منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، ارائه خدمات، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه

الکترونیک به شرح زیر است: (Coucleis,2001)
الف) هوشمندسازی کنترل حمل و نقل و ترافیک: از این طریق میتوان اخبار و اطّلاعات جاّدهای، وضعیّت عبور و مرور، طرح و پروژههای عمران جادّهای، شمار خودروهای در حال تردد در آزادراهها و شبکههای جادّهای را به منظور افزایش ظرفیّت جادّهها، به طور لحظهای منتشر نمود. مدیریّت نظام ترافیکی با بهرهگیری از سیستم رایانهای (به عنوان مثال با استفاده از دوربینهای خودکار) میزان و حجم ترافیک جادّهها و بر روی پلها را مورد برّرسی قرار میدهد. اطّلاعات به وسیله اپراتورهای ویژه ترافیک و با استفاده از سیستم گردآوری اطّلاعات، پردازش و توزیع میشوند. رسانهای گروهی نیز از جمله رادیو به سیستم رایانهای متّصل میشوند تا امکان گزارش وضعیت ترافیک جادّهای فراهم گردد. اطّلاعات و تصاویری که در باره جریان ترافیک، آمار تصادف، ساخت و سازهای جادّهای و…. از طریق دوربینها بدست میآید بر روی وبسایت نیز منتشر میشود و مسافران امکان دستیابی به آن را خواهند داشت.
ب) بازخوردسنجی لحظهای: با استفاده از پرسشنامههای الکترونیک انجام میشود. این پرسشنامه، نوعی چکلیست از تصمیمهای برنامهریزی شده در قالب فرم نظرسنجی است. متصدّیان مربوط در سایت شهرداری، از بازدیدکنندگان درخواست میکنند تا ضمن ارائه برخی از اطّلاعات شخصی (مانند سن، محل سکونت و… ) به سوالات پاسخ دهند.
ج) دیدار و گردهماییهای مجازی با مدیران شهرداری: سامانه الکترونیکی ارتباطات مردمی، ایده “سازمان شفّاف و پاسخگو” را دنبال میکند. در صورتی که یک خط ارتباطی متقابل میان مردم و سازمان ایجاد شود میتوان آراء نظرها و افکار مردم رابیواسطه و مستمرّ دریافت کرد. در این صورت، مدیران میتوانند از تغییرات محیطی آگاه شده و متناسب با تحوّلات، فعالیّتهای لازم را پیشبینی کنند. دسترسی برابر، سریع و آسان به مدیران سطوح مختلف در سازمان، زمینهساز مشارکت واقعی مردم خواهد بود. این سامانه، ارتباط بین مردم و سازمان را آسان نموده و حرکت آزاد اطّلاعات بین مردم و نهادهای اجتماعی را میّسر میسازد. همچنین، باعث مشارکت بیشتر مردم در تصمیمسازی میشود.
د) کنترل سازههای شهرداری: سیستمهای هوشمند کنترل سازههای شهری، سطح ایمنی بنا (از نظر نوع و استحکام مصالح) و مقاومت سازهها در برابر شرایط محیطی و فجایع طبیعی را برّرسی کرده و اطّلاعات مورد نیاز را در مورد تناسب بنا با فضا عرضه میکنند.
ذ) افزایش مشارکت پذیری: شهرداری الکترونیک، مشارکت شهروندان خود را در سطوح مختلف (مشارکت در تعیین نیازها و اولویّتها، شناسائی ظرفیّتها و اجرای برنامهها و نظارت بر عملکرد مدیران شهرداری) افزایش میدهد.
م) ارائه نظام خدماتی مطلوب: توسعه فناوری در سازمان منشأ تحول و اثر در نظام خدمات شهرداری خواهد بود. اطّلاعرسانی سریع و دقیق، سهولت در گردش امور، تسریع کار مراجعین، پایبندی به قوانین، مقررات و رفتار مناسب با مراجعین، برخی از ویژگیهای یک نظام خدماتی مطلوب محسوب میشود که همراه با جریان حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی توسعه پیدا میکنند.
و) تکریم شهروندان: عوامل مؤثّر در رضایتمندی مراجعهکنندگان به سازمان عباتند از:
* مهارتهای انسانی
* روشهای انجام کار
* ارائه خدمات مطلوب مبتنی بر نیاز مراجعه کننده
نقش فناوری در تکریم مراجعهکنندگان به شهرداری به دلیل تأثیر آن در ارتقاء مهارتهای انسانی، اصلاح روشهای انجام کار و ارائه خدمات مبتنی بر نیاز است.
ه) سیستمهای ردیابی: استفاده از سیستمهای ردیابی الکترونیکی در خدمات شهری منجر به افزایش سطح کیفیّت خدمات، افزایش سرعت در تصمیمگیری و ارائه خدمات، کاهش هزینهها، جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی، هدایت و کنترل بهینه ناوگان در زمان بحران و افزایش دقّت و سرعت در تحلیلها خواهد شد.
ی) نظارت همگانی بر شهرداری: هر سازمانی با توجه به مخاطبان خود در جامعه و تعاملاتی که دارد جایگاه ویژهای را برای نظارت مردم بر عملکرد سازمان در نظر میگیرد. هدایت و تنویر افکار عمومی از عملکرد سازمان، با تقویّت مبانی نظارت همگانی سازمان و بهرهگیری از مبانی نظری و سیستمی تأثیرگذار میّسر خواهد شد. یکی از روشهای مدرن نظارت بر عملکرد سازمان، نظارت بر مبنای فن و تکنولوژی است. در این روش، نظارت به صورت غیر محسوس صورت خواهد گرفت و کنترل بیشتر در عرصه نظام و از طریق نرمافزارهای مدرن انجام میگیرد. مهمّترین اثرات نظارت همگانی در شهرداری الکترونیک عبارتند از:
ایجاد فرصت برابر برای شهروندان در دسترسی به مدیران شهرداری و تحققّ رویکرد عدالت محوری
استقرار نظام نظارت دقیق و مستقیم شهروندان بر مدیران شهرداری
تشخیص تهدیدها و فرصتهای پیرامون مدیران شهرداری
فراهم شدن امکان رسیدگی دقیقتر به نظرات و خواستههای مردم در رابطه با خدمات اداری
پاسخگوئی بهتر به توقّعات و انتظارات مردم
اطّلاعرسانی دو سویه به شهروندان و مدیران
2-4- ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد
یک شهرداری الکترونیکی خوب آن است که بتواند به آسانی در دسترس همگان قرار گرفته و با روشی ساده ارائه خدمت کند. حذف پرونده های کاغذی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی.حذف بخش های مربوط به پاسخگویی تلفنی در سازمان.توجه به ارتباطات الکترونیک و لزوم به کارگیری آن در بخش های پاسخگویی.ایجاد محلی برای تبادل نظرات شهروندان درباره عملکرد شهردار و سازمان شهرداری. پرداخت عوارض های مربوط به نوسازی و… از طریق اینترنت.حذف روند های مربوط به پرونده های شهرداری و کاهش افزایش رفت وآمد فیزیکی به سازمان. اطلاع رسانی روزبه روز فعالیت های شهرسازی وامور مربوط به شهر از دیگر ویژگیهای یک شهرداری الکترونیکی کارآمد می باشد.بعضی از مشخصه های یک شهرداری الکترونیکی خوب می تواند به شرح ذیل باشد: (ناصری، 1387)
الف) استفاده آسان کاربران:
یک شهرداری الکترونیکی خوب باید بتواند با به کارگیری ابزار مناسب سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی خوب به آسانی ارتباط مردم را با خدمات شهرداری برقرار کند.
ب) در دسترس همگان باشد: خدمات شهرداری الکترونیکی باید از طریق سایت در منزل، محل کار، کارخانه، کتابخانه، کیوسک و خلاصه از هر محل دیگر و هر زمان دلخواه در دسترس همه افراد جامعه با هر درآمدی باشد.
ج) حریم خصوصی و امن: باید استانداردها در آن به گونه ای پیش بینی شود که حریم خصوصی و امنیت مردم شهر و کاربران تضمین شده باشد.
د) نوآور و با خروجی ملموس: باید از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری ها استفاده کند و مرتب به روز شود تا سرعت و پاسخ سیستم همواره رو به افزایش بوده و خروجی آن برای مردم قابل لمس باشد. این وضعیت با سرعت دسترسی به اطلاعات بستگی مستقیم دارد، بنابراین باید پهنای باند دسترسی به شبکه هم در سایت اصلی و هم دسترسی شهروندان زیاد و قابل قبول باشد.
ذ) تعاملی باشد: باید اندیشه عموم مردم در آن اثر داشته باشد تا بخش های خصوصی، سازمان های غیرانتفاعی و محققین و حتی مردم عادی بتوانند با شهردار و مسوولان شهری به صورت دوطرفه در جهت بالا بردن کیفیت خدمات شهرداری هم اندیشی کنند.
م) باید کم هزینه باشد: سیستم های خدماتی الکترونیکی و برخط در یک شهرداری الکترونیکی باید به گونه ای طراحی شوند که مردم پول زیادی بابت دریافت خدمات ندهند و شهرداری هم از پس هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری برای توسعه خدمات الکترونیکی برآید.
ی) انتقال فناوری با دقت انجام شود: در مواقعی که تغییر فناوری تاثیر جدی در سیستم می گذارد انتقال سیستم های شهرداری از وضع قدیم به جدید باید به دقت انجام شود تا کاربر هنگام مواجهه با فناوری جدید دچار مشکل نشود.
2-5- زیر ساخت‌های لازم برای توسعه شهرداری الکترونیک
1 – زیرساخت‌های مخابراتی: شامل شبکه فیبر نوری و کارسازهای مورد نیاز و شبکه‌های اینترنت و اکسترانت، و در اختیار قرار دادن اینترنت پرسرعت برای شهروندان، بنگاه‌ها و ادارات شهرداری، که در کل بر عهده وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.
2 – زیرساخت‌های حقوقی: شامل سیاست گذاری‌های کلان حکومت و میزان اهمیت موضوع برای حکومت می‌باشد و نیز مجموعه قوانین در ارتباط با اجرای شهرداری الکترونیک، استفاده از آن، ایجاد بستر حقوقی و سایر موارد.
3 – زیرساخت‌های فرهنگی: شامل تربیت نیروی متخصص، آموزش پرسنل شهرداری که درگیر اجرای پروژه شهرداری الکترونیک می‌شوند، آموزش شهروندان و استفاده کنندگان خدمات شهرداری الکترونیک و تبلیغات و فرهنگ سازی و سایر موارد روانی و انگیزشی.
4 – زیرساخت‌های نرم افزاری: شامل مهندسی مجدد فرآیندها، تشخیص و توسعه خدمات الکترونیکی، یکپارچگی سیستم اطلاعاتی و نرم افزارهای کاربردی و در نهایت توسعه وب سایت رسمی شهرداری الکترونیک.
2-6- مزایای کلی شهرداری الکترونیکیی پروژه هایی جهت بهبود روابط میان شهروندان با شرکت ها، دولت مرکزی و بقیه ارگان هایی که با آنها در ارتباط می باشند. به این ترتیب استفاده بهینه م شتریان از خدمات از طریق اینترنت، تلویزیون دیجیتال و تلفن های همراه امکان پذیر گردیده است.
??- افزایش توانایی های سازمان های مجازی از طریق ارائه کاتالوگ های. (مرادی نور، 1385)
2-12-5- شهر الکترونیک تورنتو
از نظر محققین و مجریان شهر الکترونیکی تورنتو، برپایی این امر شامل سه مرحله است:
1.طراحی، 2.پیاده سازی، 3.تثبیت.
مرحله اول: براساس دیدگاه مزبور اولین مرحله از ایجاد شهر الکترونیک طراحر ابعاد و مشخص نمودن اجزا و قسمت های ضروری است که قابلیت اجرایی داشته باشند.طی این فرایند نقاط قوت و ضعف شهر و یا به تعبیری بهتر، فرصتها و تهدیدات رو در روی شهر در فرایند عملیاتی مشخص می شود. شپس فرصتها و تهدیدات موجود با قوت ها و ضعف های مکنون در ساختار شهر انطباق داده می شود تا با شناسایی پتانسیل های موجود، تلاش شود تا از دل تهدید های ساختار فعلی فرصت هایی برای توسعه آتی فراهم گردد. پس از این مرحله، فرصتها و تهدیدات فوق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و بر اساس آن، معیار های لازم و اولیه برای پیاده سازی شهر الکترونیک ارائه می شوند.
مرحله دوم: در مرحله دوم بایستی زیر ساخت های لازم برای پیاده سازی شهر الکترونیک طراحی شود و از گروه های کاری متخصص در زمینه های مختلف برای عملی نمودن طرح ارائه شده در مرحله اول استفاده گردد. در این راستا باید چالش های طرح نیز مورد شناسایی قرار گیرند و با اتخاذ راهکارهای مناسب حل و فصل شوند تا بتوان شهر الکترونیک کم نقصی داشت.هدف های عمده این مرحله عبارتند از:
1. ایجاد زیرساختار سخت افزاری لازم برای پیاده کردن طرح
2. تهیه ضوابط و قوانین مرتبط با امنیت و مالکیت به عنوان بخشی از طرح
3. هماهنگ کردن بخش های مختلف شهری
4. کمینه کردن فعالیت های تکراری انجام گرفته در شهر
5. کمینه کردن زمان انجام فعالیت ها درشهر
6. کمینه کردن کارهای اداری و دفتری با استفاده از سیستم های مکانیزه و بهبود روش ها
7. یکپارچه سازی فعالیت های تجاری در پیاده سازی طرح به منظور افزایش کارایی و راندمان
8. بهینه سازی منابع موجود شهری
مرحله سوم: آخرین مرحله در ایجاد شهر الکترونیک برقراری و تثبیت آن است. هدف نهایی از این مرحله ارائه یک محیط کاملا تکامل یافته ( با توجه به مقتضیات و امکانات موجود) برای فناوری و مدیریت اطلاعات در سطح شهر است.اجرای این مرحله از نظر عملی نقطه پایانی ندارد و در هر زمان با پیشرفت در فناوری و مدیریت اطلاعات و همچنین بالا رفتن سطح نیاز های شهروندان این مرحله به مراخل تکاملی نزدیک می شود. برخی اهداف را که می توان در این ارتباط دنبال کرد عبارتند از:
1. تکامل

پاسخی بگذارید