منابع و ماخذ پایان نامه چشم انداز، ارائه خدمات، استاندارد

دانلود پایان نامه

دائمی و بهبود مستمر فناوری و مدیریت اطلاعات
2. هماهنگ نمودن فناوری های موجود با نیازمندی ها و سطح توقع شهروندان
3. دستیابی به اهداف استراتژیک و دیدگاه های آرمانی پیش بینی شده
4. برطرف کردن نیاز مندی های تجاری مختلف به طور همزمان در شهر (بمانیان، 1386)
2-13- بحث و بررسی برنامههای راهبردی شهرهای مختلف جهان برای تحقق شهرداری دیجیتالی
شهرهای کنونی در مسیر پایهگذاری شهرهای الکترونیکی، وقایع جدیدی را تجربه کردهاندکه با گذشته آنها کاملا? متفاوت است. از این رو تحلیل وضعیت موجود شهرها و توسعه زیرساختهای لازم شهرالکترونیکی حائز اهمیت فراوانی است. شهرهای جهان از منظر و دیدگاههای مختلفی به تدوین برنامه شهرداری دیجیتالی پرداختهاند که در این بخش برنامههای راهبردی برخی شهرداریهای دیجیتالی شهرهای مهم جهان مورد بررسی قرار میگیرد.
2-13-1- شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو
شهر تورنتو بزرگترین شهرکشور کانادا و پایتخت ایالت اونتاریا است. این شهر در سال 2007 میلادی در حدود 7/4 میلیون نفرجمعیت داشته است. شهر تورنتو پایتخت اقتصادی کشور کانادا و همچنین یکی از بزرگترین شهرهای مالی جهان است به طوری که هفتمین بازار بزرگ بورس سهام دنیا را به خود اختصاص داده و براساس آمار سال 2006 میلادی این شهر به عنوان یکی از بهترین شهرهای دنیا با استانداردهای بالای زندگی معرفی شده است. همچنین براساس آمار سال 2007 میلادی میزان تولید ناخالص سرانه این شهر در حدود 3500 بوده است. تورنتو یکی از شهرهای مهاجرپذیر است که این امر یکی از نقاط قوت این شهر محسوب می شود. بیش از 800000 نفر از جمعیت این شهر را افراد متخصص با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهند که بسیاری از آنها مهاجر هستند. همچنین این شهر یکی از بهترین شهرهای دنیا در زمینه توسعه شبکه های بی سیم است. (جلالی، 1382)
همچنان که بیان شد شهر تورنتو یکی از بهترین شهرها در جهان است که استانداردهای زندگی در آن بالاست و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار است. از این رو در برنامه راهبردی دیجیتال خود تلاش می کند تا از فنّاوری اطلاعات برای بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی بهره گیرد. به همین منظور شهرداری دیجیتالی تورنتو چشم اندازی را در نظر گرفته است که تا سال 2011 میلادی بدان دست یابد. چشم انداز شهر تورنتو این است که به عنوان یکی از پنج شهر برتر جهان در نوآوری، خلاقیت، آموزش، کسب وکار و سرمایهگذاری و همچنین مکان اصلی اجرای تحقیقات در زمین? فنّاوری اطلاعات در جهان باشد. (عزیز خانی، 1385)
شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو اهداف ذیل را برای دستیابی به چشم انداز خود دنبال میکند:
* افزایش همکاری میان شرکتهای فنّاوری اطلاعات
* ارتقای بخشهای اصلی بهره برداری از فنّاوری اطلاعات در شهر
* افزایش رقابت میان صنایع و بنگاهها
* جذب و بهره برداری از فنّاوری اطلاعات در امور مختلف و ارائه خدمات شهری
شهر تورنتو برای رسیدن به این اهداف راهبردها و برنامههای متعددی را اجرا کرده که عبارتند از:
* تشکیل گروه همکاری به منظور اشتراک اطلاعات و مشارکت با دیگر سازمانها در بخش فنّاوری اطلاعات
* استفاده از فنّاوریهای جدید در ساختار شهرداری و شهر و ارائه خدمات به روز به شهروندان
* تشویق و حمایت به ایجاد مراکز مطالعاتی خصوصی
* جذب و بکارگیری بیشتر متخصصان دانشگاهی در امور مربوط به فنّاوری اطلاعات در شهرداری و سازمانها
* ایجاد درگاههای اطلاعاتی و به روز کردن محتوای آن
* استفاده از خدمات اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت بهتر شهر
* تشویق بخش ها و سازمان های خصوصی به دیجیتالی کردن اطلاعات و داده های خویش
* مشارکت با بخشهای آموزشی واستفاده از پژوهشها و مطالعات متخصصان به منظور ارزیابی اقدامات خود در حوز? فنّاوری اطلاعات
* تسهیل و فراهمسازی امکانات برای استفاده تجاری از نوآوریها و پژوهشها و حمایت از مالکیت فکری
به طور کلی مهمترین مشخصه های برنام? راهبردی دیجیتالی شهر تورنتو بر زیرساختهای مناسب و قدرت اقتصادی بالای این شهر استوار است. اما برنامه راهبردی شهر تورنتو علاوه بر توجه به رشد اقتصادی به توسعه فنّاوریها، نوآوریها و تحقیقات نیز توجه ویژه ای دارد.
2-13-2- شهرداری دیجیتالی لندن
لندن بزرگترین شهر انگلستان و یکی از پرجمعیتترین شهرهای جهان و از پیشتازترین شهرها در عرص? اقتصادی است. براساس آمارهای اقتصادی لندن ششمین شهر بزرگ اقتصادی جهان و دومین شهر بزرگ اقتصادی در اتحادیه اروپا، بعد از پاریس، است. همچنین براساس آمارهای رسمی سال 2007 میلادی، جمعیت این شهر در حدود14 میلیون نفر است. (البدوی، 1386)
لندن یکی از بزرگترین مراکز کسب وکار و تجارت بین المللی دنیاست به طوری که بر اساس آمار، این شهر ششمین شهر اقتصادی بزرگ دنیا و دومین اقتصاد بزرگ در اتحادیه اروپا بعد از پاریس است. میزان تولید ناخالص سرانه شهر لندن در سال 2007 میلادی در حدود 39000 دلار بوده است. دلایل موفقیت اقتصادی این شهر بیشتر ناشی از زبان بومی انگلیسی، نزدیکی و دوستی زیاد با ایالات متحده آمریکا و نزدیکی با کشورهای آسیایی است. دیگر عوامل موفقیت این شهر وجود قانون اجرایی قوی در معاملات و تبادلات تجاری بین المللی، مالیات پایین بویژه در مورد سرمایهگذاریهای خارجی، ایجاد محیطهای کسب وکار و زیرساخت های مناسب حمل و نقل کالا همگی از عواملی هستند که به رشد اقتصادی این شهر کمک شایانی نموده اند. یکی از بزرگترین منابع درآمدی این شهر، صنعت گردشگری است، به طوری که در سال 2007 میلادی برترین شهر در بین 150 شهر دنیا در جذب گردشگر قرار داشت، این شهر در سال 2007 میلادی 6/15 میلیون بازدیدکننده خارجی داشته است. (فتحیان، 1384)
شهر لندن در عرصه فراهم سازی زیرساختهای ارتباطاتی در دنیا پیشتاز است، شهرداری این شهر سرمایه گذاری زیادی را در توسعه زیرساخت ها انجام داده است. شهر لندن برای توسعه بخش فنّاوری اطلاعات خود برنامهای راهبردی را تدوین کرده است. چشم انداز این شهر عبارت است از: یافتن راهحلهای خلاق و استفاده از فنّاوریهای جدید برای حمایتهای اقتصادی و فرهنگی از لندن و همچنین حذف شکاف دیجیتالی در این شهر. شهرداری دیجیتالی لندن قصد دارد تا سال 2012 میلادی با استفاده از فنّاوری اطلاعات به رشد اقتصادی خویش سرعت بخشد. (انعام زاده، 1385). شهرداری دیجیتالی لندن اهداف زیر را برای رسیدن به چشم انداز در نظر گرفته شده دنبال میکند.
* ارتقای کیفیت زندگی
* ایجاد اقتصاد دانش بنیاد
* افزایش رشد اقتصادی
* بهبود زیرساختهای فنّاوری
اقدامات و فعالیتهای مهم شهرداری لندن برای رسیدن به اهداف دیجیتالی شهر عبارتند از:
* سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها، ارزیابی و بهبود و ارتقای مداوم آنها
* افزایش مهارت های فنّاوری اطلاعات کارکنان به منظور رقابت با دیگر شهرهای جهان در عرص? اقتصادی
* آموزش و اطلاع رسانی به مردم دربار? خدمات فنّاوری اطلاعات
* سیاستگذاریهای جامع در فراهم سازی شرایط کار از راه دور(دورکاری) و اطلاع رسانی دربار? مزایای آن
* توسع? شهر مجازی از طریق توسع? آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و…
* حمایت از نوآوری و استفاده از فنّاوریهای جدید به منظور افزایش رقابت میان کسب وکارها و توسع? اقتصاد دانش بنیاد
* خدمت رسانی به شهروندان از طریق افزایش ابزارهای ارتباطاتی (مانند تلفن همراه و خدمات آن)، درگاههای دولتی و تشویق شهروندان به انجام کارهای الکترونیکی ( مانند خرید الکترونیکی و…)
بنابراین یکی از ویژگی های بارز برنامه راهبردی شهر لندن این است که تمامی اقدامات و برنامه های خود را حول محور اقتصادی و برای رسیدن به رشد اقتصادی تدوین میکند، توجه به رشد ناخالص این شهر این ویژگی را به وضوح اثبات میکند.
2-13-3- شهرداری دیجیتالی هنگکنگ
شهر هنگکنگ در جنوب کشور چین واقع شده و با 7 میلیون نفرجمعیت یکی از پر جمعیت ترین شهرهای دنیاست. این شهر دارای قدرت اقتصادی بسیار بالایی است به طوری که هفتمین شهر ثروتمند جهان با تولید ناخالصی در حدود 190 میلیارد دلار تا پایان سال 2006 میلادی بوده است و تولید ناخالص سرانه آن در سال 2007 میلادی در حدود 30000 دلار بوده است. (عاملی، 1383). بازار بورس هنگ کنگ ششمین بازار بورس بزرگ دنیاست. این شهر پایگاه سرمایه گذاریها و تجارتهای بین المللی است و به شدت از سرمایه گذاری خارجی حمایت میکند به طوری که در سال 2007میلادی این شهر 7/2 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است. (ناصری، 1387)
این شهر به منظور حفظ قدرت اقتصادی خود نیازمند ابزار قوی فنّاوریاطلاعات است و در این راستا راهبردی را برای خود تدوین کرده است. (ولوى، 1383). چشمانداز این شهر عبارت است از: استفاده از فنّاوری اطلاعات برای ارائه خدمات مشتری مدار و افزایش دستیابی، پاسخگویی و کارایی دولت و شرکا برای رسیدن به شهر دیجیتالی پیشتاز. (البدوی، 1386)
اهداف برنامه راهبردی دیجیتالی این شهر برای دستیابی به چشم انداز عبارتند از:
* خدمت به جامعه
* گسترش محیطهای الکترونیکی
* فراهم سازی اقتصاد دیجیتالی
شهر هنگ کنگ برای رسیدن به چشم انداز، اهداف و برنامه راهبردی دیجیتالی خویش در اولین گام سه اقدام مهم زیر را مد نظر قرار داده است:
الف- هنگکنگ برای افزایش کیفیت خدمات دولت الکترونیکی و گسترش کاربرد آن، مشتریان خدمات خویش را دسته بندی میکنند و برای هر دسته خدمات ویژه ای را ارائه می دهد.
ب-شهرداری هنگکنگ از توسعه بخش خصوصی به شدت حمایت میکند و از تجربیات و نظرات آنان در ارائه بهتر خدمات به مشتریان بهره میگیرد.
ج-پذیرش کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را با هدف خدمت به جامعه افزایش می دهد.
دیگر اقدامات هنگ کنگ برای رسیدن به اهداف برنامه عبارت است از:
* افزایش سرمایهگذاری در فراهم سازی و گسترش زیرساختهای فنّاوریاطلاعات
* ایجاد گروههای مطالعاتی و پژوهشی به منظور بررسی موانع توسع? فنّاوریاطلاعات به ویژه در بخش آموزش، کسب وکار و کاربردهای خانگی
* استفاده از فنّاوری اطلاعات در بخش آموزش
* آموزش کارکنان و نیروی کار و به روز کردن مداوم اطلاعات آنان
* اجرای چارچوبهای قانونی دولت الکترونیکی(از قبیل حمایت از اطلاعات محرمانه و شخصی شهروندان، حمایت از حقوق مالکیت فکری، توسعه استانداردهای استفاده از داده و اطلاعات و…)
* توسعه درگاههای دولتی و تشویق دیگر بخش های خصوصی به ایجاد درگاه و ارائه خدمت به جامعه
* حمایت دولت از افراد ناتوان وکم درآمد جامعه در تهیه رایانه های شخصی و دسترسی و استفاده از اینترنت
* افزایش نوآوری و گسترش بخش تحقیق و توسعه در سازمان ها و بخش های خصوصی
به طور کلی یکی از ویژگی های مهم برنامه راهبردی شهر هنگ کنگ توجه کافی به مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری و پیاده کردن این مفهوم در تمامی بخش هاست، زیرا مسئولان این شهر معتقدند مدیریت ارتباط با مشتری مؤلفه اصلی ارائه خدمات دولت الکترونیکی است و برای فهم بهتر نیازهای مشتریان (شهروندان جامعه) و خواسته های آنان ضروری است.
2-13-4- شهرداری دیجیتالی شهر سئول
شهر سئول پایتخت کشور کرهجنوبی و یکی از پرجمعیتترین شهرهای جهان با بیش از 5/10 میلیون نفر جمعیت است. سئول از نظر اقتصادی بسیار قوی و پنجمین شهر برتر جهان در زمین? رشد اقتصادی است. این شهر با تولید ناخالص 200 میلیارد دلار چهارمین شهر ثروتمند در آسیا و بیستمین شهر ثروتمند جهان است. (Zlatko, 2000)
شهر سئول به منظور پیشرفت در عرص? فنّاوری اطلاعات و رقابت با شهرهای پیشرو در این زمینه

دیدگاهتان را بنویسید