قرار موقوفی تعقیب

دانلود پایان نامه

2- رعایت مصالح عمومی جامعه، رعایت حقوق بزه دیده و عدم امتیاز به مجرمان هوشمند؛ اگر قانونی ناقص تصویب گردد علاوه بر اینکه در زمان اجرا با مشکلات جدی روبرو خواهد بود سبب افزایش حس بی اعتمادی به دستگاه عدالت قضایی خواهد گردید. چرا که، متعاقب وقوع یک بزه افکار عمومی نسبت به هم نوعان خود نوعی احساس همدردی مشترک داشته و منتظر اقدام مناسب و قانونمند می نشینند. اگر اهتمام لازم در این خصوص صورت نپذیرد و مجرمین هوشمند نیز به وسیله خلاء قانونی مرور زمان پاداشی چون قرار موقوفی تعقیب دریافت نمایند، نتیجه ای جز بی اعتمادی عمومی و قانون گریزی به بار نخواهد آورد.
3- نقش قانونگذار محترم به عنوان مهمترین نهاد در خط مش گذاری در نظام کیفری بسیار حساس و غیر قابل انکار است. اما مسئله ای که مطرح است اینست که قانونگذاران محترم باید با مطالعه بیشتر ابعاد مختلف این موضوع از کاستی های موجود در آن بکاهد چون موضوع مرور زمان هدف خاصی را دنبال می کند که می تواند در بازپروری مجرم موثر باشد و مخصوصاً که تعقیب یا رسیدگی و مخصوصاً اجرای مجازات پس از سالها مرهمی بر تالم جامعه و بزه دیده نمی باشد و لذا دردی از جامعه دوا نمی کند.
به عبارت دیگر اگر قانونی شفاف و صریح نباشد و برخلاف فلسفه پیش بینی و اصول عالی عدالت باشد مطمئناً در عمل کمتر به آن قانون اعتنا می شود و به نوعی مجریان قانون آن را فراموش می نمایند و در اینجا نظریه دکترین حقوق و رویه قضایی است که قانون ناعادلانه را عادلانه نشان می دهد. با این توضیحات بدون شک رویه قضایی می بایست در مواردی که قانون ناقص است یا صریح نیست به کمک مقررات مرور زمان، در قانون جدید مجازات آید تا به مدد آن مشکلات مرتفع گردد.
فهرست‌ منابع‌
الف- کتب
مدنی‌، سید جلال‌ الدین‌، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌، انتشارات‌ پایدار، چاپ‌ سوم، 1385
12- جعفری‌ لنگرودی‌، دکتر محمد جعفر، دایره‌ المعارف‌ علوم‌ اسلامی‌، جلد دوم‌، نشر امیرکبیر، 1378.
14- دانش‌، تاج‌ زمان‌، حقوق زندانیان‌ و علم‌ زندان‌ها، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، چاپ چهارم، 1379
15- زراعت‌، عباس‌، شرح‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، جلد 2، چاپ‌ دوم‌، نشر فیض‌، بی‌تا. 1392
آخوندی‌، دکتر محمود، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌، جلد اول‌، انتشارات‌ وزارت‌ فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی‌، چاپ ششم، 1391
آشوری‌، دکتر محمد، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌، جلد اول‌، انتشارات‌ سمت‌، چاپ هفتم، 1390
آشوری‌، دکتر محمد، ترجمه‌ قانون‌ اصول‌ محاکمات‌ جزایی‌ سوریه‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌، 1381
امامی‌، دکتر سید حسن‌، حقوق مدنی‌، جلد 1، چاپ‌ هفتم‌، انتشارات‌ کتابفروشی‌اسلامیه‌، 1386
امامی‌، دکتر سید حسن‌، حقوق مدنی‌، جلد 3، چاپ‌ سیزدهم‌، انتشارات‌کتابفروشی‌ اسلامی‌، 1386
برنار بولک‌، کیفرشناسی‌، ترجمه‌ دکتر علی‌ حسین‌، نجفی‌ ابرند آبادی‌، انتشارات‌مجد، 1382
بروجردی عبده، محمد، اصول قضای دیوان عالی کشور، تهران، چاپ سوم، انتشارات علمی، 1368
بکاریا، سزار، رساله‌ جرائم‌ و مجازات‌ها، ترجمه‌ دکتر محمدعلی‌ اردبیلی‌، چاپ‌ششم‌، نشر میزان‌، 1386
جعفری‌ لنگرودی‌، دکتر محمد جعفر، دانشنامه‌ حقوقی‌، جلد پنجم‌، چاپ‌ دهم ‌، انتشارات‌ امیرکبیر، 1380