محدودیت های تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

بطور کلی دو نوع دانش ضمنی وجود دارد:
الف-دانش ضمنی ظاهر شده
ب-دانش ضمنی ظاهر نشده
تفاوت بین دو گروه دانش ضمنی به چند دلیل مربوط می شود:
1-پایه های معرفتی(شناختی) و تجربیاتی که باعث ترقی فکر بشر می شود؛
2-نوع متفاوت زیر بنای دو گروه دانش ضمنی (ظاهر شده،ظاهر نشده)؛
3-ظرفیت خروجی منبع دانش؛
دانش ضمنی ظاهر شده ، دانشی را در بر می گیرد که درباره چیزهایی است افراد انجام می دهند.و دانش ضمنی ظاهر نشده ،دانشی را در بر می گیرد که درباره منبع اولیه (اصلی) چیزهایی است که او انجام می دهد و در آن تمرکز بر زمینه اولیه یا اولین مکانی که عمل انسان از آن منشاء گرفته است(نوناکو و تاکه یوچی 1995) ،علاوه بر تقسیم بندی فوق می توان بر اساس کارکری که دارد تقسیم بندی شود و دانش می تواند کارکرد توصیفی داشته باشد و به بیان چه چیزی یک پدیده بپردازید، می تواند کارکرد علت و معلولی داشته باشد و چرایی وقوع یک پدیده را تعیین کند. (زاک،1999) ، کوئین و همکارانش (19996) در مورد دانش حرفه ای سازمان تقسیم بندی چهار سطحی کارکردی را مطرح کرده اند.دانش درک یا دانستن چیزها ،دانش چگونگی و دانش چرایی، دانش خود انگیخته یا خلاقیت خود انگیخته .بعضی دیگر از دانشمندان حوزه مدیریت نیز بر اساس معرفت شناسی دانش آنرا به چهار سطح تقسیم نموده اند. دانش تجربی ، دانش توصیف شده، دانش پیشنهاد دهنده و دانش کارکردی که دانستن چگونگی انجام دادن عمل است و در قالب مهارتها و صلاحیت های خود را نشان می دهد(نادی،1386 ، ص 128) . توانایی انتقال دانش از یک واحد به واحد دیگر برای تسهیم شدن در عملکرد سازمانی ضرورت دارد(سوبیتی،2001،ص 374) وعنوان می کند دانشی که بین افراد انتفال می یابد نه تنها به سازمان سود می رساند بلکه موجب بهبود توانمندی های هر دو فرد درگیر در این فرایند می شود از این رو انتقال دانش در یک سازمان به عنوان فرایندی محسوب می شود که در آن یک واحد، گروه، دپارتمان و یا بخش در جریان تجربیات یک واحد گروه، دپارتمان و یا بخش دیگر قرار می گیرد(ارگوت 2000، ص 141). دانش می تواند به شیوه های مختلفی انتفال یابد به عقیده سوبیتی(1987 ، ص 47) دانش هم می تواند به صورت غیر مستقیم به وسیله رسانه ها و هم به صورت مستقیم از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. برای برسی توانایی انتقال دانش در این سازمان سه سئوال اصلی مطرح می شود:
1-سرعت انتقال اطلاعات در این سازمان چگونه است؟
2-دقت انتقال اطلاعات چگونه است؟
3-اعتبار(قابلیت اتکا)این دانش چگونه است؟
سرعت انتقال دانش مهمترین جزء در این زمینه است که مزایای بسیار زیادی برای سازمان به همراه دارد.(داونپورت و پروساک،1998،ص 103) سرعت انتقال را به عنوان سرعت جریان دانش در سراسر سازمان عنوان می کند و معتقد اند با وجود زیر ساخت مناسب ،افراد در سازمان سریعتر می تواند اطلاعات را بدست آورد و سریعتر تصمیم گیری کنند. به هر حال سرعت به تنهایی مشکل را حل نمی کند.دانش باید در زمان مناسب به فرد مناسب منتقل شود . لیرنر عنوان می کند مهمترین جنبه مدیریت دانش در یک سازمان این است که دانش به جای مناسب انتقال یابد که مورد نیاز است و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.(ینس 2000، ص 38) عنوان می کند :دانشی که در ذهن کارکنان کلیدی محبوس شده است در صورتی که در زمان مناسب به افراد مناسب منتقل نشود ارزشی چندانی ندارد. اگر اطلاعات و دانش به سرعت انتقال یابد ،اما به دست افرادی که مورد که مورد نظر نیستند برسد، می تواند موجب بروز مشکلات بیشتری در هر سازمان عمومی بشود. معمولا دانشی که در یک سازمان وجود دارد حتی در داخل سازمان نیز به طور موثر انتقال نمی یابد(شاریدودین ، 2004 ،ص 10).سومین بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد اعتبار دانش ، اطلاعات و داده ها در سازمان ها اهمیت بسیار زیادی دارد به طوری که اطلاعات ناموثق می تواند موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای سازمان شود.
1-1-2-عوامل سازمانی
در حالیکه هر سازمانی از محیط منحصر به فردی برخوردار است ، عوامل خاص و مهم سازمانی مانند استراتژی، فرهنگ و تکنولوژی، نقش حیاتی را در عملکرد کلی سازمان ایفا می کند(گابریس،2002،ص 85) . پرسشهای مرتبط با چگونگی پردازش و انتقال موثر دانش صریح و ضمنی و عوامل مهم سازمانی ارتقاء دهندی این فرایند می باشد. عواملی مانند کنترل سازمانی( تونر و مخیجا ،2002، ص 85) ؛ فرهنگ (باگت و دیگران ،2002) تحصیلات و آموزش ،فرایند های و فعالیت ها ، رهبری سیاست های مدیریت منابع انسانی (ونگ ، 2005، ص 85) ؛ و شبکه ها (هانس و دیگران ،2005) مهم تلقی می شود . توانایی انتقال موثر دانش در سازمان به طرق زیر تقویت می گردد شبکه ساختمند فناوری اطلاعات که افراد را قادر به ترویج دانش میکند(ادل و گرانسون، 1998) ؛ساختار تخت سازمانی با سلسله مراتب کمتر و بروکراسی کمتر ، فرهنگ اعتماد که در آن روابط انتقال دانش میان افراد و گروه های شفاف می باشد و توسط عملکرد مبتنی بر تساوی در ارتباط با پاداش ها و تشویقی ها حمایت می شوند؛ و استراتژی یادگیری که از طریق آن سازمانها به طور فعالانه ای یادگیری در حلقه دو سویه را ارتقاء می بخشد(سنج ،1990 ،ص 85) . نیاز به استراتژی یادگیری که به انتقال دانش کمک کرده و یادگیری و انتقال را در مرحله ی آنالیز با هم تلفیق می کند، توسط چهارچوب فرایند مدیریت دانش حمایت می شود(بوک وایتز ،1999،ص 86) .اما در ادبیات مربوطه این خلاء وجود دارد که چگونگه عوامل مختلف بر انتقال دانش (صریح و ضمنی) تاثیر می گذارد. عوامل کلیدی سازمانی که برای این مطالعه بر مبنای آنالیز پیشین انتخاب شده است عبارتند از :سیستم های فناوری اطلاعات ، استراتژی یادگیری ،فرهنگ اعتماد و ساختار و طراحی سازمانی. یافته های این مطالعه با سطوح تاثیر این عوامل خاص سازمانی بر انتقال دانش می باشد.
2-1-2-تعریف دانش
در دیکشنری آکسفورد انگلیسی معاصربه توصیفی ساده بر می خوریم. در آنجا آمده است که “دانش عبارتست از درک یا آشنایی حاصل از تجربه طبق اطلاعات”…آنچه قابل ضبط باشد دانش است. تنها باز نمودی از آن است… جایی که دانش باشد ، وجود کسی که دانای آن باشد، لازم است؛ برگه های کاغذ چیزی را باز نمی کند.(پیمبرتون، 1995، ص 12) .
داده ها متن،واقعیت،کد،تصویر،صدا
اطلاعات داده های سازمان یافته،ساختمند و تعبیر و تلخیص شده
دانش قضیه،قانون،فرایند ،مدل
تخصص پیشنهاد دقیق و صریح ،توضیح و توجیه نتایج و استدلال
قابلیت تخصیص سازمانی،خرانه دانش
جدول 3-2 رده شناسایی سلسله مراتب دانش ،منبع از (کاریانس ،1999، ص 15) .
3-1-2-انواع دانش
در دنیای امروز سرمایه دانش و خردمندی تنها راه ایجاد ثروت در سازمانها و جوامع است.سرمایه های طبیعی و انسانی زمانی به ثروت تبدیل می شود که با سرمایه دانش آمیخته و عجین شده باشد.دانش ،اطلاعات ،دارایی های معنوی، تخصص، صلاحیت ها حرفه ای ابزار های تولید ثروت اند و جوامعی که فاقد این ابزار ها باشند فقیر محسوب می شوند.توانمندی امروز درگرو دارا بودن سرمایه و دانش بوده و بکارگیری مجموعه ظرفیت های ذهنی خلاق است که بطور موثری توسعه و پیشرفت را ممکن می سازد(برنج فروش آذر، 1384،ص 23) .
خرد مرتبه ای است که در آن ضمن بکارگیری مستمر و شایسته اطلاعات ،یعنی مرتبه قبل (دانش) توان یادگیری ،تجربه اندوزی و قدرت انتخاب بر اساس اصول و ضوابط معین و با رعایت محدودیت های تصمیم گیری و اقدام عملی، در سازمان ایجاد شود.