منابع پایان نامه درباره پاسخگویان، یافتهها، فراوانی، زیادی

دانلود پایان نامه

است که، 4/72 درصد از پاسخگویان بیان کرده‌اند که انتخاب‌های امروزشان با توجه به تحولات آینده است و در مقابل 6/7 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 1/20 درصد نیز نظری نداشته‌اند.
یافتهها نشان داد که، 2/79 درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که خصلت‌های انسان امروزی پیوسته در حال دگرگون شدن است و در مقابل 4/4 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 4/16 درصد نیز نظری نداشته‌اند.
یافتهها مؤید این مطلب است که 6/57 درصد از پاسخگویان بیان کرده‌اند که بخش زیادی از سنت‌ها، دیگر مبنایی برای عملکرد آنها نیست و در مقابل 7/16 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 8/25 درصد نیز نظری نداشته‌اند.
یافتهها نشان داد که، 8/44 درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که با توجه به اطلاعاتی که از اینترنت می‌گیرند عملکردهایشان را تنظیم می‌کنند و در مقابل 8/26 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 4/28 درصد نیز نظری نداشته‌اند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 9/54 درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که برای رسیدن به آرامش، ترجیح میدهند از ورزش‌های خاصی مثل یوگا یا مدیتیشن استفاده کنند و در مقابل 1/15 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 9/29 درصد نیز نظری نداشته‌اند.
یافتهها مؤید این مطلب است که، 8/57 درصد از پاسخگویان بیان کرده‌اند که با تکنیک‌هایی از قبیل مهندسی ذهن می‌توان مسیر زندگی را تغییر داد و در مقابل 8/13 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 4/28 درصد نیز نظری نداشته‌اند.

4-2-13 بررسی سنجش شاخص سرمایه فرهنگی
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش سرمایه فرهنگی آورده شده است و در ادامه به بررسی گویههای سازنده آن پرداخته می‌شود.
جدول 4-12: فراوانی پاسخگویان بر حسب شاخص سرمایه فرهنگی
موارد
فراوانی
درصد
کم
57
8/14
متوسط
225
6/58
زیاد
102
6/26
جمع کل
384
100
شاخص‌های آماری
92/15= میانگین
28/4= انحراف معیار
5= مینیمم نمره
25= ماکزیمم نمره

براساس یافتههای جدول فوق میتوان گفت، 15 درصد از پاسخگویان در حد کم، 59 در حد متوسط و 26 درصد نیز در حد زیادی از سرمایه فرهنگی برخوردارند. با توجه به میانگین شاخص میتوان گفت سرمایه فرهنگی در نمونه مورد مطالعه در حد متوسط رو به بالایی است.

نمودار 4-8: نمودار شاخص سرمایه فرهنگی

4-2-14 بررسی گویههای سازنده شاخص سرمایه فرهنگی
در این قسمت به بررسی گویههای سازندهی شاخص سرمایه فرهنگی پرداخته میشود. به منظور سنجش این شاخص 5 گویه در نظر گرفته شده که به شرح جدول آمده است.

جدول 4-13: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای سازنده شاخص سرمایه فرهنگی
گویه
طیف

هرگز
بندرت
گاهی اوقات
اغلب
همیشه
جمع
1.بازدید از موزه
فراوانی
43
34
80
129
98
384

درصد
2/11
9/8
8/20
6/33
5/25
100
2.انجام فعالیت های هنری نظیر (نقاشی ، موسیقی ،صنایع دستی‌و…)
فراوانی
32
92
89
101
70
384

درصد
3/8
24
2/23
3/26
2/18
100
3.رفتن به تئاتر
فراوانی
24
30
103
103
124
384

درصد
3/6
8/7
8/26
8/26
2/32
100
4.خواندن کتاب)غیر درسی(
فراوانی
65
84
102
85
48
384

درصد
9/16
9/21
6/26
1/22
5/12
100
5.گوش کردن به موسیقی
فراوانی
130
79
53
81
41
384

درصد
9/33
6/20
8/13
1/21
7/10
100

یافتهها گویای این مطلب است که، 1/20 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/20 درصد گاهی اوقات و 1/59 درصد در حد زیادی ابراز داشته‌اند که از موزه بازدید می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، 3/32 درصد از پاسخگویان در حد کم، 2/23 درصد گاهی اوقات و 5/44 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که به انجام فعالیت های هنری نظیر) نقاشی، موسیقی ،صنایع دستی‌و…) می‌پردازند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 1/14 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/26 درصد گاهی اوقات و 1/59 درصد در حد زیادی ابراز داشته‌اند که به تئاتر می‌روند.
یافتهها نشان داد که، 8/38 درصد از پاسخگویان در حد کم، 6/26 درصد گاهی اوقات و 6/34 درصد در حد زیادی ابراز داشته‌اند که به خواندن کتاب )غیر درسی( می‌پردازند.
یافتهها مؤید این مطلب است که، 4/54 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/13 درصد گاهی اوقات و 8/31 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که به موسیقی گوش می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید