جدول۴-۲۵ نتایج برآورد فرضیه فرعی۷-۱ ۹۱
جدول۴-۲۶ نتایج برآورد فرضیه فرعی ۷-۲ ۹۲
جدول۴-۲۷ نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند فرضیه های فرعی ۹۳
جدول۵-۲۸ نتایج فرضیات ۱۰۱
فهرست نمودارها
نگاره ۱ نمودار توزیع نرمال متغیر وابسته بعد از نرمال سازی ۵۹
نگاره ۲ نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در مدل جانبی ۶۴
نگاره ۳ نمودار توزیع نرمال زمان انتظار معامله، ارزش معاملات و گردش سهام شناورآزاد بعد از نرمال سازی ۷۲
نگاره ۴ نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در فرضیه های فرعی ۹۴
چکیده:

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
سعید نریمانی

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطهی بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش ۹۶شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۵ساله ۱۳۸۷-۱۳۹۲ (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.
در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.
واژههای کلیدی: کیفیت سود، نقدشوندگی سهام،بورس اوراق بهادار
Abstract
Study the association between earnings quality and liquidity of listed companies
Saeed Narimani
Research to provide evidence to clarify the relationship between earnings quality and liquidity of the stock and quality assessment of the impact on the liquidity of the stock dividend has been done. In this study, 96 companies listed in Tehran Stock Exchange for the 5year period from 1387 to 1392 (the year of priority) as the population studied.The independent variable in this study is that the index of earnings quality (Accruals Quality and Earning Smoothness) is measured .To calculate Accruals Quality of earnings quality model Dychav and Earning Smoothness Louise quality model is used.In order to measure the liquidity of the stock of liquidity that seven variables used are: Free Float, trading days, the waiting time of the transaction, turnover, roll stocks, value Trade,and roll Free Folat, and variable control the market price of the shares.To test the hypotheses of the model and combined data is used.
Sub test results indicate the Accruals Quality and significant inverse correlation with the percentage of free float and time of the transaction, is directly related to the trading days, the roll stock is If that is not enough evidence to suggest a significant association between Accruals Quality and the turnover, the value trade and found circulating roll free float.
However, the results showed that Earning Smoothness and significant negative correlation with the number of trading days, stock turnover is directly related to circulating stock.If that is not enough evidence to suggest a significant relationship between Earning Smoothness of free float, turnover, trading volume,waiting time transaction is expected to roll free float found.
Key words: earnings quality, liquidity, exchange stock
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، یکی‌از‌ موارد ضروری واساسی ‌در فرآیند رشد ‌و توسعه‌اقتصادی ‌هر کشور است. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمایه یاد کرد. مدیران سرمایهگذاری، ‌مدیران پرتفوی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می‌پردازند، برای حفظ و‌افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاری خود‌ باید عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوی داراییهای مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی را مطالعه نموده و سعی کنند، منابع مالی خود ‌را در داراییهای مالی سرمایه‌گذاری نمایند که بیشترین بازده‌ و کمترین ریسک را برای آنان در برداشته باشد. (طالب نیا، ۱۳۸۹).
اکثر سرمایه‌گذاران در مقطع سرمایه‌گذاری نقدشوندگی را به عنوان مزیت سرمایه‌گذاری در نظر میگیرند، و به سرمایه‌گذاری در‌ اوراق سهامی می‌پردازند(درصورت ثابت بودن نسبی سایر شرایط) که دارای نقدشوندگی بالا است. هر‌چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان می دهد که عامل عدم نقدشوندگی در سرمایه‌گذاریها میتواند نقش مهمی را ایفا‌نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه‌گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی خود نیاز داشته‌ باشند که در چنین شرایطی قدرت نقدشوندگی می‌تواند اهمیت زیا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

دی داشته باشد. نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاریها به وجه نقد است. به عبارت بهتر منظور از نقدشوندگی صرفا سهولت خرید و فروش سهام می باشد.
معیار های زیادی برای نقدشوندگی در مطالعه های پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک دستهبندی میتوان این معیار‌ها را به دو دسته‌ی معیار های اطلاعاتی و معیارهای معاملاتی نقدشوندگی تقسیم‌ کرد (رحمانی، حسینی، رضاپور،۱۳۸۹). در مورد معیار های اطلاعاتی اعتقاد براین است که در قبال اطلاعات به طور مستقیم واکنش نشان می دهند، و ابراز و افشا یا عدم افشای به موقع اطلاعات مورد نیاز و مورد انتظار منجر به تغییر در این معیار‌ها می‌گردد. معیار‌های معاملاتی بیشتر از رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر می پذیرد.
همچنین در مطالعات گذشته تاثیر عوامل متعددی بر این معیار ها مورد مطالعه قرار گرفته است. عواملی چون سود نقدی ،کیفیت افشا، اندازه شرکت، نوسان بازده، از جمله این عوامل هستند. با مطالعه‌ و ‌بررسی این مطالعات نمی‌توان عامل عدم تقارن اطلاعات را نادیده گرفت. چرا که در اکثر این مطالعات تاثیر متغیر مستقل پژوهش بر نقدشوندگی سهام از مجرای تاثیر متغیر مستقل بر عدم تقارناطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. این بحث یعنی چگونگی تاثیر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی بر نقدشوندگی به صورت زیر تبیین می شود.
هزینه بازارگردان ها به سه بخش تقسیم میشود:هزینه های فرآیند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست. هزینه های فرآیند درخواست خرید و فروش(سفارش)، هزینههایی هستند که به طور مستقیم با ارائه خدمات بازارگردانی در ارتباط است و شامل اقلامی همچون عضویت در بورس، اجاره فضای بورس، هزینههای کامپیوتری، هزینههای خدمات اطلاعاتی، هزینههای نیروی کار می باشد. هزینههای نگهداری موجودیها، هزینههایی است که یک بازارگردان به دلیل مسئولیتی که در تجهیز سرمایه‌گذاران ‌به ‌فوریتهای مبادله(نقدشوندگی)دارد، متحمل می شود.
هزینه‌های انتخاب نادرست به این دلیل ایجاد می شود که ممکن است، بازارسازها با افرادی وارد معامله شوند که از اطلاعات بیشتری نسبت به آنان برخوردار باشند. به عبارت دیگر طرف دوم معامله دارای اطلاعات نهانی باشند. بازاراسازها برای مقابله با این ریسک اقدام به افزایش شکاف بین قیمتهای خرید و فروش پیشنهادی می نمایند. بدین طریق سعی در تضمین امنیت مالی خود دارند. با فرض این که کیفیت افشای اطلاعات بالا باشد و شرکتها مبادرت به افشای بهتر و بیشتر اطلاعات نمایند احتمال وجود اطلاعات نهانی و به تبع آن احتمال عدم‌تقارن‌اطلاعاتی ‌کاهش خواهد یافت، و بازارسازها ریسک انتخاب نادرست را در حد پایینی ارزیابی خواهند نمود، در نتیجهی کاهش این ریسک، نقدشوندگی سهام و بازار افزایش خواهند یافت.