منابع و ماخذ پایان نامه توسعه شهر، استان اصفهان، دانشگاه ها

دانلود پایان نامه

ظ این عامل دیده نمی شود.
م) عامل(بعد) بعد جغرافیایی و مکانی
نمودار 4-7: نمودار رادار برای عامل جغرافیایی و مکانی
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، الگوی اصفهان در شاخص Gis به نسبت الگوی زاهدان ارجح تر بوده و این ارجحیت و اختلاف قایل توجه است علی الخصوص در زیر شاخص 2 (میزان تحلیل های انجام شده در خصوص مدیریت مکانی و زمانی شهری).
4-5- پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق
همانطوریکه در فصل اول تحقیق اشاره شد، سوالات اصلی این پژوهش به شرح زیر است:
1) بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چیست؟
2) شاخص های هر کدام از بسترهای شناسایی شده در راستای توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چه وضعیتی دارد؟
3) راهکارهای کاهش شکاف دیجیتالی توسعه شهرداری زاهدان از لحاظ الکترونیکی با الگوی موفق کدامند؟
با عنایت به تحلیل های انجام شده در این فصل، جوابگویی به سوالات بالا ممکن شد.
در مورد اولین سوال پژوهشی تحقیق بایستی عنوان کرد که با عنایت به تحلیل های جدول 4-4 و تحلیل عاملی های انجام شده، بسترهای استقرار و توسعه برای آمادگی ایجاد شهرداری الکترونیک زاهدان مشتمل بر مدل تحقیق (شکل 3-1) و شامل 6 بعد زیر ساخت فنی، زیر ساخت غیر فنی، سیستم ها و خدمات،اقتصادی،جغرافیایی و مکانی،فرهنگی و اجتماعی است و مدل مفهومی مذکور بعنوان مدل پیشنهادی آمادگی الکترونیکی و استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان تایید می گردد.
در مورد دومین سوال پژوهشی تحلیل شکاف ها نشان می دهد که شکاف قالب توجهی از حیث دو عامل زیر ساخت فنی و فرهنگی و اجتماعی بین دو الگوی زاهدان و اصفهان دیده می شود و با عنایت به تحلیل های صورت گرفته الگوی زاهدان در مقام قیاس با الگوی بهینه (اصفهان) شکاف قابل توجهی در شاخص هایی چون آموزش و توسعه (شامل همه زیر شاخص های آن)، دسترسی و تعامل (شامل همه زیر شاخص های آن)، شبکه، پشتیبانی و امنیت سخت افزار،GIS (علی الخصوص زیر شاخص میزان تحلیل های انجام شده در خصوص مدیریت مکانی و زمانی شهری) و همچنین بطور نسبی شاخص نیروی انسانی IT بین این دو الگو دیده می شود که بایستی در جهت رفع آنها اقدامات جدی و برنامه ریزی های مقتضی صورت پذیرد. در نهایت جوابگویی به سوال سوم پژوهشی که ارایه پیشنهادات و راه حل هایی کاربردی برای رفع این شکاف هاست بطور مشخص و گذرا برای دو عامل زیر ساخت فنی و فرهنگی و اجتماعی ارایه شدند.
4-6- جمع بندی و نتیجه گیری
این فصل به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده اختصاص داشت. در این فصل پس از مطرح کردن آمار توصیفی پرسشنامه های جمع آوری شده (پرسشنامه های مربوط به جامعه آماری زاهدان و جامعه آماری اصفهان) و همچنین بیان ضریب آلفای کرونباخ مرتبط با پایایی پرسشنامه، مراحل اصلی تحلیلات به شرح زیر انجام پذیرفت.
در ابتدا برای شناخت معنی داری سوالات (متغیرها) پرسشنامه به کمک آزمون t تست، آزمون معنی داری بعمل آمد که مشخص شد کلیه سوالات از دیدگاه پاسخ دهنده گان در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار و با اهمیت هستند. در مرحله بعد برای تایید روایی وابعاد پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شد که به تفکیک نتایج برای هریک از عوامل (ابعاد) ذکر شد.
مرحله اصلی تحلیل مربوط به بحث تحلیل شکاف می باشد. چرا که دو سوال از 3 سوال اصلی پژوهشمان بواسطه بکارگیری مناسب از این تکنیک قابل پاسخ گویی است. در این راستا پس از تایید نرمال بودن داده ها بواسطه بکارگیری آزمون کلموگروف و اسمیرنوف، تحلیل شکاف برای کلیه ابعاد به تفکیک ذکر شد و نمودار رادار هر یک از آنها نیز به تفکیک ارایه و تفسیر هر یک ذکر گردید.
در فصل بعد (فصل 5) جمع بندی کل مطلب به همراه ارایه راهکار و پیشنهادات کاربردی با توجه به نتایج این فصل مطرح خواهد شد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات
5-1- مقدمه
همانطور که پیشتر مطرح گردید، پژوهش حاضر با عنوان ” مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری ” و با هدف شناسایی و بررسی بسترهای استقرار و آمادگی پذیرش شهرداری الکترونیک زاهدان در قیاس با الگوی بهینه (در این مطالعه الگوی اصفهان) انجام شده است و در پی پاسخگویی به سه سوال اصلی پژوهشی (تحقیق حاضر فاقد فرضیه پژوهشی است) به شرح زیر بوده است:
1) بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چیست؟
2) شاخصهای هر کدام از بسترهای شناسایی شده در راستای توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چه وضعیتی دارد؟
3) راهکارهای کاهش شکاف دیجیتالی توسعه شهرداری زاهدان از لحاظ الکترونیکی با الگوی موفق کدامند؟
در فصول سوم و چهارم این پژوهش، روش شناسی تحقیق و چگونگی تحلیل داده ها به کمک تکنیک های متنوع برای جوابگویی به سوالات تحقیق مطرح و مورد بحث و مداقه قرار گرفت. در فصل قبل از 3سوال فوق، به 2 سوال پاسخ داده شد. مبتنی بر نتایج بدست آمده در فصل قبل، در این فصل بنا داریم ضمن پاسخ به سوال سوم تحقیق، جمع بندی و نتیجه گیری نهایی را شکل دهیم. در ضمن در انتهای فصل راهکارها و پیشنهادات کاربردی برای مدیران به همراه محدودیت های تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده نیز مطرح می شوند.
5-2- نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق
با عنایت به چارچوب نظری تحقیق ارایه شده در فصل سوم کتاب (به شکل 3-1 رجوع شود)، در بدو امر 6 عامل (بعد)، بعنوان بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان، معرفی شدند و سپس مبتنی بر جدول 3-1 شاخص های مربوط به هریک از این عوامل را با توجه با پیشینه تحقیق و بازنگری ادبیات برشمردیم. در فصل 4 مبتنی بر این چهارچوب نظری و مدل مفهومی، تحلیل ها صورت گرفت که حکایت از این داشت که که کلیه شاخص های مطروحه امان(کلیه 41سوال پرسشنامه) از دید مدیران جامعه هدف معنی دار و با اهمیت هستند. سپس مبتنی بر این شاخص ها و عوامل مرتبط با آنها، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عوامل پنهانی انجام دادیم که نتایج حکایت از این داشت که درنظرگیری این شاخص ها در عوامل 6 گانه می تواند بیشتر تغییرات واریانس را تبیین کنند.
با عنایت به تحلیل های انجام شده در فصل 4، بایستی اظهار داشت که بسترهای استقرار و توسعه برای آمادگی ایجاد شهرداری الکترونیک زاهدان مشتمل شامل 6 بعد زیر ساخت فنی، زیر ساخت غیر فنی، سیستم ها و خدمات،اقتصادی،جغرافیایی و مکانی، فرهنگی و اجتماعی است و مدل مبتنی بر این 6 عامل بعنوان مدل پیشنهادی آمادگی الکترونیکی و استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان تایید می گردد.
در مورد دومین سوال پژوهشی تحلیل شکاف ها نشان می دهد که شکاف قالب توجهی در بین دو عامل زیر ساخت فنی و فرهنگی و اجتماعی دیده می شود و با عنایت به تحلیل های صورت گرفته الگوی زاهدان در مقام قیاس با الگوی بهینه (اصفهان) شکاف قابل توجهی در شاخص هایی چون آموزش و توسعه (شامل همه زیر شاخص های آن)، دسترسی و تعامل (شامل همه زیر شاخص های آن)، شبکه، پشتیبانی و امنیت سخت افزار،GIS (علی الخصوص زیر شاخص میزان تحلیل های انجام شده در خصوص مدیریت مکانی و زمانی شهری) و همچنین بطور نسبی شاخص نیروی انسانی IT بین این دو الگو دیده می شود.
بطورکلی اینکه در دو عامل زیر ساخت فنی و فرهنگی و اجتماعی، ما شاهد وجود شکاف قابل توجه بین دو شهر زاهدان (بعنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان) و اصفهان (بعنوان مرکز استان اصفهان) می باشیم که البته چندان دور از انتظار نمی باشد. چرا که استان سیستان و بلوچستان علیرغم وجود پتانسیل عظیمی از استعدادهای انسانی و تاریخی کهن و پر افتخار، جزو استان های محروم کشور محسوب می شود که به علت هم مرزی با دو کشور افغانستان و پاکستان و مسایل امنیتی مرتبط با آنها، چندان رشد قابل ذکری در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد زیر ساخت های فنی برای توسعه فناوری اطلاعات و الکترونیکی تر شدن نداشته است. این در حالی است که اصفهان بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در دهه اخیر در این خصوص با برنامه ریزی های کاملا دقیق و اصولی و البته توجه سران مملکتی به این شهر توانسته است بوی سبقت از سایرین را برباید.
در ارتباط با شاخص نیروی انسانی بخش IT، بایستی عنوان کرد که با راه اندازی رشته های مرتبط با این بخش در سطح دانشگاه های استان سیستان (بخصوص شهر زاهدان) تلاش هایی صورت گرفته که همین امر سبب شده است تا به نسبت دو عامل فوق الذکر، از این حیث شهر زاهدان چندان عقب مانده نباشد و تا حدودی بتوان نقیصه در سایر زیر ساخت ها را با اتکا به این شاخص مرتفع نمود.
بخش بعد راهکارها و پیشنهادات کاربردی که برای کاهش یا رفع شکاف ها در فصل 4 مطرح شده بودند را بصورت تجمیع شده و البته تفضیلی تر (در مقایسه با فصل 4) ارایه می دهد.
5-3- راهکارها و پیشنهادات کاربردی
با عنایت به نتایج بدست آمده از سوالات اول و دوم پژوهشی تحقیق، راهکارها و پیشنهادات زیر جهت کاهش شکاف بین الگوی آمادگی شهرداری الکترونیکی شهرستان زاهدان نسبت به الگوی بهینه تحقیق (الگوی اصفهان) مطرح می گردد:
1) افزایش میزان آموزش و توسعه سواد اجتماعی مردم در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق:
1-1) تولید و نمایش برنامه های آموزشی مرتبط با مباحث IT: در این خصوص صدا وسیمای مرکز استان سیستان و بلوچستان با همکاری سایر نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی سطح استان می بایست با فراخوان و استفاده از توان هنرمندان، متفکران و اندیشمندان استان، تمرکزی اساسی به بخش IT و حوزه های مرتبط با آن داشته و برنامه های آموزشی و سرگرمی با هدف ترویج این حوزه ترتیب دهد.
1-2) حمایت مادی و معنوی مسوولان استان سیستان از برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و مباحث مرتبط با آن در سطح استان: در این خصوص مدیران ارشد استان بایستی با فراخوان کلیه شرکت های فعال در زمینه IT، زمینه های اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی را با تخصیص امکانات و بودجه مناسب فراهم نماید.
1-3) تولید و توزیع برشورها و کاتالوگ های مرتبط با مباحث IT در سطح ادارات و ارگان های سطح استان
2) ارتقای سطح دسترسی و تعامل مردم زاهدان از خدمات حوزه IT از طریق بهره گیری از پیشنهادات زیر:
2-1) ارایه خدمات شهرداری از طریق پورتال ها و سایت ها و تشویق و ترغیب های مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی
2-2) همکاری شهرداری زاهدان با پارک های علم فناوری، شرکت های تخصصی در حوزه IT ومراکز تحقیق و توسعه کشور برای بهره مندی از توان و دانش آنها
2-3) استفاده از کیوسک های الکترونیکی پاسخگو بعنوان میز خدمت در سطح ارگان های دولتی شهر زاهدان
2-4) ایجاد سیستم نظام پیشنهادات الکترونیکی برای دریافت نظریات و پیشنهادات مردم
2-5) طراحی مجدد سیستم مدیریت جریان کار و ارایه خدمات به مشتریان با تشکیل کارگروهی جهت بازنگری و بازبینی وضعیت فعلی جریان و فرایندهای کاری موجود در شهرداری
3) ارتقای پشتیبانی و امنیت سخت افزار از طریق بهره گیری از پیشنهادات زیر:
3-1) استفاده و بروز رسانی نرم افزارهای امنیتی مناسب برای حفظ اطلاعات و مستندات الکترونیکی افراد
3-2) برگزاری جلسات مدون و دوره ای برای بررسی و تدوین خط مشی ها و میزان استمرار حرکت شهرداری به سمت الکترونیکی تر شدن با عنایت به اخذ بازخوردهای دریافتی در دوره های مشخص
3-3) تخصیص بودجه مکفی برای ارتقای توان سیستم ها وسخت افزارهای سازمان، شبکه های اطلاعاتی و اخذ مشاوره از خبرگان فناوری اطلاعات سطح کشور
5-4-

دیدگاهتان را بنویسید