین دانستن با عمل کردن از بین برود و حلقه مهم بازخورد، یادگیری با انجام دادن و کاربرد به وجود آید. همچنین فرآیند کاربرد دانش، خلق سناریوی یادگیری زمینه ای از کاربرد دانش را ممکن می کند، برخلاف این که یادگیری به این روش بسیار مشکل است اما در خلق دانش بسیار مهم است، زیرا مستلزم فرا تحلیل و ارزیابی فرایندها است و به همین علت اغلب در سازمان ها فراموش می شود. فیفر و سوتن (2000) سه رویکرد را برای کاربرد دانش پیشنهاد می دهند:
ایجاد یک بخش فرعی در سازمان که از راه حل های منفل موجود رها باشد و در عین حال نسبت به راه های قدیمی وفادار.
ایجاد فضایی که اعضای سازمان مستمر است و روال های سازمان را زیر سوال ببرند.
تلاش رهبران سازمان در راستای خلق فرهنگی که کاربرد دانش را تشویق کند.
با این وجود دانش برای سازمان به تنهایی منبع مهمی نیست. دانش برای دانش نیست بلکه دانش برای عمل و بهبود عملکرد مهم است. به این ترتیب در قلب مدیریت دانش باید نوآوری را جستجو کرد، زیرا مزیت رقابتی پایدار در نوآوری پنهان است.
مکانیزم نوآوری فرایند های مدیریت دانش
پاداش های انگیزشی / محرک ها
معرفی تغییر: دیدگاه ها ،گروه ها ، محیط
ارزیابی فرهنگی،سازمانی و گروهی
پذیرش هر چیزی بصورت موقت:تیم ها،سازمانها،رویه ها،خطوط تولید
عدم پذیرش عقاید و ارزشهای بنیادی(شخصی و سازمانی)
تشویق آزمایش و انکار تخصص ها
عوامل محیطی:شرایط کاری،ابزار های اقتصادی
مکانیزم های انتقال و مشاوران
پذیرش تفاوت ها و استخدام هوشمندان
تحرک نارضایتی
خلق دانش
تشویق یادگیری و آموزش(اغلب به طور متناوب)