معیارهای ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

10- خاوندکار، ج؛ خاوندکار، ا؛ متقی، ا. (1388). سرمایه فکری: مدیریت، توسعه و مدلهای سنجش. چاپ دوم، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
11- رضایی، ف؛ زمانی، ح؛ عموقین، ر. (1388). تأثیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده (اقتصادی و بازار). پژوهشنامه اقتصاد کسب وکار، سال اول، شماره 1، صص 59-71.
12- رضوانی، ح. (1391). روش تحقیق در مدیریت. چاپ اول، تهران: انتشارات مهربان نشر.
13- رهنمای رود پشتی، ف؛ کیایی، ع. (1388). بررسی و تبیین استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش و پژوهش حسابداری، سال چهارم، شماره 1، صص 1-13.
14- رهنمای رودپشتی، ف؛ محمودی، م. (1388). بررسی و ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در مدیریت ارزش افزوده سهامداران. پژوهشگر مدیریت، شماره 7، صص 70-79.
15- رمضانی، م. (1387). بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بورس، شماره 74، صص 4-11.
16- ستایش، م؛ کاظمنژاد، م؛ ذوالفقاری، م. (1387). بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 23، صص 43-66.
17- سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی، ا. (1390). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ بیست و دوم، مرکز پخش: کتاب گزیده.
18- شمس، ش؛ خلیلی، م. (1390). بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. چشمانداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره 1، صص 51-65.
19- طالبنیا، ق؛ خانحسینی، د؛ معزز ملاقاسم، ا؛ نیکونسبتی، م. (1391). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 5، صص51-66.
20- صالحی، عبدالعلی. (1380). تأثیر وجود همبستگی بین Q ساده توبین و سایر نسخههای Q در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبایی.
21- عنایتی، س. (1383). بررسی و تبیین وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی.
22- عبداللهینژاد، هادی. (1376). رابطه نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای مبتنی بر جریانهای نقدی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، انتشارات دانشگاه تهران، شمارههای 20 و 21، صص 63-79.
23- فتحی، س. (1388). بررسی عملکرد بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد بنگاههای اقتصادی. مجله بررسیهای بازرگانی، سال هفتم، شماره 36، صص 104-108.
24- قلیچلی، ب؛ خداداد حسینی، ح؛ مشبکی، ا. (1387). نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی. مجله دانش و رفتار، دانشگاه شاهد، 15(3)، صص 109-124.
25- مجتهدزاده، و. (1382). نقش حسابداری مدیریت در انعکاس سرمایه فکری. مجله حسابدار، سال هفدهم، شماره 152، صص 72-75.
26- مجتهدزاده، و؛ علوی طبری، ح؛ مهدیزاده، م. (1389). رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران). مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 60، صص 109 -119.
27- محمّدی، م. (1386). بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و اجزاء آن با سودآوری شرکتها. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد مشهد.
28- مرادی، م؛ نجّار، م. (1392). بررسی رابطه بین مازاد سرمایه در گردش و مازاد بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره 2، صص 109-132.
29- مدهوشی، م؛ اصغرنژاد امیری، م. (1388). سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره57، صص 101-116.
30- مهرگان، ن؛ اشرفزاده، ح. (1387). اقتصاد سنجی پانل دیتا. چاپ اول، تهران: مؤسسه تحقیقات تعاون.
31- نمازی، م؛ ابراهیمی، ش. (1388). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، شماره چهارم، صص 10-22.
32- نوو، ر. (1390). مدیریت مالی. ترجمه جهانخانی، ع؛ پارسائیان، ع، جلد دوم، چاپ پانزدهم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
33- نوو، ر. (1389). مدیریت مالی. ترجمه جهانخانی، ع؛ پارسائیان، ع، جلد اول، چاپ شانزدهم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
34- نیکومرام، ه؛ رهنمای رودپشتی، ف؛ هیبتی، ف. (1386). مبانی مدیریت مالی. جلد اول، انتشارات ترمه.