مستقل و تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

جدول3-2: سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایائی هر یک
متغیر سوالات مربوطه تعداد سوالات آلفای کرونباخ در مرحله آزمایشی آلفای کرونباخ در مرحله نهایی
تصویر برند 5-1 5 0.742 0.842
بازاریابی رابطه مند 10-6 5 0.784 0.851
تبلیغات شفاهی 14-11 4 0.819 0.857
کیفیت خدمات 20-15 6 0.760 0.878
رضایت مشتری 25-21 5 0.761 0.840
قصد استفاده مجدد 28-26 3 0.801 0.771
3-7) روش گردآوری داده ها
مرحله گردآوری دادهها آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و به روش استقرایی به طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار ‌می‌دهد و در نهایت پاسخ مسأله خود را به اتکای آنها می‌یابد، به عبارتی محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت را آنطور که هست کشف می‌نماید. بنابراین اعتبار اطلاعات اهمیت بسیاری زیادی دارد، زیرا اطلاعات غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می‌گردد و مسأله مورد نظر محقق به درستی معلوم نمی‌گردد. اطلاعات و داده‌های آماری یا در اسناد مختلف وجود دارند یا محقق آنها را از جامعه ثبت و جمع‌آوری می‌کند و در برخی اوقات آنها را می‌سازد. برای تهیه ادبیات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شامل مقالات لاتین و فارسی، کتب، مجلات، و نیز استفاده از اینترنت، همچنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه بسته با استفاده از مقیاس استاندارد(روایی و پایایی) استفاده شد.
3-8) متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی، صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده، می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد. متغیرها انواع گوناگون دارند و بر اساس مبانی مختلف تقسیم بندی
می گردند. متغیرها بر اساس رابطه به سه گروه متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته یا تابع و متغیرهای میانجی یا واسطه تقسیم می شوند.
متغیرهای مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تأثیر می گذارند، منشأ بروز پدیده ها می شوند و معمولاً تشخیص تأثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب می شود. متغیرهای تابع یا وابسته تابع تغییرات متغیر مستقل هستند، یا در واقع معلول آنها به شمار
می آیند(حافظ نیا،83:1383).
انواع متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از:
– متغیر مستقل: تصویر برند، بازاریابی رابطه مند، تبلیغات شفاهی.
– متغیرهای واسطه: کیفیت خدمات، رضایت مشتری.
– متغیر وابسته(تابع): قصد استفاده مجدد.
3-9) روش های آماری مورد استفاده
در تحقیق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری نظیر فراوانی، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق، از روش تحلیل مسیر برای رد یا تایید فرضیات تحقیق، برای بررسی میزان تبیین پذیری هر متغیر توسط سوالات مربوطه در پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی، و برای بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در متغیرهای اصلی تحقیق نیز با توجه به نرمال بودن توزیع داده های تحقیق، از آزمونهای T مستقل و تحلیل واریانس(ANOVA) استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه