مقاله درباره تبادلی((mgkg-1، کلسیم، (0/05)

دانلود پایان نامه

صاف(متر)
126
-0/920
359/0
طول تاج(متر)
126
-1/610
011/0
شعاع تاج(متر)
126
-1/302
195/0
قطر( سانتیمتر)
126
153/0
879/0
جدول4- 6- 11 – آزمون t مستقل برای مقایسه مشخصههای درختان راش در حاشیه هرطبقه حفره تاجپوشش با تودهجنگلی مجاور آن
طول تا ج(متر)
طول تنه صاف(متر)
شعاع تاج(متر)
قطر(سانتیمتر)
طبقه حفره
t
معنی داری
t
معنی داری
t
معنی داری
t
معنی داری
کوچک
678/2-
01/0
717/0-
479/0
076/03-
004/0
095/0
925/0
متوسط
000/0
000/1
505/0-
617/0
701/0
489/0
462/0
649/0
بزرگ
009/2-
054/0
163/2-
039/0
980/0
355/0
083/1-
290/0
خیلی بزرگ
383/0
704/0
506/1
142/0
263/0
759/0
162/0-
873/0
درجه آزادی(30)
جدول 4- 6- 12- ضرایب همبستگی پیرسون(r) برای مقایسه مشخصههای درختان راش در حفرههای تاجپوشش
متغیر
شعاع تاج رو به حفره(متر)
شعاع تاج پشت به حفره(متر)
سطح حفره(متر مربع)
طول تاج(متر)
r =0/739**
**629/0 r=
ns185/0r=
Sig =0/001
Sig =0/009
Sig =0/494
** نشانه معنی داری در سطخ احتمال 1 %، ns نشانه عدم اختلاف معنی دار.
4- 7 – ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک
بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که اندازه حفره تأثیری بر خواص فیزیکو – شیمیایی خاک در سه عمق خاک راشستان نداشته است(جدول 4-7- 1، 4- 7- 2، 4- 7- 3). گر چه نوسان در میانگین مقادیر عناصر غذایی در عمقهای مختلف وجود دارد ولی این تفاوت معنیدار نبود. اختلاف معنیدار بین طبقات حفرهها و توده جنگلیمجاور آنها مشاهده شد: در طبقه حفره متوسط در عمق 10- 0 سانتیمتر برای منیزیم (جدول4-7-5) ، حفره کوچک و بزرگ در عمق 30- 20 سانتیمتر برای کلسیم و پتاسیم،(جدول 4-7-4 و 4-7-6)، و نیز برای حفره خیلیبزرگ در عمق 20- 10 سانتیمتر برای وزن محصوصظاهری(جدول3-7-7). نتایج نشان داد که بین مرکز و حاشیه حفرهها (جدول4-7-8) برای بیشتر خواص فیزیکو – شیمیایی خاک به جز مواد آلی در عمق 20-10 سانتیمتر اختلاف معنیدار وجود نداشت. بین حفرهها و تودهجنگلی مجاور در رابطه با فسفر و کلسیم به ترتیب در عمق10- 0 و 20- 10 سانتیمتر اختلاف معنیدار مشاهده شد(جدول 4-7-9).
نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در 3 عمق مختلف در حفرههای تاجپوشش فقط برای درصدرطوبتاشباع، ازتکل و کلسیم تبادلی اختلاف معنیدار را نشان داد (جدول4-7-10). مقایسه میانگین درصدرطوبتاشباع، کلسیم و ازتکل در سه عمق خاک در حفرههای تاجپوشش در جدول4-7-11 مشاهده میشود، بهطوریکه مقدار آنها در عمق 10-0 سانتیمتر بیشتر از عمقهای دیگر است. تجزیه واریانس یک طرفه خواص فیزیکو – شیمیایی خاک در سه عمق خاک در حفرههای تاجپوشش(مرکز، حاشیه) و توده جنگلی مجاور اختلاف معنیدار نشان نداد (جدول4-7-12،4-7-13، 4-7-14). در جدول 4-7-15، ملاحظه میشود که برای خواص فیزیکو – شیمیایی خاک درحفرههای تاجپوشش در رابطه با عامل نور و اثر متقابل نور وحفره اختلاف معنیدار وجود دارد.
جدول 4- 7 – 1 – تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در عمقهای مختلف (سانتیمتر) در طبقات حفرههای تاج پوشش
عمق
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
حفره
خطای آزمایش
حفره
خطای آزمایش
10-0
درصد رطوبت اشباع
3
28
71/45
27/77
ns591/0
626/0
درصد کربن الی
3
28
34/1
901/1
ns704/0
558/0
pH
3
28
1/0
21/0
ns05/0
985/0
ازت کل(%)
3
28
013/0
017/0
ns788/0
511/0
فسفر((mgkg-1
3
28
09/44
76/20
ns123/0
120/0
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
3
28
005/0
023/0
ns193/0
900/0
کلسیم تبادلی((mgkg-1
3
28
023/0
029/0
ns808/0
500/0
منیزیم تبادلی((mgkg-1
3
28
118/0
05/0
ns367/2
092/0
وزنمخصوصظاهری( (gcm-3
3
28
023/0
034/0
ns627/0
576/0
20-10
درصد رطوبت اشباع
3
28
79/140
44/76
ns842/1
163/0
درصد کربن الی
3
28
273/0
912/0
ns300/0
825/0
pH
3
28
173/0
164/0
ns056/0
383/0
ازت کل(%)
3
28
059/0
026/0
ns275/2
102/0
فسفر((mgkg-1
3
28
011/0
02/0
ns542/0
658/0
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
3
28
011/0
008/0
ns468/1
245/0
کلسیم تبادلی((mgkg-1
3
28
081/0
025/0
ns305/0
055/0
منیزیم تبادلی((mgkg-1
3
28
02/0
14/0
ns405/1
262/0
وزنمخصوصظاهری( (gcm-3
3
28
024/0
038/0
ns658/0
512/0
30 – 20
درصد رطوبت اشباع
3
28
59/188
28/87
ns161/2
116/0
درصد کربن الی
3
28
226/0
022/0
ns945/0
423/0
pH
3
28
173/0
140/0
ns236/1
316/0
ازت کل(%)
3
28
013/0
021/0
ns625/0
605/0
فسفر((mgkg-1
3
28
400/19
251/7
ns67/2
067/0
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
3
28
024/0
021/0
ns113/1
361/0
کلسیم تبادلی((mgkg-1
3
28
033/0
012/0
ns293/0
830/0
منیزیم تبادلی((mgkg-1
3
28
004/0
027/0
ns154/0
926/0
وزنمخصوصظاهری( (gcm-3
3
28
035/0
022/0
ns122/1
361/0
ns، نشانه عدم اختلاف معنی دار. حروف مشابه در هر ستون نشانه اختلاف معنی داری در سطح 5 % واعداد داخل پرانتز نشانه اشتباه معیار میانگین می باشد.
جدول 4-7-2- میانگین ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در طبقات حفرههای تاج پوشش و در عمقهای مختلف خاک
عمق
(سانتی متر)
طبقه حفره
عناصر غذایی
pH
(H2O)
BD
((gcm-3
Sp
(%)
(mgkg-1)
Mg2+
Ca2+
K+
p
N%
O.C%
0-10
کوچک
0/38a
(0/12)
0/36a (0/06)
0/68a (0/05)
8/03a (2/53)
0/34a (0/05)
3/49a (0/60)
5/26a (0/17)
1/28a (0/07)
67/75a (2/88)
متوسط
0/09a (0/01)
0/18a (0/06)
0/68a (0/03)
7/05a (1/55)
0/29a (0/05)
3/08a (0/64)
5/33a (0/14)
1/23a (0/05)
63/25a (3/56)
بزرگ
0/20a (0/04)
0/27a (0/04)
0/69a (0/07)
5/29a (1/12)
0/24a (0/03)
2/51a (0/35)
5/26a (0/12)
1/22a (0/05)
67/87a (2/68)
خیلی بزرگ
0/28a (0/08)
0/25a (0/05)
0/73a (0/41)
2/68a (0/83)
0/27a (0/02)
2/88a (0/21)
5/33a (0/19)
1/34a (0/07)
68/38a (3/23)
10-20
کوچک
0/35a (0/06)
0/16a (0/03)
0/68a (0/06)
2/73a (0/50)
0/28a (0/10)
1/15a (0/25)
5/11a (0/16)
1/25a (0/05)
62/87a (3/23)
متوسط
0/20a (0/02)
0/14a (0/03)
0/61a (0/03)
4/67a (1/19)
0/13a (0/02)
1/39a
(0/25
5/36a (0/13)
1/19a (0/03)
60/88a (3/39)
بزرگ
0/37a (0/06)
0/21a (0/02)
0/60a (0/05)
4/90a (0/75)
0/12a (0/02)
1/44a (0/52)
5/41a (0/12)
1/16a
(0/05)
54/87a (2/88)
خیلی بزرگ
0/18a (0/04)
0/13a (0/03)
0/61a (0/03)
10/1a (7/17)
0/10a
(7/17)
1/06a (0/22)
5/14a (0/15)
1/13a (0/01)
54/63a (2/82)
20-30
کوچک
0/25a (0/07)
0/14a (0/02)
0/57a (0/06)
2/15a (0/51)
0/17a (0/07)
0/83a
(0/15)
5/07a
(0/15)
1/20a (0/05)
62/00a
(3/83)
متوسط
0/25a (0/05)
0/15a (0/02)
0/65a (0/04)
4/12a (0/95)
0/11a (0/02)
11/91a (10/72)
5/15a (0/05)
1/12a (0/03)
59/50a
(2/92)
بزرگ
0/20a (0/03)
0/19a (0/06)
0/67a (0/04)
4/25a (0/48)
0/15a (0/05)
1/96a (0/75)
5/41a (0/13)
1/18a (0/04)
60/13a (4/16)
خیلی بزرگ
0/24a (0/06)
0/15a (0/02)
0/69a (0/52)
6/08a (1/67)
0/07a (0/01)
0/89a (0/07)
5/16a (0/17)
1/17a
(0/04)
50/57a (1/46)
Sp%:درصد رطوبت اشباع، BD:وزن مخصو ظاهری،pH: اسیدیته خاک، OC%: کربن آلی،N%: ازت کل، P: فسفر قابل جذب، K : پتاسیم قابل جذب،Ca: کلسیم تبادلی، Mg: منیزیم تبادلی.حروف مشابه در هر ستون نشانه اختلاف معنی داری در سطح 5 % واعداد داخل پرانتز نشانه اشتباه معیار میانگین می باشد.
جدول4 – 7 – 3- تجزیه واریانس بافت خاک در عمقهای مختلف در طبقات حفرههای تاج پوشش
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
سطح معنی داری
عمق(سانتیمتر)
متغیر
حفره
خطای آزمایش
حفره
خطای آزمایش
10-0
شن(%)
3
28
25/90
97/144
ns 623/0
606/0
لای(%)
3
28
19/34
23/64
ns 532/0
664/0
رس(%)
3
28
86/21
46/59
ns 368/0
777/0
20-10
شن(%)
3
28
83/106
18/69
ns 546/1
225/0
لای(%)
3
28
13/82
87/21
ns 754/1
052/0
رس(%)
3
28
46/17
13/73
ns 229/0
869/0
30-20
شن(%)
3
28
179
45
ns 451/1
052/0
لای(%)
3
28
159
35
ns 02/2
087/0
رس(%)
3
28
145
32
ns 02/3
098/0
ns، اختلاف معنیدار نیست.
جدول 4-7-4 – مقایسه ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی بین طبقه حفره کوچک و توده جنگلی مجاور
معنی داری
t
متغیر
عمق(سانتیمتر)
0/375
0/928-
درصد رطوبت اشباع
0/917
106/0-
درصد کربن الی
0/890
142/0
pH
0/678
427/0
ازت کل(%)
0-10
0/169
484/1
فسفر((mgkg-1
0/629
0/498-
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0/938
080/0
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/554
092/0
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/357
135/0
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
658/0
248/0
شن(%)
784/0
458/0
لای(%)
254/0
149/0
رس(%)
0/264
164/1
درصد رطوبت اشباع
0/311
067/1-
درصد کربن الی
0/799
262/0
pH
0/332
019/1
ازت کل(%)
0/544
628/0
فسفر((mgkg-1
10-20
0/966
043/0
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0/896
134/0
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/513
679/0
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/397
0/884
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
758/0
658/0
شن(%)
684/0
462/0
لای(%)
264/0
105/0
رس(%)
0/627
501/0
درصد رطوبت اشباع
0/190
406/1-
درصد کربن الی
0/780
0/287
pH
0/829
0/221
ازت کل(%)
0/375
-0/929
فسفر((mgkg-1
20-30
0/643
-0/478
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0/022
-2/705
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/678
0/428
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/573
-0/582
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
605/0
458/0
شن(%)
758/0
253/0
لای(%)
658/0
258/0-
رس(%)
جدول 4-7-5 – مقایسه ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی بین طبقه حفره متوسط و تودهجنگلیمجاور
معنی داری
t
متغیر
عمق (سانتیمتر )
0/245
1/234-
درصد رطوبت اشباع
0/878
157/0-
درصد کربن الی
0/668
442/0
pH
0/965
045/0
ازت کل(%)
0/150
557/1
فسفر((mgkg-1
0-10
0/221
306/1
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
0/674
434/0-
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/009
203/3-
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/443
798/0-
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
458/0
254/0
شن(%)
325/0
0150/0
لای(%)
259/0
124/0
رس(%)
0/822
0/232
درصد رطوبت اشباع
0/805
254/0-
درصد کربن الی
0/953
06/0-
pH
0/158
524/1-
ازت کل(%)
0/967
42/0
فسفر((mgkg-1
0/824
229/0-
پتاسیم قابل جدب((mgkg-1
10-20
0/126
66/1-
کلسیم تبادلی((mgkg-1
0/583
93/1-
منیزیم تبادلی((mgkg-1
0/752
325/0-
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3

دیدگاهتان را بنویسید