منابع پایان نامه ارشد درمورد چند محصوله، حمل و نقل، نرم افزار

دانلود پایان نامه

نوشهر
ورامین
لاهیجان
رشت
بناب
قم
اهواز
یاسوج
اردبیل
اصفهان
مشهد
ساوه
تهران
123
325.5
شیراز
236.236
180
240
همدان
210
زنجان
171.5
150
اراک
350
58.5
104.5
یزد
350
50.764
کرج
400
100
ابهر
بودجه پشتیبان مورد نیاز تولید کنندگان و مراکز توزیع نیز در زیر آمده است.
نقطه تولید
ساری
بابل
آمل
نور
نوشهر
مقدار بودجه پشتیبان
360
600
870
300
220
مراکز توزیع
شیراز
همدان
زنجان
اراک
یزد
کرج
ابهر
مقدار بودجه پشتیبان
4200
1240
3700
1000
1250
5400
2160
زمان مورد نیاز ترمیم تسهیلات تولید و مراکز توزیع در جدول زیر آمده است.
نقطه تولید
ساری
بابل
آمل
نور
نوشهر
زمان ترمیم
60
85.714
96.667
42.857
36.667
مراکز توزیع
شیراز
همدان
زنجان
اراک
یزد
کرج
ابهر
زمان ترمیم
2100
413.333
925
166.667
312.5
490.909
432
و در پایان بودجه مورد نیاز برای برون سپاری فعالیت های تسهیلات مختل شده در جداول زیر آمده است.
نقطه تولید
ساری
بابل
آمل
نور
نوشهر
بودجه برون سپاری
900
1542.857
1160
471.429
366.667
مراکز توزیع
شیراز
همدان
زنجان
اراک
یزد
کرج
ابهر
بودجه برون سپاری
16800
3720
10175
1333.333
3750
9327.273
4320
برای حل مساله در ابعاد بزرگ 5 مساله طراحی شد . ابعاد مسایل طراحی شده برگرفته شده از مقاله پنگ پنگ و همکاران [100] است . نتایج بدست آمده از حل این مسایل در جدول زیر آورده شده است
تعداد مشتری، توزیع کننده و تولید کننده
NSGA II
معیار های مقایسه عملکرد الگوریتم
F_1
F_2
20, 30, 40
10564498.88
1934.195778
TIME(min)
96
10860877
1963.286333
NPS
6
10970961.43
3311.64044
MID
0.7295
11534148.73
4650.112662
MS
0.7704
11788320.06
4949.611299
SNS
3720.9
13514773.02
5183.481081
20, 40, 50
12869724.8
4898.160741
TIME(min)
122.185
12976678.24
4899.246317
NPS
3
15146332.21
5146.063057
MID
0.9989
SM
0.9060
SNS
4526.9
30, 40, 50
14238320.37
5249.013064
TIME(min)
156.54
14773918.04
5441.088996
NPS
4
15210824.91
5675.689016
MID
0.8285
15757331.8
5697.801516
SM
0.0914
SNS
4471.3
30, 50, 60
18243137.01
5940.451262
TIME(min)
320
19004627.31
6030.643485
NPS
5
19340329.32
6110.419444
MID
0.8958
19690298.48
6748.499666
SM
0.4461
20718777.92
6863.065666
SNS
4924.2
40, 50, 60
17845441.19
7785.931457
TIME(min)
365.44
18638421.05
7810.343217
NPS
4
18754225.77
7811.823155
MID
0.9145
19830020.86
7872.344441
SM
0.5500
SNS
5002.3
در پایان لبه های پارتو بدست آمده از الگوریتم ژنتیک در زیر قابل مشاهده است .
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی
5-1 . جمع بندی و نتیجه گیری :
در این پایان نامه پس از ارایه مقدمه جامعی از مدیریت و طراحی شبکه زنجیره تامین، بررسی انواع ریسک ها در زنجیره تامین، ارایه شرح کاملی از ریسک اختلال در زنجیره ، آسیب شناسی عوامل آن ، ارایه راهکارهایی در مورد مواجه با اختلال و همچنین بررسی ادبیات و تحقیقات انجام شده در این زمینه ، یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین پایا ارایه شد که شامل چندین تولید کننده ، چندین مرکز توزیع و چندین مشتری است .این مدل طراحی شده شامل دو هدف است که هدف اول قصد مینیمم سازی هزینه های زنجیره تامین را دارد . این هزینه ها شامل هزینه های احداث تسهیلات، هزینه انتقال محصول نهایی از تولید کنندگان به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به مشتری نهایی است و هزینه دیگری که برای اولین بار مورد بررسی قرار میگیرد، هزینه هایی است که باید برای ترمیم و پشتیبانی زمانی که تسهیلات دچار اختلال ناشی از عوامل درونی یا بیرونی زنجیره شدند،(که در این صورت زمان ترمیم و برگشتن تسهیل به حالت نرمال میتواند برای اعضای زنجیره اهمیت زیادی داشته باشد) سرمایه گزاری شود تا ترمیم شده و به حالت نرمال برگردند.این هزینه شامل هزینه ترمیم تسهیل و هزینه برون سپاری در زمان اختلال تسهیل است . هدف دوم این مدل حداکثر کردن کاهش در زمان ترمیم تسهیلاتی است که دچار اختلال شده و قادر نیستند به اندازه حداکثر ظرفیت خود سرویس دهند . این کاهش زمان ترمیم میتواند با افزایش سرمایه گزاری در زمینه بودجه پشتیبانی صورت بگیرد تا زمانی که از حداکثر بودجه درنظر گرفته شده تجاوز نکند . این مدل در ابعاد کوچک و بزرگ حل و مورد بررسی قرار گرفت . بعد کوچک این مدل چند بار با روش دقیق محدودیت اپسیلون حل و مورد بررسی قرار گرفت .برای مسایل با ابعاد بزرگ از الگوریتم فراابتکاری NSGA II استفاده و برای پیدا کردن همسایگی جواب ها و جلو گیری از مواجه با بهینه محلی از الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده شد . برای اطمینان از کارایی الگوریتم NSGA II مسایل کوچک نیز با این الگوریتم حل و خروجی های آن با روش دقیق محدودیت اپسیلون مورد مقایسه قرار گرفت . سپس چند مساله در ابعاد بزرگ که در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته بود با این الگوریتم حل شد که نتایج آن در بخش تحلیل نتایج آورده شده است .
5-2 . تحقیقات و پیشنهادات آتی :
مدل به صورت چند دوره ای باشد:
مدل ارایه شده در این پایان نامه برای فقط یک دوره زمانی طراحی و تحلیل شده است و میتوان برای توسعه و جامع تر بودن مدل و همچنین امکان داشتن یک افق برنامه ریزی بلند مدت برای زنجیره، مدل به صورت چند دوره ای و در بازه های زمانی مشخص طراحی شود . این میتواند یک مسیر روشن و واضحی را برای اعضای زنجیره ترسیم کرده و برای یک مدت زمانی مناسب تصمیمات استراتژیک زنجیره ساماندهی شود. و مطمئنا رفتار مدل در بلند مدت نسبت به مدل تک دوره ای متفاوت خواهد بود.
مدل به صورت چند محصوله
تک محصوله بودن مدل ارایه شده یکی دیگر از بخش هایی است که امکان توسعه در آینده برای آن وجود دارد. چند محصوله کردن مدل و لحاظ کردن هزینه های مختلف تولید و توزیع برای هر کدام از محصولات و در نظر گرفتن محدودیت هایی برای تولید محصولات در نقاط مختلف کاندید شده برای احداث تسهیلات ، میتواند باعث جامع تر شدن مدل شده و آن را به مسایل دنیای واقعی نزدیک تر کند .
در نظر گرفتن احتمال اختلال و نوسان در بازار وتقاضای مشتری
یکی از مهمترین اختلالاتی که برای تمام تولید کنندگان در دنیای واقعی وجود دارد و میتواند تاثیر بسیاری در روند برنامه ریزی ها و تصمیمات آنها داشته باشد، اختلال و نوسانات بوجود آمده در بازار و تقاضای مشتریان است. اختلالاتی که ممکن است به دلیل یک اتفاق در جامعه یا تغییر رفتار مشتریان نسبت به برخی محصولات باشد . این تغییرات و نوسانات در صنعت پوشاک و مد و فشن بسیار ملموس است.
غیر قطعی بودن برخی پارامتر ها
بعضی از پارامترها مثل تقاضای مشتریان ، بودجه پشتیبانی ، ظرفیت تولید و توزیع ، هزینه های انتقال و حمل ونقل در دنیای واقعی تاحد زیادی دارای عدم قطعیت هستند و لحاظ کردن این عدم قطعیت ها میتواند در تعدیل و تصحیح تصمیم گیری های اعضای زنجیره بسیار تاثیر گزار باشد .
در نظر گرفتن حساسیت برای تسهیلات مختلف
همه تسهیلات مطمئنا دارای ارزش و حساسیت یکسان نیستند و برخی ازتسهیلات در صورت مواجهه با اختلال به دلایلی به سرعت نیاز به ترمیم دارند و مختل بودن آنها تاثیرات منفی زیادی در روند کاری بقیه اعضای زنحیره خواهد داشت . بدین منظور میتوان این امکان را ایجاد کرد که بودجه پشتیبان بیشتری نسبت به بقیه تسهیلات برای آن در نظر گرفت و در نتیجه زمان ترمیم آنها کاهش بیشتری داشته باشد و تسهیلات سریعتر به شرایط نرمال برگشته و قادر باشد حداکثر ظرفیت خود را برای ارایه دهد.
در نظر گرفتن انبارها و تامین کنندگان
مدل بررسی شده شامل تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان است که میتوان اعضای دیگر زنجیره تامین مثل انبارها و تامین کنندگان را برای جامع تر شدن مدل به آن اضافه کنیم.
در نظر گرفتن لجستیک رو به عقب
همانطوری که اشاره شد مدل ارایه شده برای شبکه زنجیره تامین رو به جلو طراحی شده است . امروزه لجستیک رو به عقب و خدماتی که در این راستا با عناوینی چون خدمات پس از فروش به مشتریان ارایه میشود،جز عواملی است که بشدت روی برتری و موفقیت سازمان ها تاثیر دارد و میتواند به عنوان یک عامل رقابتی در محیط تجاری مطرح باشد. اضافه کردن لجستیک رو به عقب و در نتیجه طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه- بسته میتواند مورد حمایت و استقبال بسیاری از محققین و صنایع مختلف باشد .
مشخص کردن شرایط برون سپاری
برون سپاری میتواند دارای شرایط خاصی باشد. مثلا امکان برون سپاری برای همه فعالیت ها امکان پذیر نباشد، یا برخی از تسهیلات به دلیل داشتن اهمیت استراتژیک فعالیت های آنها نباید برون سپاری شود، یا فقط برای دوره زمانی بزرگتر از t امکان برون سپاری وجود داشته باشد. برای برخی از کارها مثل حمل و نقل میتوان تسهیلی برای احداث تعریف نشود و کلیه فعالیت های آنها برون سپاری شود .
پیوست
کد روش محدودیت اپسیلون در نرم افزار GMAS
$Title Bi objective Modeling Reliable Spply Chain Planning
sets
i ‘manufactures’/sari,babol,amol/
j ‘distribution centers’/tehran,shiraz,hamedan,zanjan/
k ‘demands’/save,mashhad,esfehan,ardebil,yasuj/;
parameters
fm(i) ‘fixed cost for openning of manufacturer facility i’
/sari 180000
babol 120000
amol 100000/
fd(j) ‘fixed cost for openning of distribution facility j’
/tehran 520000
shiraz 120000
hamedan 124000
zanjan 128000/
zd(j) ‘capacity of facility j’
/tehran 3500
shiraz 890
hamedan 780
zanjan 510/
sm(i) ‘supply of node i’
/sari 900
babol 500
amol 400/
dm(k) ‘demand of market k’
/save 140
mashhad 220
esfehan 130
ardebil 210
yasuj 130/
am(i) ‘percent of facility i faced with disruption ‘
/sari 0.2
babol

دیدگاهتان را بنویسید