مفهوم نکاح و اقسام آن

نکاح به دو دسته دائم و منقطع تقسیم می شود که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول:مفهوم لغوی و حقوقی و فقهی نکاح

نكاح عقد زناشويي بستن، زناشويي كردن، زناشويي امتزاج طبايع است بعضي با بعضي كه  موجب پديد آمدن مواليد ميگردد جوهري نيز معتقد است لغت نكاح در است. اما به معناي عقدنكاح مجازاً به كار رفته است. وطي و جماع  اصل به معناي الصحاح، برخي نيز احتمال داده اند اين واژه مشترك ميان دو معناي وطي و عقد باشد. نكاح در اصل به معناي وَطْيْ (آميزش) است،که در مورد عقد ازدواج به مناسبت اين‌كه آن زمينه وطي ميباشند، استعمال مي‌شود. به نظر مي‌رسد منظور از عقد،نه‌ تنها صيغه بلكه مفهوم حاصل از آن يعني همان ازدواج است بنابراين نكاح را چنين تعريف مي‌كنيم:

«نكاح رابطه‌اي است حقوقي – اخلاقي كه به وسيله عقد بين زن ومرد حاصل مي‌شود وبه آن دو حق مي‌دهد كه با يكديگر زندگي كنند، مظهر بارز اين رابطه، حق تمتع جنسي است. اين تعريف شامل هر دو قسم نكاح يعني دائم و موقت مي‌شود

صيغۀ نكاح: نكاح از عقود به شمار رفته ودر آن ايجاب و قبول طرفين لازم است. فقهاي اسلام همه اتفاق نظر دارند كه در انجام عقد نكاح نه تنها وقوع ايجاب وقبول لفظي،ضروري است بلكه بدون آن رابطه زوجيت ايجاد نمي‌شود بنابراين نكاح معاطاتي، كه صرفاً به اعلام توافق طرفين بسنده مي‌شود، باطل است بلكه بايستي لفظ ايجاب وقبول هر چند به صورت غيرعربي بر زبان جاري شود اعتبار عربي بودن لفظ در صورتي است كه طرفين آشنايي به زبان عربي داشته باشنديا دسترسي به فردي داشته باشند كه بتواند عقد نكاح را به زبان عربي جاري كند.گر چه وکیل گرفتن وی از سوی طرفین ازدواج شرعا واجب نیست.

اَصل النكاح للعقد ثم استعير » . راغب در مفردات مينويسد كه حقيقت نكاح در عقد است.للجماع، و محالٌ انْ يكون في الاصلِ للجماع ثم استعيرَ للعقد،لأن اسماء الجماع كلها كنايات النكاح بهمعني مدلول العقد الذي هو حصول السلطه للزوج علي بضع الزوجه، «. لاستقباحهم ذكره لأنه المفهوم العرفي من قوله، فلان زوج فلانه،أي يكون مسلطاًعلي بضعها ولولم يقع منه وط. اصل نكاح بر عقد وضع شده و سپس به طور استعاره در جماع استعمال شدهاست و محال است كه در اصل لغت به معناي جماع باشد و سپس در عقد استعمال شود چون همه الفاظي كه براي جماع ميباشد به خاطر قبيح بودن ذكر آن كنائي است. پس نكاح به معناي مدلول عقد آنچناني است كه به واسطه آن زوج بر استمتاعات جنسي زوجه تسلط پيدا مي كند و مفهوم عرفي از اين گفتار كه فلاني زوج فلاني ميباشد آن است كه او مسلط بر استمتاعات جنسي از اوست گرچه نزديكي واقع نشده باشد. نكاح قراردادي است كه به موجب آن زن و مردي، به منظور تشكيل  در اصطلاح حقوق نكاح از عقودي است كه جنبه مالي و غير مالي. خانواده و شركت در زندگي با هم متحد ميشوند.را داراست. زيرا از طرفي، در اثر عقد نكاح مرد موظف ميشود كه نفقه زن و ساير اعضاي خانواده را بپردازد و مالي را به عنوان مهريه به زن بدهد، ازسوي ديگر، زن و مرد براي تشييدمباني خانواده و تربيت فرزندان با هم همكاري مي كنند.باتوجه به مطالب بالا ميتوان استنباط كرد: نكاح، عقدي است كه به منظور تشكيل خانواده و بارضايت طرفين به داشتن حق تمتع جنسي، بين زن و مرد بسته ميشود كه در بردارنده وضعيت حقوقي خاصي از قبيل پرداخت نفقه، مهريه از طرف مرد و همچنين ارث بردن از يكديگرميباشد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

دسته‌ها: دانشجویی