مدیریت دانش و عملکرد

دانلود پایان نامه

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- بخش اول : مروری بر تحقیقات انجام شده در دنیا
1-1-5- مقدمه:
مدیریت دانش از تاثیرات قابل توجهی بر تدوین استراتژی و اجرای آن برخوردار است در حالیکه ادبیات مربوط مبین دامنه وسیع تعاریف و دیدگاه های مدیریت دانش می باشد قصد کلی مدیریت تقویت “خرد ” سازمانی برای اتخاذ تصمیمات بهینه و افزایش نوآوری و تقویت عملکرد و پیامدهای رقابتی پایدار می باشد ایجاد چنین خردی نیازمند خلق پیوسته ی دانش جدید و انتقال صریح که توسط سیستمهای اطلاعات و تکنولوژی در سازمان بدست می آید نقش مهمی را در فرایند تدوین استراتژی های گروه ایفا می کند. اما ایجاد و انتقال دانش ضمنی یا تلویحی هنوز بعنوان یک جعبه سیاه تلقی می شود انتقال و کاربری دانش ضمنی بر تاثیر آن بر نوآوری و عملکرد سازمانی هنوز مشخص نشده است. اثر بخش انتقال دانش تحت تاثیر عوامل مهم سازمانی همچون ساختار ، فرهنگ ، فرایند ها و استراتژی و تکنولوژی اطلاعات قرار می گیرد (جو رودز و همکاران، 2008 ، ص 85) .
علیرغم مطالعات متعدد انجام گرفته در گوشه و کنار جهان در خصوص انتقال دانش سازمانی ، مدیریت دانش، کمتر مطالعاتی در جهت تثبیت رابطه میان مدیریت دانش و نو آوری و نیز مدیریت دانش و عملکرد بهتر سازمانی ، رابطه میان انتقال دانش و عملکرد سازمانی و میان نوآوری و عملکرد سازمانی انجام شده است. بعلاوه اگر چه ادبیات مربوط به مدیریت دانش شامل انواع مدلها چارچوبهای مستدل می گردد. اما عده معدودی از آنها اختصاصا انتقال دانش را هدف قرار می دهند.
در این فصل سعی بر آن شده است که ابتدا بصورت اجمالی مروری بر تحقیقات انجام شده و نتایج بدست آمده در خصوص عوامل موثر بر انتقال دانش سازمانی در دنیا بپردازیم سپس به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر پرداخته و در نهایت قصد داریم با ارائه راهکارهای علمی جهت انتقال هر چه موثرتر دانش سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمانی در شرکت های گروه سینا گام برداریم.
2-1-5- تحقیقات انجام شده در این زمینه
در یک نگاه که توسط جورودز و همکارانش در سال 2008 در دانشگاه های تایوان و استرالیا در 1086 شرکت جهت بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل سازمانی بر انتقال دانش و نیز روابط میان انتقال دانش در توانمندی و نوآوری سازمانی و پیوند های میان انتقال دانش و عملکرد گروه انجام شد چنین نتیجه ای بدست آمد که بین سیستم های فناوری اطلاعات و انتقال دانش سازمانی و استراتژی یادگیری و انتقال دانش سازمانی و فرهنگ اعتماد و انتقال دانش سازمانی و ساختار منعطف و انتقال دانش سازمانی و بالاخره انتقال دانش و قابلیت نوآوری و همچنین قابلیت نوآوری و بهبود عملکرد گروه رابطه مثبت وجود دارد. سیستم های فناوری اطلاعات بیشترین تاثیر بر روی انتقال دانش سازمانی و قابلیت نوآوری سازمانی را ایفا کرده است.
همچنین تحقیقات دیگری به صورت گسسته نه بصورت یکپارچه به هر یک از عوامل موثر بر انتقال دانش سازمانی پرداخته اند از جمله تحقیقاتی که مک ایویلی و همکارانش در سال 2002 در یافتند که اعتماد مبتنی بر شایستگی دارای تاثیر بیشتری بر انتقال دانش فردی (ضمنی) می باشد.
بر مبنای مطالعات انجام گرفته از سوی هانس و دیگران در سال 1999 بر روی انتقال دانش فردی و انتقال دانش تدوین شده است. نتایج این مطالعه نشان دادند که انتقال دانش فردی (B=954) در فرایند انتقال دانش مهمتر از تدوین انتقال دانش است.
2-5- بخش دوم : نتایج تحقیق
نتایج و یافته های هر تحقیق ، جان مایه و مهمترین بخش هر پژوهش تلقی می گردد. تا به محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی بسوی بهبود و تعالی بگشاید.
در این بخش نتایج آزمون فرضیات همراه با پیشنهادات ارائه می گردد.
1-1-2-5- نتیجه فرضیه 1
با توجه به بررسی های بعمل آمده از آزمون فرض اول بوسیله آمار استنباطی مشاهده گردید که همانا بین فناوری اطلاعات و انتقال دانش سازمانی در شرکت های گروه صنعتی سینا رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و بصورت عمیق تر اینکه از بین عوامل چهارگانه فرضیات عامل فناوری اطلاعات بعنوان یک عامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی معین که با ضریب همبستگی 0.393 دارای رتبه سوم اهمیت می باشد.
2-1-2-5- نتیجه فرضیه 2
با توجه به بررسیهای بعمل آمده از آزمون فرض دوم بوسیله آمار استنباطی مشاهده گردید که همانا بین سبک استراتژی یادگیری و انتقال دانش سازمانی در شرکت های گروه صنعتی سینا رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و بصورت عمیق تر اینکه از بین عوامل چهارگانه فرضیات سبک استراتژی یادگیری بعنوان یک عامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی معین که با ضریب همبستگی 0.497 دارای رتبه دوم اهمیت می باشد.
3-1-2-5- نتیجه فرضیه 3
با توجه به بررسی های بعمل آمده از آزمون سوم بوسیله آمار استنباطی مشاهده گردید که همانا بین فرهنگ اعتماد و انتقال دانش سازمانی در شرکت های گروه صنعتی سینا رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و بصورت عمیق تر از اینکه از بین عوامل چهارگانه فرضیات عامل فرهنگ اعتماد بعنوان یک عامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی شناخته شد که با ضریب همبستگی 0.517 دارای رتبه اول اهمیت می باشد.
4-1-2-5- نتیجه فرضیه 4
با توجه به بررسی های بعمل آمده از آزمون چهارم بوسیله آمار استنباطی مشاهده گردید که همانا بین ساختار منعطف و انتقال دانش سازمانی در شرکت های گروه بازرگانی سینا رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و بصورت عمیق تر از اینکه از بین عوامل چهارگانه فرضیات عامل ساختار منعطف بعنوان یک عامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی شناخته شد که با ضریب همبستگی 0.263 دارای رتبه چهارم اهمیت می باشد.
5-1-2-5- نتیجه فرضیه 5