منابع تحقیق با موضوع سازمان ملل

دانلود پایان نامه

موسی زاده، رضا، پذیرش اعضای جدید در پرتوی حقوق و رویه سازمان ملل متحد، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
نجفی اسفاد، مرتضی، تاسیس رژیم اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل، گزارش راهبردی، شماره 35، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، 1390.
ضیایی، سید یاسر، عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین الملل، گزارش راهبردی، شماره 41، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهمن 1390.

مشعل، خالد، دکترین سیاسی حماس در سایه تحولات اخیر، خالد مشعل، مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز اطلاع رسانی فلسطین. قابل مشاهده در آدرس زیر:

(تاریخ آخرین بازدید: 14 مهر 1392)
مدنی، سید مهدی، گزارش تحلیلی آشتی ملی فلسطینیان؛ خطرات و حذرات؛ نگاهی به آینده، مرکز بین المللی صلح-IPSC. قابل مشاهده در آدرس زیر:
>http://peace-ipsc.org/fa/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7 (تاریخ آخرین بازدید: 19 مهر 1392)

سخنرانی:
دانش یزدی، مهدی، سخنرانی “نگاهی حقوقی به بحث کشور شدن فلسطین”، نشست دهم دیپلماسی ایرانی با موضوع “فلسطین در تکاپوی دولت شدن”. قابل دسترسی در پایگاه انیترنتی دیپلماسی ایرانی به آدرس:
>www.irdiplomacy.ir/fa/page/16470<
سایت‌های اینترنتی:
دولت فلسطینی ‘ناظر غیرعضو’ سازمان ملل متحد شد، بی بی سی فارسی، قابل دسترسی در آدرس:

(تاریخ آخرین بازدید: 25 مهر 1392)
حماس، دانشنامه آزاد ویکی پدیا. قابل مشاهده در آدرس زیر:
>http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3<
(تاریخ آخرین بازدید: 20 مهر 1392)

فتح (سازمان)، دانشنامه آزاد ویکی پدیا. قابل مشاهده در آدرس زیر:
>http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%28%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%29 <
(تاریخ آخرین بازدید: 24 مهر 1392)
اختلاف بنیادین فتح و حماس، پایگاه اینترنتی خاورمیانه. قابل مشاهده در آدرس زیر:
>http://menanews.ir/vdci2.awtt1avccb.html<
(تاریخ آخرین بازدید: 15 مهر 1392)

مصاحبه:
مصاحبه با مهدی دانش یزدی، پیامدهای عضویت فلسطین در یونسکو، همشهری آنلاین، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی همشهری آنلاین به آدرس:
(تاریخ آخرین بازدید: 19 مهر 1392) < http://hamshahrionline.ir/details/150210 <
ملت بی دولت، چگونگی تشکیل دولت فلسطین در گفتگو با دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد حقوق بین الملل، مهرنامه، شماره 16، آبان 1390. قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی مجله مهرنامه به نشانی:
< http://www.mehrnameh.ir/article/2749/ > (تاریخ آخرین بازدید: 24 مهر1392)

منابع انگلیسی
قطعنامه‌ها، معاهدات و احکام مراجع بین المللی
United Nations General Assembly Resolution 1514 (XU), December 14, 1960.

United Nations General Assembly Resolution 817 (ix), November 23, 1954.

United Nations General Assembly resolution 181 (II) A, 29 November 1947.

The Israeli-Palestinian Interim Agreement (Oslo II), September 28, 1995.

Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (Article 4 of the Charter), 1948 I.C.J. Rep. at 57.

United Nations Security Council Resolution 242 (S/RES/242), 22 November 1967.

Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, adv. op., 1950 I.C.J. Rep. 4, at 7.

Lausanne (1923). Treaty of Peace, Lausanne, 24 July 1923, League of Nations Treaty Series, vol. 28.

United Nations General Assembly Resolution, A/RES/43/177, December 15, 2013.

United Nations Security Council Resolution 338 (S/RES/338), October 22, 1973.

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 1971 I.C.J. 1, 31.

ICC Statute (1998), Statute of International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, United Nations Treaty Series, vol.2187. at3.

دیدگاهتان را بنویسید