مدل اثرات تصادفی

دانلود پایان نامه

فرضیه فرعی 6
اثرات ثابت با در نظر گرفتن AR1
اثرات ثابت
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 7
اثرات ثابت با در نظر گرفتن AR1
اثرات ثابت
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 8
اثرات تصادفی با در نظر گرفتن AR1
اثرات تصادفی
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 9
توضیح جدول:
مدل نهایی فرضیه اصلی 1: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه اصلی 1 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب مدل اثرات ثابت است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات ثابت با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضیه اصلی 2: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه اصلی 2 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب مدل اثرات ثابت است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات ثابت با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضیه اصلی 3: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه اصلی 3 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب اثرات تصادفی است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضیه فرعی 1: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه فرعی 1 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده عدم خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب مدل اثرات ثابت است، بنابراین مدل نهایی اثرات ثابت خواهد بود.
مدل نهایی فرضیههای فرعی 2 و 3 و 4 و 5 و 6: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیههای فرعی 2 و 3 و 4 و 5 و 6 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب اثرات تصادفی است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضیههای فرعی 7 و 8: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیههای فرعی 7 و 8 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب اثرات ثابت است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات ثابت با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضیه فرعی 9: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه فرعی 9 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب اثرات تصادفی است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون