مبانی معرفت شناختی

دانلود پایان نامه

اگر مبانی معرفتی و روش شناختی زیر مجموعه آن و نیز مبانی اجتماعی علم مدرن یعنی کلیه مباحث فصل گذشته را به عنوان ویژگی های این دانش درنظر بگیریم گیدنز معتقد است، دانشمندان به عنوان کنش گران علمی به طور مستمر در حال بازتولید این مبانی و چیدمان ساختار نوینی از این علم هستند که با توجه به مقتضیات جامعه در زمان امکان توسعه و گسترش این علم را به نحوی شایسته فراهم می کند.
نگرش های تولید علم نوین
از آنجا که مراکز آموزشی و پژوهشی به ویژه در قرن بیستم، کانونهای اصلی تولید علم را تشکیل می دادند. اما نظام و شیوه تولید دانش، به ویژه در دو دهه اخیر در زمینه های گوناگون سازمانی، معرفتی و هنجاری دچار تحولات و چالش های متعددی شده است، در نگرش جدید نقش دانشگاه ها مورد تردید قرار گرفته است. و توسعه علم بر اساس مفید بودن برای صنعت، دولت یا جامعه انجام می گیرد. رویکردهایی که فرایند تولید علم را مورد مطالعات گسترده قرار داده اند، از جمله نگرش های سیستمی، زنجیره ای و شبکه ای و نظریاتی مانند مدل مارپیچ سه گانه در این مجموعه قرار می گیرند.
فرضیات پژوهش
از مجموع نظریات عنوان شده پیرامون مبانی معرفت شناختی و اجتماعی علم مدرن و شرایط توسعه آن چالش های اجتماعی – معرفتی عدم توسعه علم مدرن در جامعه ایران را می توان اینگونه فرض کرد:
مفروضات معرفتی
به نظر میرسد فرایند توسعه علم مدرن با توجه به موضوعات و نیز محورهای مباحث و دیدگاه های واقع گرایانه، خردگرا، انسان محور و دنیامدارانه آن، که به عنوان یکی از نمودهای عصر مدرن ویژگی های معرفتی و فلسفی مدرنیته را در خود نمایان داشت، و نیز روش تجربه گرایانه و استقرایی آن در تقابل با روش عقلی و نقلی دانش پیشین، در ورود و نفوذ به جامعه سنتی – مذهبی ایران با چالش های عمده ای روبرو بوده است. این چالش ها عمدتا ناشی از مقاومت دیدگاه های سنتی مذهبی نسبت به ماهیت و نیز ساختار و سازمان اجتماعی علم مدرن در ایران بوده است. علم نوین به عنوان مظهری از مدرنیته با ویژگی های معرفت شناسانه و کارکردی و ساختاری خود با ورود به ایران، در برخورد با فرهنگ رایج و قدرت های پشتیبان و صاحب منفعت آن، مانند سایر مظاهر دنیای مدرن برای توسعه و پیشرفت خود با جریان های فکری مقاوم و معارض مختلفی مواجه شده است.
مفروضات اجتماعی
به نظر میرسد فرایند توسعه علم مدرن با توجه به خصلت های ساختارگرایانه و بروکراتیک آن، در ایجاد سازمان های اجتماعی و دستگاه های اداری و نهادی آن مانند سازمان آموزش عالی، دانشسرا ها و دانشگاه ها، مراکز و نهاد های علمی و در پی آن ظهور نقش های اجتماعی جدید و سیاست های مدیریتی لازم آن، در مواجهه با نگرش های داخلی و خارجی که در تقابل با این جریان بودند ، و نیز با توجه به عدم آمادگی اقتصادی و عدم ایجاد ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی در درون کشور، با مناقشات و مخاطرات بسیاری مواجه بوده است.
تکنولوژی و رفاه
تکنولوژی و رفاه
مدل پژوهش
تکنوکراسی
تکنوکراسی
ایجاد نهاد های علمی
ایجاد نهاد های علمی
توسعه علم مدرن
سود سرمایه داری
سود سرمایه داری
توسعه
توسعه
اهداف اجتماعی