مقاله درباره تبادلی((mgkg-1، پتاسیم، کلسیم

دانلود پایان نامه

125/0
235/0
شن(%)
189/0
125/0
لای(%)
445/0
023/0
رس(%)
0/318
05/1
درصد رطوبت اشباع
0/501
699/0
درصد کربن الی
0/056
16/1-
pH
0/197
38/1-
ازت کل(%)
0/827
234/0
فسفر((mgkg-1
0/800
261/0-
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
20-30
0/240
25/1-
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/060
12/2-
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/792
271/0
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
254/0
236/0
شن(%)
320/0
014/0
لای(%)
215/0
124/0
رس(%)
جدول 4-7-6 – مقایسه ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی بین طبقه حفره بزرگ و تودهجنگلی مجاور
معنیداری
t
متغیر
عمق(سانتیمتر )
0/597
546/0
درصد رطوبت اشباع
0/995
007/0
درصد کربن الی
0/954
059/0
pH
0/354
973/0
ازت کل(%)
0/377
925/0
فسفر((mgkg-1
0/836
212/0
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0-10
0/361
191/1
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/375
929/0-
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/990
013/0-
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
252/0
012/0
شن(%)
355/0
023/0-
لای(%)
452/0
015/0
رس(%)
0/279
149/1
درصد رطوبت اشباع
0/835
214/0
درصد کربن الی
0/531
649/0
pH
0/792
271/0-
ازت کل(%)
0/731
354/0
فسفر((mgkg-1
10-20
0/181
44/1
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0/276
153/0-
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/226
169/0
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/468
755/0-
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
0/229
145/0
شن(%)
0/435
025/0
لای(%)
0/231
014/0
رس(%)
0/907
085/0-
درصد رطوبت اشباع
0/701
396/0
درصد کربن الی
0/194
393/1
pH
0/940
078/0
ازت کل(%)
0/152
549/1
فسفر((mgkg-1
0/012
066/3
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
20-30
0/769
302/0
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/850
194/0
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/304
119/0-
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
0/501
235/0
شن(%)
0/214
358/0
لای(%)
0/720
015/0
رس(%)
جدول 4-7-7- مقایسه ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی بین طبقه حفره خیلی بزرگ و توده جنگلیمجاور
معنی داری
t
متغیر
عمق(سانتیمتر )
0/084
92/1-
درصد رطوبت اشباع
0/783
283/0-
درصد کربن الی
0/557
580/
pH
0/588
540/-
ازت کل(%)
0/261
19/1-
فسفر((mgkg-1
0/075
98/1
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0-10
0/422
837/0
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/621
510/
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/644
473/0-
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
0/271
014/0
شن(%)
0/085
235/0
لای(%)
0/322
145/0
رس(%)
0/575
707/3-
درصد رطوبت اشباع
0/399
881/0-
درصد کربن الی
0/556
609/-
pH
0/096
836/1-
ازت کل(%)
0/495
708/0
فسفر((mgkg-1
0/165
496/1
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
10-20
0/082
935/1-
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/052
210/2-
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/004
579/0-
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
235/0
235/0
شن(%)
125/0
145/0
لای(%)
245/0
015/0
رس(%)
0/221
32/1-
درصد رطوبت اشباع
0/175
47/1
درصد کربن الی
0/512
683/0
pH
0/911
115/0
ازت کل(%)
0/093
07/2
فسفر((mgkg-1
20-30
0/068
88/1
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0/206
36/1-
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/265
19/1
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/317
06/1-
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
123/0
013/0
شن(%)
105/0
028/0
لای(%)
120/0
007/0
رس(%)
جدول 4- 7- 8 – مقایسه خواص فیزیکو – شیمیایی بین مرکز و حاشیه طبقات حفرههای تاج پوشش
جدول 4-7-9- مقایسه ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی بین طبقات حفرههای تاجپوشش و تودهجنگلی مجاور آنها
معنی داری
t
متغیر
عمق(سانتیمتر)
0/055
0/070
درصد رطوبت اشباع
0/781
280/-
درصد کربن الی
0/790
269/0
pH
0/679
418/0
ازت کل(%)
0/036
194/2
فسفر((mgkg-1
0-10
0/117
616/1
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0/496
258/1
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/277
107/1-
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/213
001/2
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
135/0
0126/
شن(%)
221/0
258/0-
لای(%)
145/0
245/0
رس(%)
0/828
379/0-
درصد رطوبت اشباع
0/376
899/0-
درصد کربن الی
0/329
993/0-
pH
0/549
606/0-
ازت کل(%)
0/291
074/0-
فسفر((mgkg-1
10-20
0/325
001/1-
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0/038
166/2-
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/228
230/1-
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/178
219/0
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
214/0
129/0
شن(%)
321/0
201/0-
لای(%)
124/0
129/0
رس(%)
0/986
017/0-
درصد رطوبت اشباع
0/133
547/1
درصد کربن الی
0/258
154/1-
pH
0/636
478/0-
ازت کل(%)
0/290
077/1
فسفر((mgkg-1
20-30
0/406
84/0
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0/84
78/1-
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/739
337/0-
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/367
911/0
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
232/0
302/0
شن(%)
126/0
128/0
لای(%)
221/0
148/0-
رس(%)
جدول 4-7-10 – تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در سه عمق مختلف(سانتیمتر) حفرههای تاج پوشش
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
عمق
خطای آزمایش
عمق
خطای آزمایش
درصد رطوبت اشباع
2
92
768/584
84/632
9/081**
درصد کربن آلی
2
92
60/617
78/748
0/770 ns
اسیدیته
2
92
0/720
1/660
0/430 ns
ازت کل (%)
2
92
0/226
0/220
10/301**
فسفر((mgkg-1
2
92
26/537
45/829
0/579 ns
پتاسیم قابل جدب ((mgkg-1
2
92
0/420
0/210
2/040 ns
کلسیم تبادلی ((mgkg-1
2
92
0/930
0/160
5/930**
منیزیم تبادلی ((mgkg-1
2
92
0/130
0/370
2/345 ns
وزن مخصوص ظاهری ((gcm-3
2
92
0/570
0/230
2/429 ns
شن (%)
2
92
85/20
58/46
365/0 ns
لای (%)
2
92
21/32
23/55
748/0 ns
رس (%)
2
92
42/17
12/46
356/0 ns
**، نشانه اختلاف معنی دار در سطح 1 %، ns نشانه عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-7-11 – مقایسه میانگین درصد رطوبت اشباع، کلسیم و ازتکل در سه عمق خاک در حفرههای تاج پوشش
متغیر
عمق(سانتیمتر)
میانگین
درصد رطوبت اشباع
10-0
66/812a
(1/522)
20-10
58/312b
(1/607)
30-20
58/290b
(1/772)
کلسیم((mgkg-1
10-0
0/258a
(0/029)
20-10
0/164b
(0/015)
30-20
0/164b
(0/018)
ازت کل(%)
10-0
0/290a
(0/022)
20-10
0/160b
(0/030)
30-20
0/132b
(0/025)
اعداد داخل پرانتز معرف اشتباه معیار میانگین و حروف مشابه نشانه عدم اختلاف معنی داری در سطح 5 % می باشند
جدول 4-7-12 – تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در عمق 10-0 سانتیمتر در مرکز حفره، حاشیه و توده جنگلی مجاور (موقعیت)
منبع
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
موقعیت
خطا ی آزمایش
موقعیت
خطای آزمایش
درصد رطوبت اشباع
2
45
115/021
62/725
1/834ns
درصد کربن آلی
2
45
136/0
1/694
ns08/0
اسیدیته
2
45
015/0
156/0
ns097/0
ازت کل(%)
2
45
005/0
015/0
ns339/0
فسفر((mgkg-1
2
45
32/570
16/624
1/959ns
پتاسیم قابل جذب((mgkg-1
2
45
034/0
022/0
ns034/0
کلسیم تبادلی((mgkg-1
2
45
045/0
024/0
1/553ns
منیزیم تبادلی((mgkg-1
2
45
069/0
061/0
1/832ns
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
2
45
071/0
028/0
ns071/0
شن(%)
2
45
45/25
23/45
ns 623/0
لای(%)
2
45
22/31
14/41
ns 356/0
رس(%)
2
45
10/14
13/22
ns 425/0
ns نشانه عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-7-13 – تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در عمق 20- 10 سانتیمتر در حفرههای تاج پوشش(مرکز، حاشیه) و تودهجنگلی مجاور(موقعیت)
منبع
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
موقعیت
خطای آزمایش
موقعیت
خطای آزمایش
درصد رطوبت اشباع
2
45
115/021
62/725
1/834ns
درصد کربن آلی
2
45
136/0
1/694
080ns/0
اسیدیته
2
45
015/0
156/0
097ns/0
ازت کل(%)
2
45
050/0
/0150
339ns0/0
فسفر((mgkg-1
2
45
32/570
16/624
1/959ns
پتاسیم قابل جذب((mgkg-1
2
45
034/0
022/0
034ns/0
کلسیم تبادلی((mgkg-1
2
45
045/0
024/0
1/553ns
منیزیم تبادلی((mgkg-1
2
45
069/0
061/0
1/832ns
وزنمخصوص ظاهری((gcm-3
2
45
071/0
028/0
071ns/0
شن(%)
2
45
25/55
18/44
ns 215/0
لای(%)
2
45
19/32
23/45
ns 368/0
رس(%)
2
45
20/12
14/21
ns 115/0
ns نشانه عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-7- 14- تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در عمق 30-20 سانتیمتر در حفرههای تاج پوشش(مرکز، حاشیه) و توده جنگلی مجاور(موقعیت)
منبع
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
موقعیت
خطای آزمایش
موقعیت
خطای آزمایش
درصد رطوبت اشباع
2
44
13/696
96/423
ns142/0
درصد کربن آلی
2
44
178/788
156/718
1/141ns
اسیدیته
2
44
031/0
138/0
222ns/0
ازت کل(%)
2
44
003/0
021/0
ns0.166
فسفر((mgkg-1
2
44
7/802
6/136
1/272ns
پتاسیم قابل جذب((mgkg-1
2
44
040/0
022/0
1/821ns
کلسیم تبادلی((mgkg-1
2
44
073/0
022/0
3/300ns
منیزیم تبادلی((mgkg-1
2
44
009/0
031/0
278 ns/0
وزنمخصوصظاهری(gcm-3)
2
44
014/0
022/0
610ns/0
شن(%)
2
44
23/45
65/23
ns 156/0
لای(%)
2
44
35/20
36/12
ns352/0
رس(%)
2
44
15/35
13/15
ns420/0
ns نشانه عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-7-15 – تجزیه واریانس چندگانه خواص فیزیکو – شیمیایی خاک در حفرههای تاجپوشش
منبع
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
نور
درصد رطوبت اشباع
1
0/001
0/001 ns
0/990
درصد کربن آلی
1
0/011
0/094 ns
0/766
pH
1
0/005
0/072 ns
0/794
ازت کل(%)
1
0/008
0/649 ns
0/443
فسفر قابل جذب((mgkg-1
1
2/583
0/792 ns
0/399
پتاسیم قابل جذب((mgkg-1
1
362/65
0/606 ns
0/458
پتاسیم تبادلی((mgkg-1
1
0/002
0/277 ns
0/612
کلسیم تبادلی( (mgkg-1
1
0/002
1/660 ns
0/233
منیزیم تبادلی((mgkg-1
1
4/42E-05
0/008 ns
0/927
وزن مخصوص ظاهری(gcm-3)
3
12/399
2/547 ns
0/129
نور×حفره
درصد رطوبت اشباع
3
0/059
0/506 ns
0/688
درصد کربن آلی
3
0/009
0/132 ns
0/938
pH
3
0/002
0/159 ns
0/920
ازت کل(%)
3
1/191
0/365 ns
0/779
فسفر قابل جذب((mgkg-1
3
1307/75
2/186 ns
0/167
پتاسیم قابل جذب((mgkg-1
3
0/006
0/706 ns
0/574
پتاسیم تبادلی((mgkg-1
3
0/001
0/623 ns
0/619
کلسیم تبادلی((mgkg-1

پاسخی بگذارید