فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

ابزارهای گوناگونی مانند مشاهده، پرسشنامه، مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک و … برای بدست آوردن داده ها وجود دارد. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق ، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع، روش مطالعات کتابخانه ای (کتب و مقالات فارسی و انگلیسی ، پایان نامه ها، سایت های اینترنتی و…) بوده است. همچنین برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای برسی رابطه ی بین متغیر های تحقیق ، از طریق توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری استفاده گردیده است.
در این تحقیق برای تهیه پرسشنامه پس از شناسایی متغیر ها، ابتدا پرسش ها با استفاده از مقاله آقای (جورودرز و همکاران ، 2008، ص 91-92) تهیه و پس از تایید اساتید محترم راهنما و مشاور و انجام تست خبرگان ، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده است که پرسشنامه پژوهش متشکل از دو بخش می باشد:
بخش اول : تعداد سوالات پرسشنامه این بخش 23 سوال می باشد که شامل
5 سوال در خصوص فناوری اطلاعات از سوال 1 الی 5
3 سوال در خصوص سبک استراتژی یادگیری از سوال 6 الی 8
5 سوال در خصوص فرهنگ اعتماد از سوال 9 الی 13
3 سوال در خصوص ساختار منعطف از سوال 14 الی 16
7 سوال در خصوص انتقال دانش از سوال 17 الی 23 می باشد.
بخش دوم : شامل سوالاتی در مورد مشخصات دموگرافی یا جمعیت شناختی پاسخ دهندگان می باشد.
7-3- مقیاس انداره گیری
برای اندازه گیری نگرشها می توان از مقیاسهای مختلفی استفاده نموده، که مهمترین آنها عبارتند از :
الف) مقیاس لیکرت :یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری است. این مقیاس از مجموعه ای منظم از گویه ها (عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده ساخته می شود. پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده است که معمولا از یک تا پنج یا هفت درجه است نشان می دهد. سپس پاسخ آزمودنی به هر یک از عبارات از نظر عددی ارزشگذاری می شود. حاصل جمع عددی این ارزشها نمره آزمودنی را در این مقیاس بدست می دهد.
ب)مقیاس افتراق معنایی : در این مقیاس از پاسخ دهنده خواسته می شود تا مفهومی را روی مقیاس دو قطبی هفت درجه ای علامت گذاری کند.
ج) مقیاس ثرسون : در این مقیاس از پاسخ دهنده خواسته می شود تا تمام مواردی را که با آنها موافق است علامت بزند .
در این تحقیق برای پاسخگویی به سوالات از طیف لیکرت استفاده شده است به این صورت که پس از جمع آوری پرسشنامه ها طیف مزبور با اعداد درجه بندی یا نمره گذری شده اند نحوه کار به صورت زیر می باشد:
پاسخ ها = خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
امتیازات= 1 2 3 4 5
پس از تخصیص نمرات به عبارات پرسشنامه مجموع نمراتی که پاسخگو کسب کرده است بیانگر گرایش و یا واکنش او به موضوع طرح شده می باشد. به همین دلیل است که به این طیف، طیف مجموع نمرات نیز نام نهاده اند.
8-3- بررسی معیار های نکونی پرسشنامه
اهمیت و ضرورت اندازه گیری در پژوهشها به این دلیل است که بدون داده مناسب و مطلوب نمی توان به نتایج معتبر دست یافت مفاهیمی همچون روایی و اعتبار تلاشی در جهت نیل به این مقصود می باشد. به طور کلی شرایط بدست آوردن داده خوب آن است که شیوه اندازه گیری و ابزار آن دارای اعتبار و روایی باشد. و پژوهشگر بعد از استفاده از هر وسیله اندازه گیری (پرسشنامه، تست و…) باید مساله روایی و اعتبار را مورد بحث و بررسی قرار دهد ، اگر پژوهشگر اعتبار و روایی داده هایش را نداند نمی تواند به داده هایش اطمینان کند. اعتبار آزمون به دقت اندازه گیری ثبات و پایانی آن اطلاق می گردد و دارای دو معنای متفاوت می باشد یک معنای اعتبار ،ثبات و پایانی نمرات آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود، نمره وی در همه موارد یکسان باشد. معانی دوم اعتبار به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن این است که سوال های آزمون تا چه اندازه با هم همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب اعتبار درونی آزمون کم باشد بدین معناست که سوالهای مختلف آزمون ، متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند. برای بررسی اعتبار (اعتماد پذیری) از تکنیکهای متفاوتی استفاده می شود یکی از این تکنیک ها آلفای کرونباخ می باشد که بر اساس سنجش سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است. اگر انحراف معیارسوالات یک باشد، این روش بر مبنای متوسط همبستگی میان سوالات مقایسه را انجام می دهد در این صورت بر مبنای متوسط کواریانس بین سوالات تصمیم گیری می شود. اگر سوالات موجود ، با یکدیگر همبستگی مثبتی نداشته باشد انتظار نداریم در صورت تکرار این پرسشنامه بر روی افراد نمونه دیگر، نتایج مشابهی بدست آید و در واقع اعتبار پرسشنامه کاهش می یابد. اگر تغییر پذیری بین افراد تقریبا نزدیک به هم باشد ، فرمول معیار آلفا به صورت زیر پیشنهاد می شود:

که در آن:
=k تعداد سوالات پرشسنامه
Si²= واریانس پاسخ های سوال i ام
S² = واریانس پاسخ ها به مجموعه سوالات