منابع پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، ازدحام ذرات، کوتاه مدت

دانلود پایان نامه

زنجیره تأمینی متشکل از چندین تأمین کننده، چندین تولید کننده و چندین مشتری، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط چند هدفه را برای مسئله برنامه ریزی تولید ادغامی در شرایط عدم قطعیت ارایه نمودند. در این مدل، تابع هدف اول، کل هزینه های زنجیره تأمین شامل هزینه تولید، هزینه های استخدام، اخراج و آموزش، هزینه حمل و نقل، هزینه کمبود و هزینه نگهداری موجودی را کمینه می نماید و تابع هدف دوم، رضایت مشتریان را از طریق کمینه سازی مجموع ماکزیمم مقدار کمبودها در تمام دوره ها برآورده می سازد. سطوح کاری، بهره وری کارگران، اضافه کاری، مدت زمان تحویل، ظرفیت ذخیره سازی و قراردادها در این مدل در نظر گرفته شده اند و مدل پیشنهادی با به کارگیری روش وزنی متریک به صورت مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط تک هدفه حل شده است.
سجادی و داوودپور [113] در سال 2012، به مسئله طراحی یک شبکه زنجیره تأمین دو سطحی، چند محصولی و تک دوره ای پرداخته اند. این مسئله در قالب مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فرموله شده و در برگیرنده هر دو سطح استراتژیکی و تاکتیکی برنامه ریزی زنجیره تأمین است. این مدل، تصمیمات مربوط به جایابی کارخانه های تولیدی و انبارهای توزیع، تخصیص تقاضای خرده فروشان به انبارها و تقاضای انبارها به کارخانه ها و نیز انتخاب روش های حمل و نقل را در نظر می گیرد و کل هزینه های شبکه شامل هزینه های حمل و نقل، مدت زمان های تحویل، هزینه های نگهداری موجودی، هزینه های راه اندازی و هزینه های عملیاتی تسهیلات را کمینه می نماید. برای حل مسایل در اندازه واقعی با زمان محاسباتی قابل قبول از یک الگوریتم ابتکاری بر پایه لاگرانژ استفاده شده است.
لیو و پاپاگرگیو[79] در سال 2013، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط را به منظور برنامه‌ریزی تولید، توزیع و ظرفیت در زنجیره های تأمینی جهانی ارایه نمودند. مدل پیشنهادی به طور همزمان سه هدف هزینه، پاسخگویی و سطح خدمت به مشتری را در نظر می گیرد و از دو استراتژی به منظور حل آن استفاده می گردد. روش محدودیت اپسیلون، مجموعه ای حل های بهینه پارتو را حاصل می کند و روش لکسیکوگرافی حل رضایت بخشی را در منحنی بهینه پارتو می یابد.
در پایان، تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در جدول جامعی جمع آوری شده است.
ردیف
محققین
ساختار زنجیره تامین
نوع مدلسازی
اهداف مساله
رویکرد حل
1
Pirkul, H., Jayaraman, V., (1998)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر لانگراژ
2
Jayaraman, V., Pirkul, H., (2001)
چند تامین کننده، تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر ازاد سازی لانگراژ و بیهنه سازی زیر گرادیان
3
Syarif, A., Yun, Y., Gen, M., (2002)
چند تامین کننده، تولید کننده، مرکز توزیع
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر درخت فراگیر
4
Hwang, H.S., (2002)
یک تولید کننده، چندین مرکز توزیع و چندین مشتری
برنامه ریزی خطی صفر ویک
مینیمم سازی هزینه های لجستیک و مینیمم سازی تعداد انبارهایی که میتوانند راه اندازی شوند
برنامه ریزی شئی گرا مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
5
Lee, Y.H., Kim, S.H., (2002)
چند تولید کننده، انبار میانی و مشتری
مدل ترکیبی
ریاضی – شبیه سازی
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
رویکرد ترکیبی
6
Chen, C.L., Wang, B.W., Lee, W.C., (2003),
یک تولید کننده، چندین مرکز توزیع و چندین مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
ماکسیمم سازی سود، سطح خدمت، موجودی های اطمینان
رویکرد تصمیم گیری فازی دو مرحله ای
7
Chen, C.L., Lee, W.C., (2004)
یک تولید کننده، چندین مرکز توزیع و چندین مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
ماکسیمم سازی سود، سطح خدمت، موجودی های اطمینان
رویکرد تصمیم گیری فازی دو مرحله ای
8
Miranda, P.A., Garrido, R.A., (2004)
یک تولید کننده، چندین مرکز توزیع
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر ازاد سازی لانگراژ و بیهنه سازی زیر گرادیان
9
Gen and syarif
2005
چند تولید کننده، چند مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک و تکنیک های فازی
10
Eskigun, E., Uzsoy, R., Preckel, P.V J.D., (2005)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر لانگراژ
11
Park, Y.B., (2005)
چندین تولید کننده و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
ماکسیمم سازی کل سود خالص زنجیره تامین
الگوریتم ابتکاری
12
Altiparmak, F., Gen, M., Lin, L., Paksoy, T., (2006)
چند تامین کننده، تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
مینیمم سازی کل هزینه ها، ماکسیمم سازی سطوح خدمت به مشتری و توازن استفاده از ظرفیت مراکز توزیع
الگوریتم ژنتیک
13
Amiri, A., (2006)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر ازاد سازی لانگراژ و بیهنه سازی زیر گرادیان
14
Miranda, P.A., Garrido, R.A., (2006)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر ازاد سازی لانگراژ و بیهنه سازی زیر گرادیان
15
Park, B.J., Choi, H.R., Kang, M.H., (2007),
چند تامین کننده، تولید کننده، مرکز توزیع
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک
16
Aliev, R.A., Fazlollahi, B., Guirimov, B.G., Aliev, R.R., (2007)
چند تولید کننده، مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی ریاضی فازی
ماکسیمم سازی سود زنجیره تامین، ماکسیمم سازی سطح خدمت
الگوریتم ژنتیک
17
Eksioglu, S.D., Eksioglu, B., Romeijn(2007 )
چند تولید کننده و مشتری
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر لانگراژ
18
Roghanian, E., Sadjadi, S.J., Aryanezhad, M.B., (2007),
چند تولید کننده، یک مرکز توزیع و یک مشتری
برنامه ریزی خطی چند هدفی احتمالی
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
تکنیک های فازی برای حل مدل قطعی برنامه ریزی غیر خطی چند هدفه
19
Azad, N., Davoudpour, H., (2008),
چندین مرکز توزیع و مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید و جست و جوی ممنوع
20
Rizk, N., Martel, A., D’amours, S., (2008)
یک تولید کننده و چند مرکز توزیع
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ابتکاری
21
Liang, T.F., Cheng, H.W., (2009)
چند تولید کننده و مرکز توزیع
برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین و مدت زمان تحویل
تکنیک های فازی
22
Yao, M.J., Hsu, H.W., (2009),
چند تامین کننده ، چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر درخت فراگیر
23
Safaei, A.S., Moattar Husseini, S.M., Farahani, (2010)
چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری
مدل ترکیبی
ریاضی – شبیه سازی
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
رویکرد ترکیبی
24
Mirzapour Al-e-hashem, S.M.J., Malekly, H., Aryanezhad, M.B., (2011)
چند تامین کننده ، چند تولید کننده و چند مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین و مینیمم سازی مجموع حداکثر مقدار کمبود
تبدیل مدل به برنامه ریزی عدد صحیح مختلط تک هدفه با استفاده از روش وزنی
25
Jolai, F., Razmi, J., Rostami, N.K.M., (2011)
یک تولید کننده، چند مرکز توزیع ،خرده فروش و چند مشتری
برنامه ریزی خطی چند هدفه
ماکسیمم سازی سود تولید کننده، مراکز توزیع و خرده فروشان و کمینه سازی سطح کمبود
الگوریتم ژنتیک ساده، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک ترکیبی
26
Kamali, A., Fatemi Ghomi, S.M.T., Jolai, F., (2011)
یک خریدار و چندین فروشنده
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
کمینه سازی کل هزینه های سیستم، و ماکسیمم سازی کل مقدار خرید
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم جست و جوی پراکنده
27
Sadjady, H., Davoudpour, H., (2012)
چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری
برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر لانگراژ
28
Fahimnia, B., Luong, L., Marian, (2012)
چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک
29
این پایان نامه
چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین و مینیمم سازی زمان ترمیم
روش محدودیت اپسیلون و الگوریتم ژنتیک چند هدفه
2-2. مرور ادبیات و پیشینه طراحی شبکه زنجیره تامین
همانطوری که میدانید سطوح برنامه ریزی در زنجیره تامین معمولا وابسته به افق زمانی است،که میتوان به برنامه ریزی استراتژیک (بلند مدت)، برنامه ریزی تاکتیکی(میان مدت) و برنانه ریزی عملیاتی (کوتاه مدت) در زنجیره تامین اشاره کرد که مساله طراحی شبکه زنجیره تامین ، برنامه ریزی استراتژیک و تاکتیکی را در بر میگیرد.در سطح استراتژیک تصمیماتی که مرتبط با بحث پیکربندی و آرایش زنجیره تامین است ، مورد بررسی قرار میگیرد، مثل اینکه کدام یک از تسهیلات باید فعال(باز) شوند. در سطح تاکتیکی فرض میشود که پیکربندی زنجیره تامین از قبل ایجاد شده است و مسایلی چون بهینه کردن ارزش های تولید، حمل ونقل، انتخاب تامین کننده و تخصیص مشتریان مورد بررسی قرار میگیرند.[38]در دهه های اخیر تلاش های زیادی برای انتشار مدل های بهینه و توسعه یافته در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین صورت گرفته است.ملو [89] یک مرور کلی از مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین برای حمایت از توسعه بهتر مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین ارایه کرده است.
در ادبیات در نظر گرفته شده است که طراحی شبکه شبکه زنجیره تامین میتواند به دوبخش لجستیک روبه جلو و لجستیک روبه عقب تقسیم کرد. لجستیک رو به جلو 53 فقط مسایل را درون شبکه رو به جلو بررسی میکند. لجستیک رو به عقب54 بطور کلی رو مسایل رو به عقب در شبکه زنجیره تامین تمرکز دارد ، مانند شبکه ترمیم، و مسایلی که از هر دوی اینها بصورت یکپارچه استفاده میکند به عنوان شبکه حلقه – بسته55 شناخته میشوند . در حالت کلی در لجستیک رو به جلو، به عنوان لجستیک مرسوم،‌بعد از خریداری از تامین کننده، مواد خام به محصول نهایی در کارخانه های تولیدی تبدیل میشوند و سپس این محصولات از طریق مراکز توزیع برای مشتریان به منظور برآورده کردن تقاضای آنها فرستاده میشود. در لجستیک رو به عقب جریان محصولات برگشتی از مشتریان به سمت مراکز جمع

پاسخی بگذارید