مقاله درباره نهالهای، سیمپسون، معنیداری

دانلود پایان نامه

تودهجنگلی مجاور آنها به ترتیب 75/21 و 18/53 درصد نهالها وجود دارد. در جدول 4-1-3 نتایج آزمون کروسکال- والیس فراوانی نهالهای راش در طبقات ارتفاعی مختلف در حفرهها مشاهده میگردد. نتایج آزمون من- ویتنی در رابطه با تعداد نهالهای راش در طبقات ارتفاعی مختلف در حفرههای مزبور و توده مجاور آنها در جدول 4-1-4 نشان داده شده است.
جدول4-1-1 – تعداد در هکتار نهالهای راش در طبقات ارتفاعی(سانتیمتر) در حفره ها و توده مجاور آنها
طبقات ارتفاعی
10 ?
50 – 11
130- 51
130
تعداد کل
طبقه حفره
حفره
توده مجاور
حفره
توده مجاور
حفره
توده مجاور
حفره
توده مجاور
حفره
توده مجاور
کوچک
144
875
1314
3000
349
373
82
250
1889
4498
متوسط
213
373
784
8250
138
1625
12
250
1147
1098
بزرگ
24
201
3500
225
3500
خیلی بزرگ
29
1625
313
10125
41
11
11
875
619
13500
جمع
3880
31966
جدول4-1- 2 – درصد فراوانی نهالهای راش در حفرهها و توده مجاور آنها
طبقات ارتفاعی(سانتیمتر)
10 ?
50 – 11
130- 51
130
طبقه حفره
حفره
توده مجاور
حفره
توده مجاور
حفره
توده مجاور
حفره
توده مجاور
کوچک
62/7
45/19
56/69
69/66
48/18
29/8
34/4
56/5
متوسط
57/18
55/3
35/68
59/78
03/12
05/1
05/1
38/2
بزرگ
66/10
34/89
100
خیلی بزرگ
68/4
03/12
57/50
75
62/6
78/1
78/1
48/6
جدول4-1-3 – نتایج آزمون کروسکال- والیس فراوانی نهالهای راش در طبقات ارتفاعی(سانتیمتر) مختلف در حفرهها
طبقات ارتفاعی
10?
50-11
130-51
130
کای مربع
822/1
362/2
492/7
231/9
سطح معنی داری
610/0
501/0
058/0
*026 /0
* معنی داری در سطح 5% احتمال
جدول4-1-4 – نتایج آزمون من- ویتنی در رابطه با مقایسه تعداد نهالهای راش در طبقات ارتفاعی بین حفرهها و توده مجاور آنها
طبقات ارتفاعی نهالها( سانتی متر)
طبقه حفره
پارامتر آماری
10 ?
11-50
51-130
130
کوچک
Z
953/0-
068/1-
687/0-
594/1-
سطح معنیداری
341/0
286/0
492/0
111/0
متوسط
Z
766/0-
363/0-
741/0-
118/1-
سطح معنیداری
444/0
792/0
459/0
264/0
بزرگ
Z
894/0-
733/0-
سطح معنیداری
371/0
464/0
1
1
خیلی بزرگ
Z
755/0 –
536/1 –
642/1-
992/1-
سطح معنیداری
453/0
125/0
101/0
*046/0
*معنی داری در سطح 5% احتمال.
4- 2 – تعداد کل نهالها و مقایسه قطر یقه آنها
در جدول 4-2-1 ملاحظه میشود که تعداد کل نهالهای راش در طبقات چهارگانه حفرههای تاج پوشش و همچنین در رابطه با اثرات متقابل حفره و موقعیت اختلاف معنیداری آماری را در سطح 5 درصد نشان میدهد. نتایج تجزیه واریانس (جدول 4-2-1) بیانگر این است که موقعیت، نور، اثرات متقابل حفره و نور، حفره و جهت تأثیری بر تعداد کل نهالهای راش نداشته است. درجدول 4-2-2، مقایسه میانگین تعداد کل نهالهای راش در طبقات چهارگانه حفرههای تاج پوشش مشاهده میشود، بهطوریکه بیشترین میانگین مربوط به طبقه حفره خیلیبزرگ ( 078/0 ± 401/2) میباشد. در جدول 4-2-3 الی 4-2-5 عدم اختلاف معنیداری در شرایط مختلف نشان داده شده است.
در جدول4-2-6، تجزیه واریانس قطر یقه نهالهای راش، مبین عدم اختلاف معنیداری آماری قطر یقه نهالها در طبقات چهارگانه حفرههای تاج پوشش، جهتهای مختلف در سطح 5 درصد است ، همچنین در رابطه با اثر متقابل جهت و نور، موقعیت و جهت و نور اختلاف معنیدار مشاهده نشده و عوامل مشخص شده تأثیری بر میانگین قطر یقه نهالهای راش ندارد. در جدول 4-2-7 و 4-2-8 ملاحظه میشود که در رابطه با قطر نهالها، جهت مقایسه موقعیتهای مختلف اختلاف معنیدار شده است.
جدول 4-2-1- تجزیه واریانس تعداد نهالهای راش در حفرههای تاجپوشش
منبع
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
حفره
3
113/0
*68/2
موقعیت
1
077/0
ns83/1
جهت
4
032/0
ns 76/0
نور
2
027/0
ns65/0
حفره × موقعیت
3
068/0
*05/2
حفره× نور
5
034/0
ns 91/0
موقعیت × نور
2
063/0
ns50/1
حفره × موقعیت× نور
4
027/0
ns65/0
ns نشانه عدم اختلاف معنیدار در سطح 5 % احتمال،* معرف اختلاف معنیدار.
جدول 4-2-2 – میانگین تعداد نهالهای راش در طبقات حفرههای تاجپوشش
طبقه حفره
اشتباه معیار ± میانگین
کوچک
ab 063/0±37/2
متوسط
a081/0± 390/2
بزرگ
b151/0±32/2
خیلی بزرگ
a 078/0± 40/2
حروف مشابه معرف عدم اختلاف معنیدار
جدول 4-2-3 – تجزیه واریانس تعداد نهالهای راش در مرکز و حاشیه حفرهها و توده مجاور
میانگین مربعات
درجه آزادی
آماره F
سطح معنی داری
موقعیت
988/21
2
077/1 ns
349/0
خطای آزمایش
407/20
45
ns نشانه عدم اختلاف معنیدار در سطح 5 % احتمال.
جدول 4-2-4 – نتایج آزمون t مستقل تعداد نهالهای راش برای مرکز و حاشیه حفرههای تاج پوشش
منبع
درجه آزادی
آمارهF
سطح معنی داری
حفره – مرکز
30
ns 244/2
145/0
ns . نشانه عدم اختلاف معنیدار در سطح 5 % احتمال.
جدول4-3-2-1- تجزیه واریانس شاخصهای تنوع زیستی گونههای علفی در طبقات حفرههای تاج پوشش
سطح معنی داری
آماره F
میانگین مربعات
درجه آزادی
فرمول
منبع
0/082
2/382 ns
0/046
3
هیل
0/174
1/716 ns
0/039
3
پیلو
0/104
2/18 ns
0/222
3
منهینیک
حفره
0/025
3/444*
0/883
3
مارگا لف
0/205
1/591 ns
0/027
3
سیمپسون
0/095
2/257 ns
0/683
3
شانون
0/009
3/856*
0/075
4
هیل
0/018
3/336*
0/075
4
پیلو
0/954
0/167 ns
0/017
4
منهینیک
جهت
0/58
0/725 ns
0/186
4
مارگا لف
0/179
1/65 ns
0/028
4
سیمپسون
0/426
0/985 ns
0/298
4
شانون
0/147
2/002 ns
0/039
2
هیل
0/271
1/345 ns
0/03
2
پیلو
0/04
3/476*
0/354
2
منهینیک
نور
0/091
2/529 ns
0/649
2
مارگا لف
0/046
3/312*
0/057
2
سیمپسون
0/015
4/65*
1/408
2
شانون
0/453
1/021 ns
0/02
15
هیل
0/954
0/446 ns
0/01
15
پیلو
0/297
1/215 ns
0/124
15
منهینیک
نور×جهت× حفره
0/026
2/14*
0/549
15
مارگا لف
0/199
1/381 ns
0/024
15
سیمپسون
0/211
1/357 ns
0/411
15
شانون
* نشانه اختلاف معنیداری در سطح 5%، ns نشانه عدم اختلاف معنیداری
جدول 4-3-2-3- مقایسه میانگین شاخصهای تنوع زیستی در جهتهای جغرافیایی طبقات حفرههای تاج پوشش
شاخص تنوع زیستی
یکنواختی غنا تنوع
جهت
هیل
پیلو
منهینیک
مارگا لف
سیمپسون
شانون – وینر
مرکز
0/378b
0/785a
0/909a
1/526a
0/726a
2/201a
(0/034)
(0/032)
(0 /060)
(0/140)
(0/021)
(0/117)
شمال
0/393b
0/778a
1/026a
1/548a
0/690a
2/039a
(0/303)
(0/032)
(0/073)
(0/138)
(0/032)
(0/143)
شرق
0/375b
0/738a
1/057a
1/651a
0/703a
2/098a
(0/030)
(0/028)
(0 /079)
(0/129)
(0/031)
(0/117)
غرب
0/310b
0/689a
1/048a
1/863a
0/692a
2/190a
(0/013)
(0/036)
(0/068)
(0/150)
(0/041)
(0/166)
جنوب
0/467a
0/764a
1/053a
1/595a
0/680a
1/984a
(0/055)
(0/049)
(0/117)
(0/169)
( 0/046)
(0/191)
اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار میانگین میباشند. حروف مشابه نشانه عدم اختلاف معنیدار در سطح احتمال 5 %.
4-3-3- مقایسه شاخصهای تنوع زیستی گونههای علفی به تفکیک طبقات حفره و توده مجاور آنها
همانطورکه در جدول4- 3- 3- 1 و 4-3-3- 2 مشاهده میشود درمقایسه تنوعزیستی حفره طبقات کوچک و متوسط و توده مجاور آنها، برای کلیه شاخصهای تنوع زیستی در سطح 5 درصد اختلاف معنیدار نشده است. تجزیه واریانس مقایسه تنوع زیستی حفره بزرگ با توده مجاور آنها (جدول4-3-5-3) نشان میدهد که برای شاخص یکنواختی پیلو و شاخص های تنوع سیمپسون و شانون- وینر اختلاف معنی دار بوده(در سطح 5 درصد) و برای سایرشاخص ها اختلاف معنیدار مشاهده نشده است. در جدول 4-3-3-4 مشاهده میشود که برای کلیه شاخصهای تنوع زیستی در مقایسه حفره خیلی بزرگ با توده مجاور آنها، اختلاف معنیدار نبوده و فقط در رابطه با عامل نور شاخص یکنواختی پیلو، شاخص تنوع سیمپسون و شانون- وینر و برای اثر متقابل موقعیت و نور شاخص تنوع سیمپسون اختلاف معنیدار شده است(در سطح 5 درصد).
جدول 4- 3- 3- 1 – تجزیه واریانس شاخصهای تنوع زیستی در حفره طبقه کوچک و توده مجاور آن
سطح معنی داری
آماره F
میانگین مربعات
درجه آزادی
فرمول
منبع
0/866
0/029ns
1
هیل
0/248
1/388ns
0/044
1
پیلو
0/119
2/58ns
0/337
1
منهینیک
موقعیت
0/327
0/992ns
0/384
1
مارگا لف
0/209
0/652ns
0/049
1
سیمپسون
0/249
1/384ns
0/661
1
شانون
0/517
0/675ns
0/01
2
هیل
0/811
0/211ns
0/007
2
پیلو
0/179
1/82ns
0/237
2
منهینیک
نور
0/131
2/181ns
0/844
2
مارگا لف
0/481
0/749ns
0/022
2
سیمپسون
0/413
0/911ns
0/435
2
شانون
0/696
0/367ns
0/06
2
هیل
0/603
0/514ns
0/06
2
پیلو
0/578
0/558ns
0/073
2
منهینیک
موقعیت×نور
0/814
0/207ns
0/08
2
مارگا لف
0/396
0/956ns
0/028
2
سیمپسون
0/606
0/51ns
0/243
2
شانون
ns ، عدم اختلاف معنیداری
جدول 4- 3- 3- 2 – تجزیه واریانس شاخصهای تنوع زیستی در حفره طبقه متوسط و توده مجاور آن
سطح معنیداری
آماره F
میانگین مربعات
درجه آزادی
فرمول
منبع
0/383
0/782ns
0/017
1
هیل
0/926
0/009ns
1
پیلو
0/877
0/024ns
0/002
1
منهینیک
0/959
0/003ns
0/001
1
مارگا لف
موقعیت
0/744
0/108ns
0/001
1
سیمپسون
0/661
0/196ns
0/054
1
شانون
0/648
0/213ns
0/005
1
هیل
0/836
0/044ns
0/001
1
پیلو
0/393
0/749ns
0/055
1
منهینیک
نور
0/854
0/067ns
0/013
1
مارگا لف
0/798
0/067ns
0/001
1
سیمپسون
0/88
0/023ns
0/06
1
شانون
0/514
0/436ns
0/01
1
هیل
0/69
0/162ns
0/002
1
پیلو
0/835
0/044ns
0/03
1
منهینیک
موقعیت×نور
0/432
0/634ns
0/243
1
مارگا لف
0/594
0/29ns
0/004
1
سیمپسون
0/342
0/932ns
0/254
1
شانون
ns ، عدم اختلاف معنیداری

پاسخی بگذارید