محیط آموزشی

دانلود پایان نامه

محیط آموزشی :

مکانی است که در آن عملکردهای مورد تایید یک جامعه به دانش آموزان و دانشجویان تعلیم داده می شود این پویش که در پی آن آموزش صورت می گیرد تعلیم و تربیت نامیده اند .

عوامل دیگری که باعث تشدید در یادگیری می شود را نام ببرید .

1 – شدت اثر

2 – عامل کاربرد

3 – عامل پیش نیازها ( آمادگی )

5 – عامل پیوستگی

6 – عامل وضوح مطلب

7 – عامل انتقال صحیح

استاندارد به هیچ عنوان به تنهایی و بدون تفسیر و ارائه مطلب مکمل قابل اجرا نیست پس مربی باید به جهت پیاده کردن آن استاندارد مطلب دیگری را درجهت سطح فراگیران برای گسترش استاندارد و پرداختن به نکات زیر در نظر بگیرد .

0 طرح درس :

طرح درس یکی از موارد لازم جهت اجرای کامل استاندارد در سطح کار آموزان است و مربی که می خواهد طرح درس تنظیم کند باید به قسمتهای تشکیل دهند آن توجه نماید طرح درس از قسمتهای مختلف زیر تشکیل شده است .:

1 – نام کار یا موضوع

2 – سطح فراگیران : مثلاًَ درجه 2 و درجه 1

3 – مدت ساعات نظری

4 – مدت ساعات عملی

5 – شماره جلسه

قسمت پایین طرح درس بشکل زیر است .

مواردی که باید تدریس شود شرح موضوعات و وسایل مورد نیاز          زمان
     
     
     
     
     

0 فواید طرح درس

  • مطالب را متناسب با درک و فهم کار آموزان تقسیم میکند .
  • مطلب کل یاستاندارد را به مطالب ریز و قابل بحث تبدیل میکند .
  • زمان دقیق آموزش را برای هر مطلبی مشخص میکند .
  • سرعت استاد را کم و انتقال مطلب را بصورت ترتیب منطقی و با ارتباط بهم در نظر میگیرد.
  • توقف های منطقی و لازمه استاد را در جهت درک کار آموزان در نظر میگیرد .
  • پیوستگی مطالب کاملاً حفظ میشود و نیز باعث میشود که مطالب در ذهن استاد بصورت جابجا بیان نشده و بطور کامل به کار آموز ارائه میشود پس طرح درس یکی از مهمترین موارد در زمینه انتقال وتفهیم موضوع میباشد که برای هر مربی لازم است .

 

 

تذکر  :

هر برگه طرح درس در قسمت پایین آن قسمتی برای سوال کار آموز طراحی شده است در حقیقت این قسمت مکان سوالهایی است که مربی نتوانسته است جواب دهد یا در درس خود نیز به آن اشاره نکرده است و بعنوان ملبی جدید برای جزوه مربی میتواند در آینده در نظر گرفته شود /

0 تذکر مهم

جزوه طرح درس هیچگاه کامل نیست و هر دوره بر اساس سوالات کار آموزان و نیز پیشرفت علوم قابل تغییر و افزایش است .