دانلود پایان نامه
 • اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی منطقاً کافی تلقی می‌گردد مگر آنکه خلاف آن در گزارش اظهار گردد.
 • گزارش بایستی یا حاوی یک اظهارنظر درمورد صورت‌های مالی به طور کلی، یا بیانگر این موضوع باشد که نظری نمی‌تواند اظهار گردد. هنگامی که نظر کلی نتواند اظهار گردد، علت های آن بایستی اظهار گردد. در تمام مواردی که نام حسابرس به نحوی با صورت‌های مالی ارتباط پیدا می‌کند، گزارش بایستی به طور صریح بیانگر ویژگی هرگونه رسیدگی حسابرس، و میزان مسئولیتی باشد که او به عهده می‌گیرد.

   

  2-2-4-4 کاربرد استانداردهای حسابرسی

  ده استاندارد مقرر شده توسط انجمن حسابداران رسمی امریکا حاوی معیارهای سنجشی ناملموس و ذهنی مانند “برنامه ریزی کافی”، “شناختی کافی از ساختار کنترل داخلی”، “شواهد کافی و قابل اطمینان” و “افشای کافی” می باشد. تصمیم‌گیری در خصوص این‌که در شرایط مربوط به هر کار رسیدگی، کافی، مناسب و قابل اطمینان چیست، مستلزم کاربرد قضاوت حرفه‌ای می باشد. حسابرسی نمی‌تواند به سطح یک کار بدون تفکر تنزل کند، و تصمیم‌گیری حسابرس در موارد متعدد هر رسیدگی ضروری می باشد. به هر حال، تدوین وحسابرسان نیز مانند اعضای حرفه‌های دیگر، گه گاه در قضاوت خود اشتباهات اجتناب ناپذیری می‌کنند، اما این ویژگی رفتار انسانی، بی‌تفاوتی یا بی‌توجهی به مسئولیت‌های حرفه‌ای را توجیه نمی‌کند.

   

  2-2-4-8  استانداردهای اجرای عملیات- گردآوری شواهد

  سه استاندارد اجرای عملیات به گردآوری و ارزیابی شواهدی کافی برای اظهارنظر حسابرسان نسبت به صورت‌های مالی مربوط می‌گردد. یکی از انواع اصلی شواهد، کنترل‌های داخلی صاحبکار می باشد. حسابرسان

   مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

  برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

   دانلود از لینک پایین صفحه