۳-۹-۲-۲- هموارسازی سود(یکنواختی سود)
یکنواختی یا هموارسازی سود نیز معیاری دیگر برای ارزیابی کیفیت سود است و معمولا با برخی از معیارهای جریان های نقدی اندازه گیری می شود. این معیار با این فرض که سود هموار نشده و جریان نقدی مدیریت نشده، استفاده می شود. یکنواختی کم سود بدان معنی است که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست.
باون و همکارانش(۲۰۰۳)، یکنواختی سود را از تقسیم انحراف معیار جریان های سود خالص بر انحراف معیار جریان نقد عملیاتی اندازه گیری کردند. این معیار مشابه معیارهای هانت و همکارانش (۱۹۹۷)؛ لیوز و همکارانش (۲۰۰۳)، پینکوس و راجگوپال (۲۰۰۲)، فرانسیس و همکارانش (۲۰۰۴) می باشد.
Earnings Smoothness=
که در رابطه فوق:
NIBE it = سود خالص در سال جاری
CFO it = جریان نقد عملیاتی در سال جاری
۳-۹-۳- متغیر کنترلی
در این پژوهش از لگارتیم طبیعی قیمت بازار سهام به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها محقق باید آنها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کرده اند، تا پاسخی برای پرسش های پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چندمرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج آنها به عهده دارند.
به طور عمده دو دسته پردازش اصلی در پژوهش ها مختلف بر روی داده ها انجام می شود؛ که برای این کار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
در” آمار توصیفی” که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شودو برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی( بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد) و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در “آمار استنباطی” به آزمون فرضیه های مورد بررسی در پژوهش پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.
۳-۱۰-۱-تحلیل توصیفی داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای پژوهش به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.
۳-۱۰-۲- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها
با توجه مباحث مطرح شده در بخش قبل، مدل هایی که به منظور آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل ۱ مدل جانبی و ۱۴ مدل نهایی[۴۲] می باشند؛ ابتدا به منظور محاسبه متغیر های مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی، مدل جانبی برآورد می شود؛ در انتها پس از محاسبه ی کلیه ی متغیرهای لازم، جهت بررسی فرضیه ها، مدل های نهایی برآورد می شوند.
در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می شود.
۳-۱۰-۲-۱- مدل جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی)
همانگونه که بیان شد، انحراف معیار چرخشی ۳ ساله از باقیمانده مدل دیچاو به منظور محاسبه کیفیت اقلام تعهدی و برای برآورد متغیر مستقل مورد استفاده قرارمی گیرد. مدل مذکور با استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می شود.
۳-۱۰-۲-۲- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۱-۱
فرضیه ی فرعی ۱-۱ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری وجود دارد)
Free Float it = β۰ + β۱ Accruals Quality it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۳- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۱-۲
فرضیه ی فرعی ۱-۲ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین هموارسازی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین هموارسازی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری وجود دارد)
Free Float it = β۰ + β۱ Earning Smoothness it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۴- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۲-۱
فرضیه ی فرعی ۲-۱ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری وجود دارد)
Trading Days it = β۰ + β۱ Accruals Quality it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۵-

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۲-۲
فرضیه ی فرعی ۲-۲ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد: