منابع تحقیق درمورد نرم افزار

دانلود پایان نامه

لایه های فرد در لایه (1-9) مشاهده شده است.
بیشترین مقدارR2 برای لایه های زوج در لایه (1-8) مشاهده شده است.
به طور کلی بالاترین مقدار پارامتر R2 را لایه(1-8) با مقدار عددی 8893/0 دارا است.
کمترین مقدار RMSE test برای لایه های فرد در لایه ( 1-11 ) مشاهده می شود .
کمترین مقدار RMSE test برای لایه های زوج در لایه ( 1-2 ) مشاهده می شود.
کمترین مقدار RMSE train برای لایه های فرد در لایه ( 1-11) مشاهده می شود.
کمترین مقدار RMSE train برای لایه های زوج در لایه ( 1-12) مشاهده می شود.
به طور کلی کمترین مقدار RMSEtest در لایه ( 1-2) و کمترین مقدار پارامتر RMSE train (1-11) مشاهده شده است.
با استفاده از محاسبات به روش Jack-nife هدف IC50 و برای همبستگی 3/0 نتایج زیر بدست آمده است :
بیشترین مقدارR2 برای لایه های فرد در لایه (1-3) مشاهده شده است.
بیشترین مقدارR2 برای لایه های زوج در لایه (1-4) مشاهده شده است.
به طور کلی بالاترین مقدار پارامتر R2 را لایه(1-4) با مقدار عددی 8470/0 دارا است.
کمترین مقدار RMSE test برای لایه های فرد در لایه ( 1-7 ) مشاهده می شود.
کمترین مقدار RMSE test برای لایه های زوج در لایه ( 1-8 ) مشاهده می شود.
کمترین مقدار RMSE train برای لایه های فرد در لایه ( 1-11) مشاهده می شود.
کمترین مقدار RMSE train برای لایه های زوج در لایه ( 1-12) مشاهده می شود.
به طور کلی کمترین مقدار RMSE test در لایه ( 1-8) و کمترین مقدار پارامتر RMSE train (1-12) مشاهده شده است.
با استفاده از محاسبات جک نایف مقادیر تجربی نمونه های زیر کمترین انحراف را نسبت به مقادیر پیش بینی شده هدف IC50 دارا می باشند.این مقادیر در جداول 48 تا 69 آمده است.(پیوست 1)
ترکیبات پیش بینی شده در هدف IC50 با همبستگی 3/0 برای لایه های فرد عبارتند از :
ترکیبات لایه (1-3) : 6،7،22،29،32،33و 39
ترکیبات لایه (1-5) : 1،3،4،16،18،24،36،37،38،39 و40
ترکیبات لایه (1-7) : 9،16،18،23،25 و40
ترکیبات لایه (1-9) : 14،20،23،24،26،29 و 33
ترکیبات لایه (1-11) : 9،18،19و26
ترکیبات پیش بینی شده در هدف IC50 با همبستگی 3/0 برای لایه های زوج عبارتند از :
ترکیبات لایه (1-2) : 3،12،15،17،18،20،21،22،24،27،28 و35
ترکیبات لایه (1-4) : 16،18،24،27،37 و40
ترکیبات لایه (1-6) : 3،4،16،18،24،25و33
ترکیبات لایه (1-8) : 1،4،6،14،21،34 و36
ترکیبات لایه (1-10) : 1،3،15،16،23،25،26و28
ترکیبات لایه (1-12) : 3،16،17،21،22،25،26 و 27
با توجه به نتایج بدست آمده، ترکیبات شماره 18،16،24و26 دربیشتر لایه ها به عنوان مناسب ترین ساختارها برای همبستگی 3/0 با هدف IC50 انتخاب شدند.
ترکیبات پیش بینی شده در هدف IC50 با همبستگی 4/0 برای لایه های فرد عبارتند از :
ترکیبات لایه (1-3) : 3،18،26و 31
ترکیبات لایه (1-5) : 2،3،15،27،29،30،31،34 و 35
ترکیبات لایه (1-7) : 1،3،4،18،20،21،23،31،34 و 36
ترکیبات لایه (1-9) : 1،2،3،15،17،20،29،34 و 39
ترکیبات لایه (1-11) : 1،2،18،19،20،23،28،29و40
ترکیبات پیش بینی شده در هدف IC50 با همبستگی 4/0 برای لایه های زوج عبارتند از :
ترکیبات لایه (1-2) : 3،12،15،17،18،20،21،22،24،27،28 و35
ترکیبات لایه (1-4) : 1،9،26،30،32،34،36 و 38
ترکیبات لایه (1-6) : 1،3،4،15،20،26،27،30،31،32 و 37
ترکیبات لایه (1-8) : 1،2،3،4،8،15،18،19،20،26،27،34 و 37
ترکیبات لایه (1-10) : 1،2،4،8،14،17،27،31،33 و 40
ترکیبات لایه (1-12) : 14،17،18،23،24،27،31،32 و 35
با توجه به نتایج بدست آمده،ترکیبات شماره 1،3،18،27،34 و 31 دربیشتر لایه ها به عنوان مناسب ترین ساختارها برای همبستگی 4/0 با هدف IC50 انتخاب شدند.
به طور کلی ترکیب شماره 18 با روش جک نایف برای بیشتر لایه ها و همبستگی 3/0 و 4/0 مربوط به هدف IC50 انتخاب گردید.
مقادیر R2 با روش ژنتیک الگوریتم – رگرسیون خطی چند گانه نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در جداول 8 تا 11 آورده شده است. ( پیوست 1)
با استفاده از محاسبات به روش GA-MLR هدف IC50 برای همبستگی 3/0 نتایج زیر بدست آمده عبارتند از :
بیشترین مقدارR2 برای لایه های فرد در لایه (1-7) مشاهده شده است.
بیشترین مقدارR2 برای لایه های زوج در لایه (1-4) مشاهده شده است.
با استفاده از محاسبات به روش GA-MLR هدف IC50 برای همبستگی 4/0 نتایج زیر بدست آمده عبارتند از :
بیشترین مقدارR2 برای لایه های فرد در لایه (1-7) مشاهده شده است.
بیشترین مقدارR2 برای لایه های زوج در لایه (1-2) مشاهده شده است.
مقادیر R2 و RMSE با استفاده از نرم افزار آنسکرمبلر (Unscrambler)، برای روش های PLS و PCR نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن قبل و بعد از GA با یکدیگر مقایسه شد. این مقادیر در جداول 34 تا 39 برای هر دو روش PLS و PCR آورده شده است. (پیوست 1)
در محاسبات به روش PLS مورد بررسی قرار گرفته و عبارتند از :
در روش PLS بیشترین مقدار R-Square مربوط به Calibration در همبستگی 3/0 مشاهده شده است و همچنین بیشترین مقدار R-Square مربوط به Validation در همبستگی 4/0 مشاهده شده است.
در روش PLS کمترین مقدار RMSE مربوط به Calibration در همبستگی 3/0 مشاهده شده است و همچنین کمترین مقدار RMSE مربوط به Validation در همبستگی 4/0 مشاهده است.
در روش PLS بالاترین B0 مربوط به همبستگی 3/0 مشاهده شده است.
در محاسبات به روش PLS-GA مورد بررسی قرار گرفته و عبارتند از :
در روش PLS-GA بیشترین مقدار R-Square مربوط به Calibration در همبستگی 3/0 در لایه (1-9) مشاهده شده است.
در روش PLS-GA بیشترین مقدار R-Square مربوط به Validation در همبستگی 3/0 در لایه (1-4) مشاهده شده است.
در روش PLS-GA کمترین مقدار RMSE مربوط به Calibration در همبستگی 3/0 در لایه (1-9) مشاهده شده است.
در روش PLS-GA کمترین مقدار RMSE مربوط به Validation در همبستگی 3/0 در لایه (1-4) مشاهده شده است.
با مقایسه دو روش PLS و PLS-GA به نتایج زیر می رسیم :
در هر دو روش بیشترین مقادیر R-Square مربوط به Calibration نسبت به مقادیر مربوط به Validation برای همبستگی 3/0و 4/0 بیشتر است.
در هر دو روش بیشترین مقادیر RMSE مربوط به Calibration نسبت به مقادیر مربوط به Validation برای همبستگی 3/0 و 4/0 بیشتر است.
در مقادیر B0 روند منظمی مشاهده نمی شود.
بیشترین مقدار R-Square در همبستگی 3/0 در لایه ( 1-9) مربوط به Calibration با مقدار عددی 82509/0 مشاهده شده است و کمترین مقدار RMSE در همبستگی 0.3 در لایه (1-9) مربوط به Calibration با مقدار عددی 348068/0 می باشد. بنابراین لایه (1-9) به دلیل بیشترین R-Square و کمترین RMSE بهترین لایه می باشد.
در محاسبات به روش PCR مورد بررسی قرار گرفته و عبارتند از :
در روش PCR بیشترین مقدار R-Square مربوط به Calibration در همبستگی 4/0 مشاهده شده است و همچنین بیشترین مقدار R-Square مربوط به Validation در همبستگی 3/0 مشاهده شده است.
در روش PCR کمترین مقدار RMSE مربوط به Calibration در همبستگی 4/0 مشاهده شده است و همچنین کمترین مقدار RMSE مربوط به Validation در همبستگی 4/0 مشاهده است.
در روش PCR بالاترین B0 مربوط به همبستگی 3/0 مشاهده شده است.
در محاسبات به روش PCR-GA مورد بررسی قرار گرفته و عبارتند از :
در روش PCR-GA بیشترین مقدار R-Square مربوط به Calibration در همبستگی 3/0 در لایه (1-6) مشاهده شده است.
در روش PCR -GA بیشترین مقدار R-Square مربوط به Validation در همبستگی 3/0 در لایه (1-11) مشاهده شده است.
در روش PCR – GA کمترین مقدار RMSE مربوط به Calibration در همبستگی 3/0 در لایه (1-6) مشاهده شده است.
در روش PCR – GA کمترین مقدار RMSE مربوط به Validation در همبستگی 3/0 در لایه (1-11) مشاهده شده است.
با مقایسه دو روش PCR و PCR-GA به نتایج زیر می رسیم :
در هر دو روش بیشترین مقادیر R-Square مربوط به Calibration نسبت به مقادیر مربوط به Validation برای همبستگی 3/0 و 4/0 بیشتر است.
در هر دو روش بیشترین مقادیر RMSE مربوط به Calibration نسبت به مقادیر مربوط به Validation برای همبستگی 3/0 و 4/0 بیشتر است.
در مقادیر B0 روند منظمی مشاهده نمی شود.
بیشترین مقدار R-Square در همبستگی 3/0 در لایه ( 1-6) مربوط به Calibration با مقدار عددی 803598/0 مشاهده شده است و کمترین مقدار RMSE در همبستگی 3/0 در لایه (1-6) مربوط به Calibration با مقدار عددی 368556/0 می باشد. بنابراین لایه (1-6) به دلیل بیشترین R-Square و کمترین RMSE بهترین لایه می باشد.
به طور کلی با مقایسه دوروش PLS و PCR به نتایج زیر می رسیم :
بیشترین مقدار R-Square به روش PLS با مقدار عددی 0/731903 برای همبستگی 3/0 و مربوط به Calibration می باشد و کمترین مقدار RMSE مربوط به روش PLS برای همبستگی 3/0 با مقدار عددی 43929/0 مربوط به Calibration می باشد.
به طور کلی با مقایسه دوروش PLS-GA و PCR-GA به نتایج زیر می رسیم :
بیشترین مقدار R-Square به روش PLS-GA با مقدار عددی 0.82059 برای همبستگی 3/0 و مربوط به Calibration می باشد و کمترین مقدار RMSE مربوط به روش PLS-GA برای همبستگی 3/0با مقدار عددی 348068/0 مربوط به Calibration می باشد.
پیش بینی مدل مناسب با استفاده از روش PLS برای همبستگی های مختلف و هدف IC50 به شرح زیر بدست آمده است :
ترکیبات زیر کمترین تفاوت ممکن را نسبت به هدف دارند، برای همبستگی 3/0 به ترتیب عبارتند از ترکیبات 5،6،16،21،23،26،33،34،37،39 و 40 است و کمترین انحراف نیز مربوط به ترکیبات 6 و 26 می‌باشد.( جدول 94)
ترکیبات زیر کمترین تفاوت ممکن را نسبت به هدف دارند، برای همبستگی 4/0 به ترتیب عبارتند از ترکیبات 21،24،27،33،35 و 36 است و کمترین انحراف نیز مربوط به ترکیب 33 می باشد. (جدول 106)
به طور کلی بیشترین ترکیبات انتخاب شده با روش PLS عبارتند از 21و33 است و کمترین انحراف مشاهده شده برای همبستگی های مختلف و هدف IC50 مربوط به ترکیب شماره 33 می باشد.
پیش بینی مدل مناسب با استفاده از روش PLS-GA برای همبستگی های مختلف و هدف IC50 به شرح زیر بدست آمده است:
ترکیبات زیر کمترین تفاوت ممکن را نسبت به هدف دارند، برای همبستگی 3/0 به ترتیب به شرح زیر می باشد. (جداول شماره 95 تا 105 )
ترکیبات لایه (1-3) : 6،12،17،21،27،32 و 39 می باشد.
ترکیبات لایه (1-5) : 15،23،27،30،33 و 38 می باشد.
ترکیبات لایه (1-7) : 5،6،17،18،24،26،32 و 40 می باشد.
ترکیبات لایه (1-9) : 3،7،15،17،20،22،23،24،25،27،28،30،31،33،34،35،36 و 38 می باشد.
ترکیبات لایه (1-11) : 1،7،9،16،18،23،31،33،34،36،38 و 40 می باشد.
ترکیبات لایه (1-2) : 1،5،14،23،26،27،32،34،39 و 40 می باشد.
ترکیبات لایه (1-4) : 6،21،28،32،33 و 39 می باشد.
ترکیبات لایه (1-6) : 9،15،16،17،18،23،26،29،30،33،34،35،36،37،38،39 و 40 می باشد.
ترکیبات لایه (1-8) : 3،5،6،16،17،21،24،27،32،34،38،39 و 40 می باشد.
ترکیبات لایه (1-10) : 3،5،6،15،21،23،24،27،32،34،39 و 40 می باشد.
ترکیبات لایه (1-12) : 16،21،32،33 و 39 می باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده ترکیبات شماره 6،17،23،27،32،34،40 و 21 در بیشتر لایه ها به عنوان مناسب ترین ساختار ها می باشند و کمترین انحراف مربوط می شود به ترکیبات 21 و1 در لایه 8 و 11 با مقدار عددی 0010/0= ? می باشد.
ترکیبات زیر کمترین تفاوت ممکن

دیدگاهتان را بنویسید