منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، توسعه شهر، نرم افزار

دانلود پایان نامه

KMO
864/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
365/176
درجه آزادی
7
سطح اطمینان
00/0
همچنین جدول 4-10 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 8 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 8 سوال را درون یک بعد در نظر بگیریم. ضمنا با توجه به اینکه تنها یک بعد در ماتریس عوامل مطرح شده است، لذا برای این بعد ماتریس عوامل چرخش یافته تعریف نمی شود.
جدول 4-10: ماتریس عوامل
Component Matrixa
Component
1
q13
.732
q14
.729
q15
.799
q16
.812
q17
.741
q18
.784
q19
.561
q20
.658
د) عامل(بعد) فرهنگی و اجتماعی: این عامل خود مبتنی بر 2 شاخص کلی (آموزش و توسعه، دسترسی و تعامل) است و 7 سوال پرسشنامه تحقیق را در بر می گیرد (سوالات 21 تا 27).
تحلیل: با توجه به جدول 4-11و مقدار شاخص KMO (66/0) بدست آمده، لذا تحلیل عاملی برای این مجموعه از متغیرها(سوالات 21 تا 27) مناسب است. از طرف دیگر نتایج آزمون بارتلت هم نشان می دهد (بخاطر کوچکتر بودن مقدار001/0 از 005/0) که اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی قابل توجیه است.
جدول 4-11: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی
KMO and Bartlett’s Test
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
66/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
089/10
درجه آزادی
6
سطح اطمینان
001/0
همچنین جدول 4-12 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 7 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 7 سوال را درون یک بعد در نظر بگیریم.
جدول 4- 12: ماتریس عوامل
Component Matrixa
Component
1
q21
.880
q22
.640
q23
.717
q24
.792
q25
.856
q26
.895
q27
784
ذ) عامل(بعد) بعد اقتصادی: این عامل خود مبتنی بر 2 شاخص کلی (پشتیبانی خدمات الکترونیکی و سایر) است و 11سوال پرسشنامه تحقیق را در بر می گیرد (سوالات 28 تا 38).
تحلیل: با توجه به جدول 4-13و مقدار شاخص KMO (659/0) بدست آمده، لذا تحلیل عاملی برای این مجموعه از متغیرها (سوالات 28 تا 38) مناسب است. از طرف دیگر نتایج آزمون بارتلت هم نشان می دهد (بخاطر کوچکتر بودن مقدار002/0 از 005/0) که اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی قابل توجیه است.
جدول 4-13: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی
KMO and Bartlett’s Test
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
659/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
089/10
درجه آزادی
10
سطح اطمینان
002/0
همچنین جدول 4-14 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 11 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 11 سوال را درون یک بعد در نظر بگیریم.
جدول 4- 14: ماتریس عوامل
Component Matrixa
Component
1
q28
.746
q29
.694
q30
.826
q31
.741
q32
.874
q33
.705
q34
.833
q35
.576
q36
.635
q37
.784
q38
.922
م) عامل(بعد) بعد جغرافیایی و مکانی: این عامل خود مبتنی بر 1 شاخص کلی (GIS) است و 3 سوال پرسشنامه تحقیق را در بر می گیرد (سوالات 39 تا 41).
تحلیل: با توجه به جدول 4-15و مقدار شاخص KMO (82/0) بدست آمده، لذا تحلیل عاملی برای این مجموعه از متغیرها (سوالات 39 تا 41) مناسب است. از طرف دیگر نتایج آزمون بارتلت هم نشان می دهد (بخاطر کوچکتر بودن مقدار000/0 از 005/0) که اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی قابل توجیه است.
جدول 4-15: آزمون KMO و بارتلت برای بعد جغرافیایی و مکانی
KMO and Bartlett’s Test
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
82/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
089/10
درجه آزادی
2
سطح اطمینان
000/0
همچنین جدول 4-16 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 3 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 3 سوال را درون یک بعد در نظر بگیریم.
جدول 4- 16: ماتریس عوامل
Component Matrixa
Component
1
q39
.841
q40
.516
q41
.897
4-4- تحلیل شکاف
در این مرحله برای پاسخگویی به سوالات اول و دوم پژوهشمان ( به شکل 4-1 توجه شود) از تحلیل شکاف استفاده کرده ایم. فرضیه آماری بکار رفته برای آن به شرح زیر است:
H0: در ارتباط با بسترهای استقرار و و میزان بسترهای توسعهبرای توسعه شهرداری الکترونیک بین الگوی فعلی ( الگوی زاهدان) و الگوی بهینه (الگوی بکار رفته در اصفهان) شکاف معنی دار وجود ندارد(بین میانگین وضعیت موجود و میانگین وضعیت ایده آل تفاوت وجود ندارد)، (نقیض ادعا).
H1: در ارتباط با بسترهای استقرار و و میزان بسترهای توسعهبرای توسعه شهرداری الکترونیک بین الگوی فعلی (الگوی مدنظر زاهدان) و الگوی بهینه (الگوی بکار رفته در اصفهان) شکاف معنی دار وجود دارد.(بین میانگین وضعیت موجود و میانگین وضعیت ایده آل تفاوت وجود دارد)، (ادعا).
نمودار 4-1: مدل وضعیت کلی تحلیل شکاف مابین دو الگوی فعلی و بهینه
برای پاسخگویی به فرضیه بالا ابتدا می بایست از نرمال بودن یا نبودن داده ها اطلاع پیدا کرد. برای این منظور از آزمون ناپارمتریک کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 4-17 است.
جدول 4-17: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
وضع مطلوب
وضع موجود
تعداد شاخص
22
22
پارامترهای نرمال
میانگین
5373/4
3177/3
انحراف معیار
25525/0
06860/0
تفاوتها
قطعی
164/0
128/0
مثبت
164/0
097/0
منفی
102/0-
128/0-
آماره K-S
767/0
600/0
سطح معنیداری
599/0
865/0
با توجه به مقدار معنیداری بالای 05/0 برابر هر دو گروه ایده آل (الگوی بهینه) و موجود (الگوی فعلی)، توزیع مشاهدات نرمال بوده و در نتیجه میتوان از آزمون مقایسه میانگین پارامتریک Paired-Sample t-Test استفاده نمود. نتایج این آزمون به صورت جدول 4-18 است.
جدول 4-18: نتایج آزمون آزمون تحلیل شکاف
اختلافات زوجی
T
df
Sig.
میانگین
میانگین خطای
استاندارد
انحراف
استاندارد
سطح اطمینان 95%
پایین
بالا
E-P
(اختلاف بین وضعیت موجود و بهینه)
21955/1
04772/0
22381/0
12031/1
31878/1
588/25
21
000/0
مقدار معنیداری کمتر از 05/0 در جدول فوق، وجود اختلاف بین الگوی فعلی ( الگوی زاهدان) و الگوی بهینه (الگوی اصفهان) را نشان میدهد و رد فرض صفر (فوق) و تأیید فرضیه مقابل (فرض ادعا) را به اثبات میرساند.
به منظور ایجاد درک بهتری از میزان شکاف میان این دو الگو، به تفکیک ابعاد از نمودار رادار استفاده شده است. توجه اینکه در هر یک از نمودارهای راداری که در ادامه آمده است، الگوی سیستان (زاهدان) بعنوان الگوی فعلی و الگوی اصفهان بعنوان الگوی بهینه است. با کمک این نمودارها می توان بصورت گرافیکی و مصور درباره شکاف مابین آنها اظهار نظر کرد.
الف) عامل(بعد) زیر ساخت فنی سازمان
نمودار 4-2: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت فنی سازمان
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل بیشترین شکاف مربوط به شاخص های شبکه و پشتیبانی و امنیت سخت افزار است. (سوالات 1، 4 و 6 پرسشنامه) و از حیث شاخص سخت افزار (سوالات 2 و 3) با اینکه ارجحیت با الگوی بهینه است ولی نوعا شکاف آنچنانی دیده نمی شود. اما رویهمرفته تحلیل گرافیکی شکاف بر روی این عامل، حاکی از وجود اختلاف قابل توجه بین دو الگوی زاهدان و اصفهان است.
از اینرو برای رفع شکاف موجود پیشنهادات زیر مطرح می گردند:
* استفاده و بروز رسانی نرم افزارهای امنیتی مناسب برای حفظ اطلاعات و مستندات الکترونیکی افراد
* برگزاری جلسات مدون و دوره ای برای تدوین خط مشی ها و بررسی میزان استمرار حرکت شهرداری به سمت الکترونیکی تر شدن با عنایت به اخذ بازخوردهای دریافتی در دوره های مشخص
* تخصیص بودجه مکفی برای ارتقای توان سیستم ها و سخت افزارهای سازمان، شبکه های اطلاعاتی و اخذ مشاوره از خبرگان فناوری اطلاعات سطح کشور
ب) عامل(بعد) سیستم ها و خدمات
نمودار 4-3: نمودار رادار برای عامل سیستم ها و خدمات
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، نمی شود به شکاف آنچنانی بین این دو الگو استناد کرد. چرا که در برخی از سوالات مربوط به شاخص ها، الگوی زاهدان و در برخی دیگر الگوی اصفهان ارجحیت داشته است. به گونه ای که سوالات 7 و 8 (مربوط به شاخص ویژگی های کارکردی نرم افزار) در ارجحیت اصفهان و سوالات 10 و 11 پرسشنامه (متناسب با گزینه های 4 و 5 نمودار بالا) در ارجحیت الگوی زاهدان است. لذا در مورد وجود شکاف بین این دو الگو در این عامل نمی شود اظهار نظری کرد.
ج) عامل(بعد) زیر ساخت غیر فنی سازمان
نمودار 4-4: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت غیر فنی سازمان
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، الگوی اصفهان الگویی ارجح تر است اما شکاف، شکافی عمیق نیست و نوعا نزدیک به هم است. فقط نوعا شاخص نیروی انسانی IT (مربوط به گزینه های 6 و 7نمودار بالا) بالنسبه شکاف بیشتری را نشان می دهند. لذا در این عامل در مورد وجود شکاف بین این دو الگو نمی شود اظهار نظری کرد.
د) عامل(بعد) فرهنگی و اجتماعی
نمودار 4-5: نمودار رادار برای عامل فرهنگی و اجتماعی
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، شکافی عمیق در همه شاخص ها و زیر شاخص ها بین این دو الگو دیده می شودکه بایستی مدنظر قرار گیرد.
برای رفع شکاف فوق الذکر بین دو الگو، پیشنهادات زیر می تواند راهگشا و مفید الفایده باشد:
1) افزایش میزان آموزش و توسعه سواد اجتماعی مردم در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق:
1-1) تولید و نمایش برنامه های آموزشی مرتبط با مباحث IT
1-2) حمایت مادی و معنوی مسوولان استان سیستان از برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و مباحث مرتبط با آن در سطح استان
1-3) تولید و توزیع برشورها و کاتالوگ های مرتبط با مباحث IT در سطح ادارات و ارگان های سطح استان
1-4) حمایت از موسسات و شرکت های آموزشی و تحقیقاتی فعال در زمینه IT استان برای بهره مندی از توان آنها
2) ارتقای سطح دسترسی و تعامل مردم زاهدان از خدمات حوزه IT از طریق:
2-1) ارایه خدمات شهرداری از طریق پورتال ها و سایت ها و تشویق و ترغیب های مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی
2-2) همکاری شهرداری زاهدان با پارک های علم فناوری، شرکت های تخصصی در حوزه IT ومراکز تحقیق و توسعه کشور برای بهره مندی از توان و دانش آنها
2-3) استفاده از کیوسک های الکترونیکی پاسخگو بعنوان میز خدمت در سطح ارگان های دولتی شهر زاهدان
2-4) ایجاد سیستم نظام پیشنهادات الکترونیکی برای دریافت نظریات و پیشنهادات مردم
2-5) طراحی مجدد سیستم مدیریت جریان کار و ارایه خدمات به مشتریان با تشکیل کارگروهی جهت بازنگری و بازبینی وضعیت فعلی جریان و فرایندهای کاری موجود در شهرداری
ذ) عامل(بعد) بعد اقتصادی
نمودار 4-6: نمودار رادار برای عامل بعد اقتصادی
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، شکافی قبال ذکر بین دو الگوی وجود ندارد به گونه ای که در برخی سوالات الگوی اصفهان و در برخی سوالات الگوی زاهدان ارجح تر است و بنابراین چندان اختلاف قابل توجهی بین این دو از لحا

پاسخی بگذارید