مقاله درباره بهره بردار

دانلود پایان نامه

3
0/017
3/554 ns
0/067
منیزیم تبادلی((mgkg-1
3
0/005
1/610 ns
0/262
وزن مخصوص ظاهری((gcm-3
3
10/512
1/254 ns
0/146
ns، معرف عدم اختلاف معنی داری در سطح 5% احتمال.
4- 8- زیتوده و تعداد کرمهای خاکی در حفرهها و تودهی مجاور
نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال ـ والیس نشان داد که اختلاف معنیدار( سطح 5%) بین طبقات حفرههای تاجپوشش وجود دارد (جدول4- 8-1) بهطوریکه بر اساس آزمون من ـ ویتنی مشخص شد که فقط طبقات بزرگ و متوسط اختلاف داشته و میانگین زیتوده در حفره متوسط (33/0± 91/0 ) بیشتر از حفره بزرگ ( 21/0 ± 22/0) میباشد ((Sig=0/007.
مقایسه زیتوده کرمهای خاکی در جهتهای مختلف در حفرهها بر اساس نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال ـ والیس، اختلاف معنیدار را نشان داد(جدول 4-8- 2). با توجه به آزمون من ـ ویتنی مشخص شد که میانگین زیتوده فقط بین مرکز با جهتهای غرب و جنوب اختلاف وجود دارد بهطوریکه بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب در مرکز (07/3± 35/5 ) ، جهت جنوب( 12/0 ± 19/0 ) و جهت غرب (12/0 ±18/0 ) مشاهده شد.
نتایج آزمون من ـ ویتنی نشان داد که بین مراکز حفره ها و حاشیه آنها از نظر زیتوده کرمهای خاکی اختلاف معنی دار وجود ندارد ( جدول 4-8- 3).
مقایسه زیتوده کرمهای خاکی در حفرهها و توده مجاور آنها بر اساس نتایج آزمون ناپارامتری آزمون من ـ ویتنی، اختلاف معنیدار را نشان نداد (جدول4-8- (4
نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال ـ والیس مشخص نمود که بین مراکز و حاشیه حفرهها و توده مجاور آنها اختلاف معنیدار از نظر زیتوده کرمهای خاکی وجود ندارد ( جدول4-8- 5).
در حفرهها بین زیتوده کرمهای خاکی و برخی خواص خاک بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن، همبستگی معنیدار مشاهده نشد (جدول4-8- 6).
نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال ـ والیس و من – ویتنی در رابطه با تعداد کرمخاکی برای مقایسه موقعیتهای مختلف عدم تفاوت معنیداری نشان داد (جدول4-8- 7،4-8- 8، 4-8- 9).
جدول 4- 8-1 – نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال ـ والیس زیتوده کرمهای خاکی (میلیگرم/متر مربع) در طبقات حفرهها
7/87
کای مربع
3
درجه آزادی
0/049*
معنیداری
* اختلاف معنی دار در سطح 5%
جدول4-8-2- نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال ـ والیس زیتوده کرمهای خاکی((میلیگرم/متر مربع) در جهتهای مختلف در حفرهها
9/78
کای مربع
4
درجه آزادی
0/044*
سطح معنیداری
* اختلاف معنی دار در سطح 5%.
جدول4-8- 3- نتایج آزمون ناپارامتری آزمون من ـ ویتنی زیتوده کرمهایخاکی (میلیگرم/متر مربع)، برای مقایسه مرکز حفرهها با حاشیه آنها
101/500
من – ویتنی
-1/07
Z
0/286ns
معنیداری
ns ؛ اختلاف در سطح 5% معنی دارنیست.
جدول4-8- 4- نتایج آزمون ناپارامتری آزمون من ـ ویتنی زیتوده کرمهای خاکی (میلیگرم/متر مربع) برای مقایسه مرکز حفرهها با توده مجاور آنها
من – ویتنی
2210/00
Z
-1/870
سطح معنی داری
0/062ns
ns ؛ اختلاف در سطح 5% معنی دارنیست .
جدول4-8- 5 ـ نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال ـ والیس زیتوده کرمهای خاکی (میلیگرم/متر مربع)بین مراکز و حاشیه حفرهها و توده مجاور آنها
کای مربع
97/1
درجه آزادی
2
سطح معنی داری
ns 373/0
ns ؛ اختلاف در سطح 5% معنی دارنیست.
جدول4-8- 6ـ ضرایب همبستگی اسپیرمن بین زیتوده کرم های خاکی و برخی خواص خاک در حفرهها
زیتوده
m2/ mg
Ca
K
P
N
pH
C%
%sp
sw
Mg
r
03/0
0/14
-0/13
0/31
0/03
0/23
-/020
-0/06
0/24
P-value
0/90ns
0/59ns
0/62ns
0/23ns
0/88ns
0/38ns
045ns/.
0/81ns
0/35ns
ns ؛ اختلاف در سطح 5% معنی دارنیست. Sp%:درصد رطوبت اشباع، BD:وزن مخصو ظاهری،pH: اسیدیته خاک، OC%: کربن آلی،N%: ازت کل، P: فسفر قابل جذب، K : پتاسیم قابل جذب،Ca: کلسیم تبادلی، Mg: منیزیم تبادلی.
جدول4-8- 7- نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال ـ والیس تعداد کرم خاکی(متر مربع) بین مراکز و حاشیه حفره ها و توده مجاور آنها
کای مربع
1/68
درجه آزادی
2
معنی داری
0/477ns
ns، عدم اختلاف معنی دار در سطح 5 %.
جدول4-8- 8- نتایج آزمون ناپارامتری آزمون من ـ ویتنی تعداد کرمهای خاکی(متر مربع) برای مقایسه مرکز حفرهها با توده مجاور آنها
من – ویتنی
221/00
Z
-1/879
سطح معنی داری
0/379ns
ns ؛ اختلاف در سطح 5% معنی دارنیست
جدول4-8- 9- نتایج آزمون ناپارامتری آزمون من ـ ویتنی تعداد کرمهای خاکی(متر مربع) برای مقایسه مرکز حفرهها با حاشیه آنها
من – ویتنی
108/500
Z
-0/836
سطح معنی داری
0/403ns
ns ؛ اختلاف در سطح 5% معنی دارنیست
فصل پنجم- بحث ونتیجه گیری
5- 1- بحث
5-1- 1- زادآوری درختان راش
حفرههای تاج پوشش در حفاطت تنوعزیستی و چرخهحیات جنگل عامل مهمی تلقی میشوند (وان- ایسنرود و همکاران، 2000( و نقش به سزایی را در زادآوری جنگل از طریق آمادهسازی زیستگاه برای نهالها (نوماتا و همکاران، 2006) و پیوستگی(پر شدن) تاجپوشش درختان اعمال میکنند (شومان و همکاران، 2003 ). آگاهی از وضعیت زادآوری گونههای درختی مختلف با توجه به تفاوت شرایط محیطی بین حفرهها و توده جنگلی و همچنین خصوصیات حفرهها برای مدیریت جنگلشناسی مهم میباشد (دوبروولسکا و وبلن، 2008). خصوصیاتی نظیر اندازه حفره میزان ناهمگونی جنگل را افزایش میدهد و شرایط محیطی ویژهایرا برای زادآوری فراهم میسازد (مارتینز و رودریگرز، 2002). عملیات بهرهبرداری میتواند حفرههای تاج پوشش را در جنگل به وجود آورد (کوکونن و همکاران، 2008) و این حفرهها کانون زادآوری جنگل محسوب میشوند (کولینز و باتاگالیا، 2002).
نتایج این تحقیق نشان داد (جدول 4-1-3) که در سطوح مختلف حفرهها تعداد نهالها فقط در طبقه ارتفاعی بیش از 30/1 متر اختلاف معنیدار وجود دارد. دوبروولسکا (2006) در رابطه با زادآوری گونه بلوط در جنگل آمیخته در نتیجهی مشابهی دست یافت. دوبروولسکا و وبلن (2008) در تحقیقی در جنگل آمیخته نراد سفید در لهستان عدم اختلاف معنیدار تعداد نهال در سه طبقه ارتفاعی گزارش نمودند. در مقایسه حفرهها با توده مجاور آنها و در ارتباط با طبقهبندی ارتفاعی نهالها باید اظهار نمود که شرایط همگنی از لحاظ تعداد نهالها با توجه به طبقات ارتفاعی آنها (به جز طبقه بیش از 30/1 متر) وجود دارد (جدول4-1-4). نتایج مشابه در تحقیقی در جنگل لورل122 اسپانیا به دست آمده است (آروالو و فرناندز-پالاسیوس123، 2007). همان طوری که در جدول (4-2-1) مشاهده میشود در منطقه مورد بررسی در طبقات مختلف حفره تاجپوشش و در رابطه با تعداد کل نهالها اختلاف معنیدار میباشد. موسوی و همکاران (1382) در جنگل راش حوزه گلبند (مازندران)، گلیج و همکاران (1386) در بررسی کمی زادآوری در حفرههای ایجاد شده از اولین برش تکگزینی در شمشادستان مسکلی (مازندران)، کندرز و همکاران (2008) در جنگل راش اروپایی در مجارستان و ژیان و همکاران (2008) در جنگل سوزنی برگ در غرب سی چوان (چین) نتایج مشابهی دست یافتند.
در تحقیق امانزاده و همکاران (1387) در جنگلهای شمال (رامسر) مشخص شد که اختلاف معنیدار آماری (در سطح 5 درصد) از نظر فراوانی نهال راش در واحد سطح در بین حفرههای مختلف وجوددارد. همچنین نتایج مشابه توسط دوبروولسکا (2006) در رابطه با گونه بلوط در لهستان و وان در مایر و دیگنان124 (1999) در مورد گونه اکالیپتوس در جنوب شرقی استرالیا گزارش شده است. با افزایش سطح حفره تعداد نهالها افزایش مییابد، البته این افزایش ناچیز است و تغییرات تعداد نهالها از روند خاصی تبعیت نمیکند (جدول 4-2-2). افزایش تعداد نهال با توجه به افزایش اندازه حفره با بررسی شیمیزو125 (1984) در جنگل پهن برگ همیشه سبز جزایر اگاساوا مطابقت دارد. در مقایسه میانگین تعداد نهالها در حفرهها و توده مجاور آنها (جدول 4-2-3، 4-2-4) اختلاف معنیداری مشاهده نشد. تحقیق فاجاردو و گراف126 (2000) در جنگل Nothofagus pumilio در جنوب غربی شیلی و آروالو و فرناندز- پالاسیوس (2007) جنگل لورل اسپانیا عدم اختلاف معنیدار تعداد نهالها در حفرهها و توده مجاور آنها نشان داد. نتایج این تحقیق در رابطه با تأثیر اندازه حفره و اثر متقابل اندازه حفره و موقعیت حفره با مطالعه کوتس (2002) در جنگل بریتیش کلمبیا ( گونه غان، کاج و نراد) همسو است. به طورکلی میتوان اظهار نمود که تعداد نهال در مرکز حفرهها کمتر از حاشیه آنها است، هرچند اختلاف معنیدار نمیباشد. زو و همکاران127 (2007) در جنگل picea mongolicaدر چین به نتیجه مشابهی دست یافتند. به علت شرایط سایه در زیر تاج درختان واقع در حاشیه حفرهها نهالهای بیشتری نسبت به مرکز حفره استقرار مییابند. در راشستان مورد مطالعه، تعداد نهالها در جهتهای شمال و مرکز حفرهها کمتر از سایر جهتها میباشد؛ هر چند که اختلاف معنیدار نبود (جدول 4-2-5). گاگنون و همکاران (2004) در بررسی خود در توده جنگلی کاج Pinus Palustris در جنوبغربی فلوریدای امریکا عدم معنیداری تعداد نهال ها را در جهتهای مختلف در حفرهها گزارش نمود. دیاسی (2002) در بررسی خود در جنگلهای راش آمیخته در اسلوونی گزارش نمود که حاشیه شمالی حفرهها برای زادآوری به علت نور مستقیم و بارش کم نامناسب میباشد. چیان چیو و همکاران128(1985) در جنگل Abies alba در کا لابریا برای مرکز حفرهها این وضعیت را گزارش نمودند. عدم اختلاف معنیداری بین حفرهها و توده مجاور همسو با نتیجه مطالعه دیاسی129 (2002) در مورد Abies veitchi و Abies mariessii است. عوامل مختلفی نظیر حضور تمشک، سرخس، چرای دام، شرایط نامساعد جوی، سیکل بذر دهی (امان زاده و همکاران، 1385) و عملیات بهره برداری میتواند در میزان موفقیت زادآوری درختان راش نقش داشته باشد. علت کم بودن زادآوری در برخی جهتهای جغرافیایی در حفرهها میتواند به علت الگوهای تولید و پراکنش بذر، شرایط خاک و میکرواقلیم در حفرههای تاجپوشش باشد که این وضعیت موجود با ایده مانفورد130 (2006) همسو میباشد.
دوبروولسکا و وبلن (2008) بر این باورند که فراوانی گونههای سایهپسند در حفرهها به فراوانی درختان مادری اطراف حفرهها بستگی دارد. وضعیت زادآوری در شرایط مختلف میتواند مبین رفتار بومشناختی متنوع گونه راش در جنگل مورد مطالعه باشد (کندرز و همکاران 2008). زادآوری گونههای سایهپسند در حفرههای تاجپوشش نشان میدهد که آنها قادر به عکسالعمل به تفاوتهای شدت نور در آشکوب تحتانی هستند (گوتیرز و همکاران131،2008). اثرات متقابل حفره، جهت و نور بر تعداد کل نهالها باعث عدم اختلاف معنیداری از نظر پارامترهای مورد نظر در حفرهها شده است.
از نظر قطر یقه نهالها در سطوح مختلف حفرهها اختلاف معنیدار وجود نداشت که مخالف بررسی موسوی و همکاران(1382) و هوث و واگنر132 (2006) در مورد گونه Betula pendula میباشد. ولی نتیجه تحقیق گاگنون و همکاران (2004) نشان داد که در سطوح مختلف حفرهها از نظر قطر یقه نهالها اختلاف معنیدار وجود داشت (جدول4-2-6). عدم اختلاف معنیداری میانگین قطر یقه نهالها در حفرهها و توده مجاور آنها و طبقات نور (جدول4-2-6) میتواند نشانه شرایط

دیدگاهتان را بنویسید