منابع و ماخذ پایان نامه کارشناسان، معنادار بودن، توسعه شهر

دانلود پایان نامه

های سازمان
میزان همکاری سازمان با نهادهای ذیربط و مرتبط (همچون پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیق و توسعه و…)
بعد اقتصادی و تجاری
حوزه
شاخص
پشتیبانی خدمات الکترونیکی
میزان کیفیت و قیمت اتصال به شبکه های ارتباطاتی و اطلاعاتی سازمان
میزان رسیدگی و پاسخگویی به شکایات الکترونیکی
ارایه مشاوره و حمایت های سازمان از خدمات IT محور به عموم مردم
سایر
میزان مالکیت تجهیزات و زیر ساخت های تکنولوژیکی سازمان
میزان ارزش افزوده ایجاد شده بواسطه توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی
تعداد معاملات انجام شده به روش الکترونیکی
اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی به منظور جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
میزان برون‌سپاری عملیات اجرایی پروژه‌های توسع? خدمات الکترونیک به بخش خصوصی
میزان امکان‌سنجی ایجاد منابع درآمد پایدار یا تأمین بخشی از هزینه‌ها از طریق ارائ? خدمات الکترونیک
بعد جغرافیایی و مکانی
حوزه
شاخص
GIS
مسیریابی بهینه خدمات شهری
میزان تحلیل های انجام شده در خصوص مدیریت مکانی و زمانی شهری
مکان یابی و مکان گزینی بهینه علمی دفاتر بر مبنای تراکم و نیاز نواحی مختلف شهر
3-7- جامعه آماری تحقیق
برای شناسایی این افراد با توجه به اینکه می توان گفت کار اصلی و اعظم این پروژه بر عهده شهرداری است پس از مراجعه به این ارگان و بررسی کارهای انجام شده و پیشنهاد مدیر کل فناوری اطلاعات شهرداری زاهدان، خبرگان و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری انتخاب شدند. لذا خبرگان و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری زاهدان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که بر طبق آمار موجود، مجموعا 53 نفر در این بخش از ارگان دولتی مشغول به فعالیت بودند.
از طرف دیگر با عنایت به این موضوع که تحقیق مزبور نوعا تحقیقی از نوع محک زنی و مقایسه ای است، پرسشنامه و مدل مفهومی تحقیق برای خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات اصفهان (بعنوان یکی از الگوهای بهینه در زمینه استقرار شهر الکترونیک در سطح کشور) فرستاده و از آنها نیز خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه با عنایت به وضعیت فعلی شهر الکترونیکی اشان پاسخ دهند. چرا که محقق در نظر دارد با پیدایی شکاف بین الگوی بهینه و وضعیت رایج در سطح شهر زاهدان به ارایه راهکار بپردازد.
3-8- نمونه، حجم و روش نمونه گیری
نمونه،عناصری است که بخشی از جامعه را تشکیل می دهد و نمونه گیری، انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه است. با توجه به اینکه پژوهش پیرامون تمامی اعضاء جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونه گیری نمایند.
از مهمترین مباحث نمونه گیری در هر پژوهش، تعیین حجم مناسب نمونه است بطوری که هم هدف تعمیم پذیری حاصل شود و هم از کارایی مطلوب برخوردار باشد. پس از تعیین مختصات جامعه آماری و با عنایت به محدودیت زمانی انجام پژوهش، از آن نمونه‌گیری به عمل آمد. برای تعیین حجم نمونه بنا بر جدول3-3 فرمول‌‌های مختلفی وجود دارد:
جدول3-3: فرمول انتخاب حجم نمونه (حسینی،1382)
فرمول انتخاب حجم نمونه
جامعه
متغیر
نامحدود
کمی
محدود
نامحدود
کیفی
محدود
از آنجاییکه در نمونه آماری چندین متغیر کمی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با عنایت به این موضوع که جامعه آماری تحقیق محدود می باشد، لذا فرمول تعیین نمونه آماری به شرح زیر است:
که در این فرمول:
= حجم جامعه می باشد که در این تحقیق 53 نفر است.
= عدد نرمال (در این تحقیق برابر با 5 درصد یا 05/0 فرض شد)، که با توجه به جداول آماری، دراین تحقیق مقدارش 96/1می باشد.
= واریانس جامعه یا تخمینی از آن: واریانس داده ها از قبل مشخص نیست که می توان با استفاده از تحقیقات مشابه یا بر اساس نمونه مقدماتی واریانس آن را برآورد کرد. در این تحقیق با استفاده از یک نمونه مقدماتی 30 تایی واریانس جامعه محاسبه گردید که تقریبا برابر با 81/0 بود.
= مقدار اشتباه مجاز در برآورد پارامتر می باشد که در این تحقیق 1/0 در نظر گرفته شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده تعداد تقریبی 46 نمونه بایستی اخذ شود. این تعداد تقریبا با تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان نیز همخوانی دارد (در این جدول نیز برای تعداد تقریبی 55نفر در جامعه هدف، 46 نمونه ذکر شده است). همچنین جهت نمونه برداری نیز از روش نمونه برداری تصادفی استفاده شده است که در آن شانس انتخاب هر یک از اعضای جامعه با یکدیگر مساوی و برابر است.
از طرف دیگر با عنایت به عدم در دست نبودن آمار دقیق کارشناسان و خبرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر اصفهان، تصمیم گرفته شد برای دریافت داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری گلوله برفی15 استفاده شود. بطوریکه در استفاده از این روش نمونه گیری پرسشنامه طراحی شده، جهت تکمیل در اختیار تمامی مدیران در دسترس قرار داده شده (به صورت ارسال از طریق ایمیل) و ضمن دریافت فرم تکمیل شده، از آنها خواسته شد تا با توجه به ارتباطات رسمی و غیر رسمی آنها با سایر مدیران و متخصصان حوزه فناوری اصفهان، پرسشنامه را در اختیار آنها قرار دهند یا تدبیری را جهت هماهنگی با آنها فراهم نمایند. این چرخه تا آنجا ادامه یافت تا فرد موثق دیگری برای انجام تحقیق از سوی متخصصین معرفی نشود. بر این اساس، در مجموع تعداد 38 پرسشنامه به صورت کامل بازگشت داده شد.
3-9- تکنیک های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها
3-9-1- تکنیک های آماری استفاده شده
پس از تکمیل پرسشنامه‌ها توسط مدیران شرکت‌های تحت مطالعه، اطلاعات موجود در پرسشنامه ها کدگذاری و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 0/17 تحت ویندوز مورد تحلیل آماری قرار گرفت. این تحلیل ها در دو بخش کلی مطرح می شوند:
بخش اول آمار توصیفی
بخش دوم آمار استنباطی مشتمل بر آزمون های آماری معناداری، آزمون سنجش پایایی، آزمون شکاف و تحلیل عاملی.
3-9-2- معرفی تکنیک تحلیل عاملی
در این پژوهش برای تحلیل ابعاد و همچنین تایید روایی پرسشنامه، از روش تحلیل اکتشافی استفاده گردیده است. بطور کلی برای پژوهش های رگرسیون چند متغیری حداقل 5 برابر تعداد متغیرها مورد نیاز است (سکاران، 1381)(با عنایت به پرسشنامه تحقیق، چنین شرایطی مهیاست).
بطور کلی با عنایت به پرسشنامه ( که به پیوست تحقیق آمده است)، ما 6 بعد را بعنوان عوامل و ابعاد آمادگی الکترونیکی شهرداری زاهدان مطرح کرده ایم و در بخش 3.4 نیز معناداری (اهمیت داری) مولفه های مرتبط با عامل های مختلف را در سطح اطمینان 95 درصد سنجیدیم. در این بخش با توجه به این 6 عامل، برای اطمینان از اینکه این ابعاد به خوبی پوشش دهنده متغیرها (سوالات) ما باشد، از تحلیل عاملی اکتشافی و از روش Maximum likelihood استفاده شده است و به منظور تشخیص عاملهایی که احتمالاً زیربنای آزمون خاصی را تشکیل می‌دهد و همچنین تعیین ساختار ساده آن، از روش چرخش وریماکس استفاده شده است که تمامی این مراحل در محیط نرم افزاری Spss انجام گرفته است.
قبل از اجرای تحلیل عاملی، بایستی از همبستگی بین متغیرها و همچنین اهمیت و معنادار بودن ماتریس دادهها اطمینان حاصل نمود. ضریب همبستگی جزیی، شاخص مناسبی بین تعیین نیرومندی رابطه بین متغیرها است. در پژوهش حاضر، برای این منظور از آزمون KMO16 استفاده گردید.
اندازه KMO که شاخص کفایت نمونهبرداری 17خوانده میشود، شاخصی است که مقادیر همبستگی مشاهده را با مقادیر جزیی مقایسه میکند. چنانچه مقادیر این شاخص نزدیک به 1 باشد، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر اینصورت (معمولا کمتر از 6/0) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب نیستند. همچنین برای ارزشیابی اهمیت و معنادار بودن ماتریس همبستگی، از آزمون بارتلت18 استفاده شده است. اگر sig آزمون بارتلت کوچک تر از 5 درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است. (اصغرپور، 1383)
بطور کلی مراحل اجرای تحلیل عاملی عبارتند از: (ویچرن، 1378)
1.جمع آوری داده ها و ایجاد ماتریس همبستگی
2.استخراج راه حل عاملی اولیه
3. چرخش دورانی و تفسیر
4. ساخت مقیاس ها با امتیازات عاملی برای استفاده در تحلیل های بعدی
قبل از انجام تحلیل ها به کمک تکنیک تحلیل عاملی، برخی از مفاهیم کلیدی فوق الذکر به شرح زیر و بصورت موجز معرفی می شوند:
ماتریس همبستگی: از نوع تحلیل عاملی با هدف تبیین تغییرات متغیرها در عامل های محدودتر یا تعیین خصیصه ای زیر بنایی یک مجموعه از داده ها انجام می شود. از ماتریس همبستگی استنباط می شود که نشان می دهد چند گروه از متغیرها داریم و انتظار می رود که همبستگی بین متغیرها را بتوان با چند عامل به خوبی بررسی کرد. مقدار ویژه ماتریس همبستگی نیز برای محاسبه درصد تغییرات نمونه جهت شناسایی مجموعه عواملی که بیشترین تغییرات واریانس را نمایش می دهند، بکار می روند.
دوران (چرخش) بارهای عاملی: اگر بارهای عاملی از محورهای مختصات فاصله داشته باشند، به منظور اینکه هر نقطه به یک محور نزدیک شود، از دوران (چرخش) محورهای مختصات استفاده می شود. پس از این چرخش بار عوامل به دلیل نزدیکتر شدن نقاط به محورهای مختصات افزایش یافته و در تفسیر عوامل نیز ابهامی ایجاد نمی نماید. (حسینی، 1382)
چرخش وریماکس: در این روش بارها طوری دوران داده می شود که واریانس مربع بارها در هر ستون ماکزیمم شود.
جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained): این جدول تعداد عوامل استخراج شده از داده ها (متغیرهای اولیه) را نشان می دهد. عواملی در این بخش مؤثر شناخته شده اند که مقدار مشخصه آنها (ستون مجموع) بزرگتر از یک باشد. ستون آخر این جدول نشان می دهد که تمامی عوامل (از عامل اول تا عامل فعلی) با یکدیگر چند درصد از تغییر پذیری متغیرهای اصلی را نشان می دهد.
جدول اشتراکات (Communalities): در این بخش میزان همبستگی بین واریانس متغیر مورد نظر با واریانس سایر متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. ستون اول نتایج این جدول (Initial)، اشتراکات استخراج شده از داده های ابتدایی هستند که بالا بودن آن حداکثر ( 1 ) استفاده از تحلیل عاملی را مناسب بیان می نماید. از طرف دیگر، در ستون آخر مقدار اشتراکات استخراج از عوامل بیان شده است که در اینجا نیز مقدار تأییدی از مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی می باشد. اگر برای یک یا چند متغیر، مقدار مورد نظر پایین باشد (کوچکتر از 5/0)، نشان می دهد که این متغیرها همچون سایرمتغیرها برای تحلیل عاملی مناسب نمی باشند.
جدول ماتریس چرخش یافته(Rotated Component Matrix) :
اغلب ممکن است یک متغیر در بیش از یک عامل بار بالا داشته باشد و این امر تفسیر تعریف و طبقه بندی متغیرها در عوامل را دشوار می سازد. برای این منظور با استفاده از چرخش محورهای مختصات، بدون آنکه بر نتایج اثرگذار باشد، می توان از تفسیر مناسب و مطلوب برخوردار شد. زیرا به سبب چرخش محور مختصات هر متغیر بیشترین نزدیکی را تنها با یک عامل خواهد داشت.
3-10- جمع بندی فصل
تحقیق حاضر که جزو تحقیقات بنیادی- کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. به دنبال مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری است و در واقع به هدف شناسایی میزان شکاف الگوی موفق و معرفی راهکارهای کاهش شکاف در شهرداری زاهدان است. در این راستا به بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه (الگوی شهر الکترونیک اصفهان)، شاخص های چنین بستری و مشخصا میزان شکاف موجود نسبت به الگوی بهینه توجه شده

دیدگاهتان را بنویسید