مقاله رایگان با موضوع طلاق، خانواده ها، سوره بقره

دانلود پایان نامه

نماید. در همین راستا مرحوم شیخ انصاری (ره) فرمودند: “برای خلاصی از عسروحرج زن می تواند به حاکم رجوع کند وحاکم در صورت تشخیص ضرر وحرج زن، شوهر را مجبور به طلاق می نماید.” (انصاری،434،1415)
قانون مدنی ایران هم به تبعیت ازآیات قرآن وروایات اراده واختیار طلاق راحق مرد می داند گرچه در طول قانونگذاری ودر سالهای قبل وبعد از انقلاب فراز ونشیب هایی هم وجود داشته از جمله قانون حمایت خانواده که در سالهای 1353 و 1364 ه. ش به تصویب رسیده بود در سال 1358 فسخ گردید ولی در سالهای بعد از آن با اشکال مختلفی در نظام حقوقی جدید احیاءگردیده است. زیرا قانون مدنی در سال 1313 ه. ش طبق موازین شرعی وفقهی طلاق را به طور مطلق به مرد سپرده بود، ولی با الزام مرد به مراجعه به دادگاه برای کسب اجازه طلاق، در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ه. ش ومصوبه شورای عالی قضایی درباره درج شرط وکالت زن در طلاق در سند ازدواج در سال 1362 ه. ش وهمچنین الزام به تحصیل گواهی عدم امکان سازش در تمام موارد در قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1370 ه. ش وتصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1381 ه. ش علاوه بر این که آشکارااین رویکردرا درسطوح مختلف تضمینی وقضایی نشان می دهدحاکی از آن است که قانون حمایت خانواده صرف نظر از اشکالاتی که در آن به وضوح نمایان بود، دوباره احیاءگردید.
درمذهب مالکی نیز طلاق را به عهده مرد گذاشته اند واین حق قابل واگذاری به زن می باشدودر صورتی که زن را مخیر به طلاق بکنند ولی زن طلاق اختیار نکند طلاق واقع نخواهد شد. مالک بن انس رئیس مذهب مالکی می گوید: “وقتی مردی اختیار طلاق را به زوجه اش واگذار نمود وزن طلاق را اختیار نکرد طلاق واقع نشده است” (ابن انس،556،1370)
در مذهب شافعی هم اختیار طلاق را متعلق به مرد می دانند که قابل واگذاری به زن هم می باشدواگرمرد این حق را واگذار کرداین حق برای همسر فوری است اگر فوراًاز آن استفاده نکنندبعدهانمی تواند ازآن استفاده کند وخود را مطلقه سازد.
درمذهب حنبلی اختیار طلاق را به مرد واگذار کرده اند وفقط زن با وکالت می تواند صاحب حق طلاق شودوطلاق را اعمال کند.
در مجموع از تمام مباحث مطرح شده به این نتیجه می رسیم که اختیار طلاق به دست مرد می باشد مگر در مواردمحدودی اختیار به دست زن می افتد که یا بوسیله حاکم شرع ویا اینکه توافقی طلاق جاری می شود.
پیشنهاد:
باتوجه به احادیث وروایاتی که در این پایان نامه هم به انهااشاره شدبه مراکزمشاوره خانواده ودادگاههای خانواده پیشنهاد می شودکه خانواده هایی که دارای مشکل هستندودرزندگی دارای سوءتفاهم هایی هستند وبه آنهامراجعه می کنند تاجایی که امکان داردبه سازش دعوت کنندوازفروپاشی خانواده هاجلوگیری کنند ودرنهایت داروی تلخ طلاق رافقط برای خانواده هایی که امکان سازش درانهاوجودنداردوهیچ امیدی به ادامه زندگی درکنارهمدیگرندارند،تجویزنمایند.
منابع ومآخذ
1-ابن ادریس حلی، م،1410.ق، السرائر، قم، انتشارات اسلامی 2.
2-ابن حمزه، م،1408.ق، الوسیه الی نیل الفضیله، قم:مکتب آیت الله مرعشی نجفی.
3-ابن قدامه، ع،875، المغنی، بیروت: دارالاحیاءالعربی، ج 1
4-ابن ماجه،م،1975.م، سنن، بیروت:دارالاحیاءالتراث العربی، ج 1.
5-ابن منظور، م،1414.ق، لسان العرب، بیروت؛ دارصادق، ج 13.
6-ابوزهره، م،1967، م، الاحوال الشخصیه، بیروت، انتشارات دارالفکر عربی.
7-آلکسیس، ک،1354، ش، انسان موجودناشناخته، ترجمه پرویزدبیری، اصفهان :نشر فردوسی.
8-امامی، ح وصفایی، ا،1384، حقوق مدنی، تهران :کتاب فروش اسلامیه.
9-امین بانوی اصفهانی، ن، بی تا، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران:انتشارات محراب فکر، ج 2.
10-ابن مالک، ا، بی تا، الموطاً، بی جا، بی نا.
11-انصاری، م،1415، ق، کتاب النکاح، قم؛ کنگره بزرگداشت شیخ انصاری.
12-انصاری، م،1384، ش. دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ج 2.
13-بابایی، ا، بی تا، برگزیده تفسیر نمونه، تهران:دارالکتاب اسلامیه، ج 2.
14-بحرانی، ه،1416، ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران :بنیادبعثت، ج 1.
15-جعفرپور، ج، مقاله حق طلاق شماره 43، برگرفته از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی.
17-حرعاملی، م،1409، وسائل الشیعه، بیروت:داراحیاالتراث العربی، ج 15.
18-حرعاملی، م،1409.ق، تفسیروسائل الشیعه الی مسائل الشریعه، قم:موسسه آل البیت؛ ج 22.
19-حلبی، ا،1417، غنیه النزول الی علمی الاصول الفرع، قم:موسسه امام صادق (ع).
20-حسینی جرجانی، ا،1404.ق، تفسیرشاهی، تهران:انتشارات نوید.
21-حلبی، ص،1403، الکافی فی الفقه، بی جا، بی نا.
22-حلی، م،1364، ش، ترجمه فارسی شرائح الاسلام، تهران، انتشارات وچاپ دانشگاه ج 2.
23-حلی، ا،1407، المذهب البارع فی شرح مختصر، قم: انتشارات اسلامی، ج 3.
24-حلی، م،1387.ق. ایضاح القواعد فی شرح مشکلات قواعد، قم:موسسه اسماعیلیان، ج 3.
25-حمیده، م، جعفرپور، ج،1380، ش، طلاق به درخواست زدن، تهران، سفیرصبح.
26-خانی، ر،1372.ش، ترجمه بیان السعاده، تهران:انتشارات پیام نور، ج 3.
27-خواجوی، ا، بی تا، جامع الشتاب، قم:دفتر انتشارات اسلامی.
28-راشدصمیری، م، بی تا، تلخیص الخلاف وخلاصه الخلاف، بی جا، بی نا، ج 3.
29-راغب اصفهانی، ح،1413.ق، المفردات فی غریب القرآن، بیروت:دار العلم.
30-زحیلی، و، بی تا، الفقه الاسلامی وادله، بی جا، بی نا.
31-السباعی، م،1422.ق، المراه بین الفقه و القانون، بیروت:دار الوراق.
32-السریتی، ع، بی تا، احکام الزواج والطلاق فی شریعه الا سلامیه، بی جا، دار الجامعیه.
33- سازمان ثبت احوال کشور، بی تا سند ازدواج، بی جا، بی نا.
34- صفایی، ح، امامی، ا، بی تا، حقوق خانواده، تهران :انتشارات دانشگاه، ج 1 .
35- الشرینی، خ، 1377، ق مغنی المحتاج، مصر :شرکه مکتبه و مضیفه المصطفی.
36- شهید اول عاملی، م، 1414 ق، غایه المرادی فی شرح نکت الارشاد، قم :دفترتبلیغات اسلامی؛ ج 3.
37-شهیدثانی، ز، 1408، روضه البهیمیه فی شرح المعه الدمشقیه، بیروت: دارالعالم الاسلامی، ج 6.
38- طالقانی، م، 1362، ش پرتوی از قرآن، تهران : شرکت سهامی انتشار، ج 2 .
39- طباطبایی، م، 1470. ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم : دفتر انتشارات سلامی، ج 2 .
40- طباطبایی، ع، 1418 . ق، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم : موسسه البیت، ج 12 .
41- طریحی، ف، 1416، مجمع البحرین، تهران : کتابفروش مرتضوی، ج 4.
42- طوسی، م، 1407 ق، تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتاب السلامیه، ج 8 .
43- …………………..1387 ق، المسبوط، قم : المکتب المرتضویه، ج 5 .
44-………………………1400 ق، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوای، بیروت : دارالکتاب اعرابی.
45- طیب، ع، 1378 ش، الطیب البیان، تفسیر قرآن، تهران : انتشارات سرام، ج 5 .
46- فاضل هندی، م،1416 ق، کشف الثام والابهام، قم : دفتر انتشارات اسلامی، ج 11.
47 فاضل، م، بی تا، کنز العرفان فی فقه القرآن، بی جا، بی نا ج 2 .
48- فراهیدی، خ، 1410، العین، قم : منشورات البحره، ج 5.
49- فیروز آبادی، م، بی تا، القامو س المحیط، بی جا، دارالفکر، ج 1.
50- الفیومی، ا، بی تا، المصباح المنیر فی فقه المدینه المالکی، بیروت : دارالکتاب العلمیه.
51- قرائتی، م، 1383 ش، تفسیر نور، تهران : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ج 1.
52- قرطبی، ی، 1427، الکافی فی فقه المدینه المالکی، بیروت : دارالکتاب العلمیه.
53- قرشی، ع، 1377 ش، تفسیر احسن الحدیث، تهران : بنیاد بعثت، ج 1 .
54-……………………..،1412 ق، قاموس قرآن، تهران : دارالکتب الاسلامیه، ج 3 .
55- قمی، ص، 1413 ق، من لایحضر الفقیه، قم دفتر انتشارات اسلامی، ج 3.
56- کاشانی، ف، 1373 ش، خلاصه المنهج، تهران : انتشارات اسلامی، ج 2 .
57- کاشف الغطاء، م، 1359 . ش، تحریر المجله، نجف : المکتب مرتضویه، ج 2 .
58-کلینی، م، 1407 ق، الکافی، تهران : دارالکتاب الاسلامیه، ج 8 .
59 – گرجی، ا، 1384 ش، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران : موسسه و چاپ دانشگاه.
60- گیلانی، ا، 1413، ق، جامع الشتاب، تهران: موسسه کیهان، ج 4.
61-محقق حلی، ا، 1403 ق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت منشورات دارالضواء، ج 3.
62- مصطفوی، ح، 1402 . ق، التحقیق فی کلمات قرآن کریم، تهران : مراکزالکتاب الترجمه و انشر، ج 7.
63- مصطفوی، م، 1429 . ق، قواعد، قم: الموسسه النشر الاسلامی.
64- مطهری، م، 1379، نظام حقوق زن در اسلام، قم : انتشارات صدرا.
65- مغینه، م، 1421 . ق، الفقه علی مذهب الخمسه، بیروت : دار التیار، ج 2.
66- مکارم شیرازی، ن،1411 ق، القواعد الفقیه، قم : مدرسه امام امیر المومنین.
67- موسوی خویی، ا، 10 14 .ق، منهاج الصالحین، قم : مدینه العلم، ج 2.
68- محمدی، ا، 1390 . ش، قانون مدنی، تهران : انتشارات آرائ سبز.
69-مهر پور، م، 1379 . ش، مباحثی از حقوق زن، تهران : موسسه اطلاعات.
70- مهر پور، ح، 1381، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: موسسه اطلاعات.
71- موسوی خمینی، ر، 169 .ش، صحیفه نور، تهران : شرکت افست، ج 10 و 12 .
72- نجفی، م،1404، جواهر الکلام فی شرح الجواهر سلام، بیروت : داراحیا المراث.
73- نراقی، م، 1408، عوائد الایام، بی جا، بی نا.
74-http.www.entekhab.ir
75-http.www.sibna.ir
1- وَإذَا طَلَقتُم اِلنَساء َ فَبِلغنِ أَجَلَهُنَ فَإفسِکُوهُنَ بِمعروُفٍ أَوسَرِ حُوِهُنَ بِمَعرُوفٍ وَ لأَتَمسِکُوهُنَ ضِرارَاً لتعُتَدُوا وَ مَن یَفعِلَ ذَلَکَ فَقَد نَفَسه دَلاتَتَخذُوا ء آیت الله مُزِوَاً وَ اذکِرِوا نِعمتَ الله عَلیکُم وَ مَا أنَزَلَ عَلَیکُم مِنَ الکِتاب وَ الحِکم? بِهِ وَ اتَقُوالله ِ وَ اعلَمُو أَنَ الله بِکُلِ شَی ءِ عَلِیم. ( آیه 231 سوره بقره)
1- وَإذَا طَلَقتُم اِلنَساء َ فَبِلغنِ أَجَلَهُنَ فَإفسِکُوهُنَ بِمعروُفٍ أَوسَرِ حُوِهُنَ بِمَعرُوفٍ وَ لأَتَمسِکُوهُنَ ضِرارَاً لتعُتَدُوا وَ مَن یَفعِلَ ذَلَکَ فَقَد نَفَسه دَلاتَتَخذُوا ء آیت الله مُزِوَاً وَ اذکِرِوا نِعمتَ الله عَلیکُم وَ مَا أنَزَلَ عَلَیکُم مِنَ الکِتاب وَ الحِکم? بِهِ وَ اتَقُوالله ِ وَ اعلَمُو أَنَ الله بِکُلِ شَی ءِ عَلِیم. ( آیه 231 سوره بقره)
1- وَإذَا طَلَقتُم اِلنَساء َ فَبِلغنِ أَجَلَهُنَ فَإفسِکُوهُنَ بِمعروُفٍ أَوسَرِ حُوِهُنَ بِمَعرُوفٍ وَ لأَتَمسِکُوهُنَ ضِرارَاً لتعُتَدُوا وَ مَن یَفعِلَ ذَلَکَ فَقَد نَفَسه دَلاتَتَخذُوا ء آیت الله مُزِوَاً وَ اذکِرِوا نِعمتَ الله عَلیکُم وَ مَا أنَزَلَ عَلَیکُم مِنَ الکِتاب وَ الحِکم? بِهِ وَ اتَقُوالله ِ وَ اعلَمُو أَنَ الله بِکُلِ شَی ءِ عَلِیم. ( آیه 231 سوره بقره)
1.روی موسی بن بکر عن ابی الحسن الاول بأنَّ قال: یجب عن تجری صیغه الطلاق زیاده (خلعتک) مادامت فی العده لِأَنَّ الاصل بقاء الزوجیه و لاتزول زوجیظ اِلّا سببَ یقینیٍ.
1- ایشان از بزرگان شافعی مذهب و از علمای صد ساله اخیر است سلفی مسلک می باشد و از مهمترین آثارش : ابن تیمه ،حیاته و عصره و ارائه و فقهه و زندگی نامه امام صادق (ع) می باشد.
1- زاد شهر دیر دمشق در سال 1932 می باشد تحصیلات عالی ه خود را در دانشگاه تربیت مدرس الازهر مصر طی کرد از مهمترین آثار ایشان الفقه السلامی وادلته می باشد.
-ایشان از علمای معروف مذهب حنبلی از مذاهب اهل سنت که معروفترین اثرش المغنی می باشد سال541متولد شد.4
-نسائی:ابو خمثه نسائی که اصلیتش

پاسخی بگذارید