منابع تحقیق درمورد 0.28، weighted، by

دانلود پایان نامه

Sanderson electronegativities
2D autocorrelations
GATS1e
d COMMA2 value / weighted by atomic polarizabilities
Geometrical descriptors
DISPp
Geary autocorrelation – lag 4 / weighted by atomic polarizabilities
2D autocorrelations
GATS4p
2st component symmetry directional WHIM index / weighted by atomic Sanderson electronegativities
WHIM descriptors
G2e
BEHp1 highest eigenvalue n. 1 of Burden matrix / weighted by atomic polarizabilities
Burden eigenvalues
BEHp1
1st component accessibility directional WHIM index / weighted by atomic polarizabilities
WHIM descriptors
E1p
Geary autocorrelation – lag 2 / weighted by atomic van der Waals volumes
2D autocorrelations
GATS2v
R maximal autocorrelation of lag 3 / weighted by atomic polarizabilities
GETAWAY descriptors
R3p+
ادامه جدول6. توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای همبستگی با هدف 3/0
Meaning
Descriptor group
Descriptor symbol
Moran autocorrelation – lag 4 / weighted by atomic masses
2D autocorrelations
MATS4m
3st component symmetry directional WHIM index / weighted by atomic van der Waals volumes
WHIM descriptors
G3v
Eigenvalue 03 from edge adj. matrix weighted by resonance integrals
edge adjacency indices
EEig03r
H autocorrelation of lag 4 / weighted by atomic polarizabilities
GETAWAY descriptors
H4p
topological polar surface area using N,O polar contributions
Molecular properties
TPSA(NO)
3D-MoRSE – signal 07 / weighted by atomic masses
3D-MoRSE descriptors
Mor07m
3D-MoRSE – signal 04 / unweighted
3D-MoRSE descriptors
Mor04u
bond information content (neighborhood symmetry of 4-order)
Information indices
BIC4
3D-MoRSE – signal 20 / unweighted
3D-MoRSE descriptors
Mor20u
R maximal autocorrelation of lag 1 / weighted by atomic polarizabilities
GETAWAY descriptors
R1p+
3D-MoRSE – signal 18 / unweighted
3D-MoRSE descriptors
Mor18u
3st component symmetry directional WHIM index / weighted by atomic electrotopological states
WHIM descriptors
G3s
R maximal autocorrelation of lag 7 / weighted by atomic polarizabilities
GETAWAY descriptors
R7p+
Moran autocorrelation – lag 4 / weighted by atomic van der Waals volumes
2D autocorrelations
MATS4v
Moran autocorrelation – lag 7 / weighted by atomic Sanderson electronegativities
2D autocorrelations
MATS7e
جدول3-7. توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای همبستگی با هدف4/0
Meaning
Descriptor group
Descriptor symbol
Moran autocorrelation – lag 4 / weighted by atomic polarizabilities
2D autocorrelations
MATS4p
Radial Distribution Function – 13.5 / unweighted
RDF descriptors
RDF135u
average connectivity index chi-2 (Randic connectivity index)
Connectivity indices
X2A
bond information content (neighborhood symmetry of 5-order)
Information indices
BIC5
H autocorrelation of lag 7 / unweighted
GETAWAY descriptors
H7u
3st component symmetry directional WHIM index / weighted by atomic van der Waals volumes
WHIM descriptors
G3v
complementary information content (neighborhood symmetry of 3-order)
Information indices
CIC3
path/walk 3 – Randic shape index
Topological descriptors
PW3
Moran autocorrelation – lag 4 / weighted by atomic van der Waals volumes
2D autocorrelations
MATS4v
Moran autocorrelation – lag 2 / weighted by atomic masses
2D autocorrelations
MATS2m
highest eigenvalue n. 6 of Burden matrix / weighted by atomic masses
Burden eigenvalues
BEHm6
leverage-weighted autocorrelation of lag 1 / unweighted
GETAWAY descriptors
HATS1u
spherosity
Geometrical descriptors
SPH
CH3R / CH4
Atom-centred fragments
C-001
information content index (neighborhood symmetry of 2-order)
Information indices
IC2
3D-MoRSE – signal 05/ unweighted
3D-MoRSE descriptors
Mor05u
3st component symmetry directional WHIM index / weighted by atomic Sanderson electronegativities
WHIM descriptors
G3e
frequency of N – S at topological distance 10
2D frequency fingerprints
F10[N-S]
Moran autocorrelation – lag 3 / weighted by atomic polarizabilities
2D autocorrelations
MATS3p
Moran autocorrelation – lag 6 / weighted by atomic masses
2D autocorrelations
MATS6m
Geary autocorrelation – lag 2 / weighted by atomic masses
2D autocorrelations
GATS2m
جدول3-8. پارامترهای بدست آمده با روش GA-stepwise MLR برای لایه های فرد درهمبستگی 3/0
Layer
R
R2
(3-1)
0.874
0.763
(5-1)
0.864
0.746
(7-1)
0.947
0.897
(9-1)
0.942
0.887
(11-1)
0.926
0.858
جدول3-9. پارامترهای بدست آمده با روش GA-stepwise MLR برای لایه های زوج درهمبستگی 3/0
Layer
R
R2
(2-1)
0.859
0.738
(4-1)
0.957
0.916
(6-1)
0.893
0.797
(8-1)
0.923
0.852
(10-1)
0.856
0.733
(12-1)
0.901
0.811
جدو3-10. پارامترهای بدست آمده با روش GA-stepwise MLR برای لایه های فرد درهمبستگی 4/0
Layer
R
R2
(3-1)
0.778
0.606
(5-1)
0.759
0.575
(7-1)
0.850
0.722
(9-1)
0.788
0.622
(11-1)
0.810
0.656
جدول3-11. پارامترهای بدست آمده با روش GA-stepwise MLR برای لایه های زوج درهمبستگی 4/0
Layer
R
R2
(2-1)
0.855
0.732
(4-1)
0.824
0.679
(6-1)
0.795
0.632
(8-1)
0.830
0.689
(10-1)
0.830
0.690
(12-1)
0.788
0.622
جدول3-12. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 2 همبستگی با هدف 3/0
F10[N-S]
H4p
ALOGP
MATS4p
Molecule
0.00
0.63
3.07
-0.23
1
0.00
0.71
3.89
-0.20
2
0.00
0.31
3.30
-0.23
3
0.00
0.70
3.89
-0.23
4
0.00
0.77
3.38
-0.26
5
0.00
0.7
3.73
-0.23
6
1.00
0.71
3.94
-0.04
7
0.00
0.73
3.94
-0.16
8
1.00
0.73
6.08
-0.14
9
0.00
0.70
4.34
-0.19
10
0.00
0.81
4.59
-0.19
11
0.00
0.75
4.22
-0.19
12
0.00
0.63
3.61
-0.26
13
0.00
0.69
4.06
-0.13
14
0.00
0.66
4.15
-0.02
15
0.00
0.61
3.07
-0.23
16
0.00
0.68
3.94
-0.22
17
0.00
0.81
5.07
-0.19
18
0.00
0.73
4.81
-0.22
19
0.00
0.72
4.12
-0.21
20
0.00
0.71
4.26
-0.22
21
0.00
0.79
4.65
-0.22
22
0.00
0.71
4.60
-0.08
23
1.00
0.73
3.80
-0.13
24
0.00
0.81
4.42
-0.22
25
0.00
0.83
4.19
-0.22
26
0.00
0.74
3.61
-0.10
27
0.00
0.75
3.69
-0.11
28
1.00
0.87
4.40
-0.04
29
1.00
0.84
4.52
-0.05
30
1.00
0.78
3.04
-0.02
31
1.00
0.76
4.66
0.01
32
1.00
0.80
3.57
-0.02
33
1.00
0.89
3.98
-0.07
34
1.00
0.57
2.57
-0.05
35
0.00
0.86
4.24
-0.05
36
0.00
0.71
3.57
0.04
37
0.00
0.89
3.57
0.05
38
1.00
0.75
4.12
-0.04
39
0.00
1.10
5.21
-0.03
40
جدول3-13. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 3 همبستگی با هدف 3/0
DISPp
GATS1e
MATS3p
X2A
F10[N-S]
MATS2m
Molecule
0.57
1.32
0.06
0.28
0.00
0.21
1
0.59
1.25
0.04
0.28
0.00
0.21
2
0.59
1.16
0.13
0.28
0.00
0.18
3
0.37
1.25
0.07
0.28
0.00
0.21
4
0.44
1.23
0.04
0.27
0.00
0.04
5
0.26
1.22
0.05
0.28
0.00
0.00
6
0.68
1.28
0.04
0.27
1.00
-0.05
7
0.80
1.28
0.14
0.28
0.00
-0.05
8
0.69
0.76
-0.04
0.29
1.00
0.50
9
0.39
1.24
0.07
0.27
0.00
0.22
10
0.32
1.23
0.09
0.28
0.00
0.24
11
0.49
1.19
0.09
0.27
0.00
0.24
12
0.67
0.89
0.01
0.28
0.00
-0.03
13
0.97
1.11
0.04
0.28
0.00
-0.04
14
1.07
1.22
0.02
0.28
0.00
-0.03
15
0.46
1.32
0.06
0.28
0.00
0.21
16
0.77
1.30
0.06
0.28
0.00
0.20
17
1.15
1.16
0.23
0.29
0.00
0.13
18
0.55
1.23
0.09
0.28
0.00
0.21
19
0.51
1.36
0.09
0.28
0.00
0.19
20
0.70
1.30
0.06
0.28
0.00
0.20
21
0.60
1.22
0.10
0.28
0.00
0.25
22
0.65
1.27
-0.01
0.28
0.00
-0.07
23
0.91
1.33
0.06
0.28
1.00
0.05
24
0.59
1.31
0.07
0.28
0.00
0.23
25
0.62
1.16
-0.05
0.28
0.00
0.27
26
0.80
1.16
-0.07
0.28
0.00
0.23
27
0.60
1.16
-0.03
0.28
0.00
0.22
28
0.73
1.27
0.04
0.28
1.00
-0.04
29
0.58
1.23
0.05
0.27
1.00
-0.04
30
1.01
1.26
0.01
0.28
1.00
-0.05
31
0.79
1.30
-0.01
0.28
1.00
-0.09
32
0.83
1.35
0.02
0.28
1.00
-0.06
33
0.70
1.29
0.08
0.28
1.00
-0.04
34
0.82
1.30
0.05
0.28
1.00
-0.05
35
1.14
1.18
-0.02
0.27
0.00
-0.04
36
0.96
1.20
-0.05
0.27
0.00
-0.04
37
0.70
1.23
-0.05
0.26
0.00
-0.03
38
0.94
1.32
0.03
0.28
1.00
-0.04
39
0.77
1.31
-0.01
0.28
0.00
-0.03
40
جدول3-14. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با GA-stepwise MLR برای لایه 4 همبستگی با هدف

دیدگاهتان را بنویسید