منبع مقاله درباره حمل و نقل، زمان عادی

دانلود پایان نامه

تخصیص میدهد.
تعریف3-2- مجموعه فازی نرمال: مجموعه فازی نرمال گفته میشود اگر حداقل یک عنصر وجود داشته باشد به طوری که .
تعریف 3-3-محدب بودن مجموعه فازی: مجموعه فازی در R محدب گفته میشود اگر:
(3-1)
تعریف 3-4-عدد فازی: یک عدد فازی را میتوان به عنوان یک مجموعه فازی که توانایی برآورده کردن شرایط نرمال بودن و محدب بودن را داشته باشد تعریف کرد.
تعریف 3-5-عدد فازی مثلثی: عدد فازی با سهتایی (a, b, c) و تابع عضویت زیر به طوریکه a ≤ b ≤ c، یک عدد فازی مثلثی است (شکل (3-1)).
(3-2)
در عدد فازی مثلثی مقادیر a، b و c به ترتیب نشاندهنده بدبینانهترین، محتملترین و
خوشبینانهترین مقدار هستند.
شکل 3-1: نمودار عدد فازی مثلثی
تعریف 3-5-عدد فازی مثلثی متقارن: عدد فازی مثلثی متقارن است اگر . عدد فازی مثلثی متقارن را به وسیله (b, a) نیز نشان داده میشود.
تعریف 3-6-جمع اعداد فازی مثلثی: اگر و دو عدد فازی مثلثی باشند آنگاه، یک عدد فازی مثلثی است. واضح است که جمع چند عدد فازی مثلثی نیز یک عدد فازی مثلثی میباشد [47].
3-4- تعریف مسأله اول
اولین مسأله مورد بررسی در این تحقیق عبارت از یکپارچه کردن سه طرح تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین چندسطحی، چندمحصولی و چنددورهای با در نظر گرفتن عرضه (ظرفیت تأمینکنندگان)، تولید (سطح نیروی انسانی در دسترس و ظرفیت ماشینآلات تولیدکنندگان) و تقاضای فازی است. شبکه زنجیره مذکور شامل تأمینکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای میانی و خرده فروشها است. در این زنجیره از استراتژیهای فرابارانداز و ارسال مستقیم به منظور توزیع محصولات استفاده میشود. بدین نحو که در استراتژی ارسال مستقیم، محصولات از تولید کننده بدون هیچ واسطهای به خرده فروش تحویل داده میشوند.
مثال 3-1: یک نمایش شماتیک از شبکه یک زنجیره تأمین مشابه با زنجیره تأمین مورد بررسی در این تحقیق توسط شکل (3-2) ارائه شده است. این زنجیره شامل سه تأمینکننده، دو تولیدکننده، دو مرکز توزیع، سه بارانداز میانی و چهار خرده فروش میباشد.
شکل 3-2: شبکه زنجیره تأمین مورد بررسی
3-4-1- مفروضات مسأله اول
عمدهترین مفروضات در نظر گرفته شده به منظور مدل کردن مسأله مذکور عبارتند از:
• سطح برنامهریزی میان مدت است.
• هر یک از تولیدکنندگان دارای انبارهای جداگانه به منظور نگهداری موجودی مربوط به مواد اولیه و محصولات هستند.
• هر یک از تولیدکنندگان توانایی تولید همه محصولات را دارند.
• کمبود مجاز بوده و به صورت پس افت در نظر گرفته میشود.
• تولیدکنندگان محصولات را به سه طریق تولید میکنند: تولید در زمان عادی، تولید به صورت اضافه کاری و یا از طریق پیمانکاری.
• در صورتی که تقاضای یک خرده فروش برای یک کالای مشخص از طریق یک بارانداز میانی تامین شود، باید کل تقاضای آن خرده فروش به ازای آن محصول از طریق همان بارانداز میانی برآورده شود.
• تقاضا، ظرفیت تولید و نیز ظرفیت تامین مواد اولیه اعداد فازی مثلثی هستند.
• در صورت استفاده از استراتژی برونسپاری52، سفارش صادر شده در ابتدای هر دوره در انتهای همان دوره تحویل داده میشود.
3-4-2- مدل ریاضی مساله اول
در این بخش، با درنظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی، یک مدل دو هدفه برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته فازی به منظور یکپارچه کردن طرحهای تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع توسعه داده میشود. اهداف مورد بررسی عبارتند از: حداقل کردن کل هزینههای زنجیره و حداقل کردن میزان کمبود و مازاد موجودی در سراسر زنجیره که این خود منجر به طراحی یک سیستم توزیع به موقع53 میشود. استفاده از سیستم توزیع به موقع منجر به توزیع محصولات در مقدار، مکان و زمان مناسب میشود به نحوی که میزان زودکرد و تاخیر حداقل شده و هزینههای نگهداری و کمبود موجودی کاهش مییابند. قبل از ارائه مدل مذکور، اندیسها، پارامترها و متغیرهای مسأله معرفی میشوند.
• اندیسها:
s اندیس تأمینکنندگان (S تعداد تأمینکنندگان)
p اندیس تولیدکنندگان (P تعداد تولیدکنندگان)
d اندیس مراکز توزیع (DC تعداد توزیع کنندگان)
c اندیس باراندازهای میانی (CD تعداد باراندازهای میانی)
r اندیس خرده فروشها (R تعداد خرده فروشها)
m اندیس مواد اولیه (RM تعداد انواع مواد اولیه)
i اندیس محصولات (PS تعداد محصولات)
t اندیس دورهها (T تعداد دورهها)
• پارامترها:
قیمت هر واحد از مواد اولیه m که به وسیله تأمینکننده s در دوره t عرضه میشود.
هزینه تولید هر واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p در دوره t در زمان تولید عادی
هزینه تولید هر واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p در دوره t در زمان تولید اضافه کاری
هزینه برونسپاری هر واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p در دوره t
هزینه نگهداری هر واحد مواد اولیه m به وسیله تولیدکننده p در دوره t
هزینه نگهداری هر واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p در دوره t
هزینه نگهداری هر واحد محصول i به وسیله مرکز توزیع d در دوره t
هزینه حمل و نقل هر واحد مواد اولیه m از تأمین کننده s به تولیدکننده p در دوره t
هزینه حمل و نقل هر واحد محصول i از تولیدکننده p به مرکز توزیع d در دوره t
هزینه حمل و نقل هر واحد محصول i از تولیدکننده p به خرده فروش r در دوره t (ارسال مستقیم)
هزینه حمل و نقل هر واحد محصول i از مرکز توزیع d به بارانداز میانی c در دوره t
هزینه حمل و نقل هر واحد محصول i از بارانداز میانی c به خرده فروش r در دوره t
هزینه کمبود هر واحد محصول i توسط خرده فروش r در دوره t
تعداد واحدهای موردنیاز از مواد اولیه mبه منظور تولید یک واحد محصول i
نفر-ساعت نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تولید یک واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p
ماشین-ساعت مورد نیاز به منظور تولید یک واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p
فضای مورد نیاز به منظور نگهداری هر واحد مواد اولیه m
فضای مورد نیاز به منظور نگهداری هر واحد محصول i
(فازی) حداکثر ظرفیت تأمین کننده s به منظور عرضه کردن مواد اولیه m در دوره t
(فازی) حداکثر سطح نیروی انسانی در دسترس به منظور تولید در زمان عادی به وسیله تولیدکننده p در دوره t
(فازی) حداکثر سطح نیروی انسانی در دسترس به منظور تولید در زمان اضافه کاری به وسیله تولیدکننده p در دوره t
(فازی) حداکثر ظرفیت ماشینآلات به منظور تولید در زمان عادی به وسیله تولیدکننده p در دوره t
(فازی) حداکثر ظرفیت ماشینآلات به منظور تولید در زمان اضافه کاری به وسیله تولیدکننده p در دوره t
حداکثر ظرفیت انبار مواد اولیه تولیدکننده p در دوره t
حداکثر ظرفیت انبار محصولات تولیدکننده p در دوره t
حداکثر ظرفیت مرکز توزیع d به منظور نگهداری محصولات در دوره t
حداکثر ظرفیت بارانداز میانی c در دوره t
(فازی) تقاضای خرده فروش r برای محصول i در دوره t
• متغیرهای تصمیم:
میزان ارسال مواد اولیه m از تأمینکننده s به تولیدکننده p در دوره t
میزان ارسال محصول i از تولیدکننده p به مرکز توزیع d در دوره t
میزان ارسال محصول i از تولیدکننده p به خرده فروش r در دوره t (ارسال مستقیم)
میزان ارسال محصول i از مرکز توزیع d به بارانداز میانی c در دوره t
میزان ارسال محصول i از بارانداز میانی c به خرده فروش r در دوره t
حجم تولید محصول i به وسیله تولیدکننده p در زمان تولید عادی در دوره t
حجم تولید محصول i به وسیله تولیدکننده p در زمان تولید اضافه کاری در دوره t
حجم برونسپاری محصول i توسط تولیدکننده p در دوره t
میزان موجودی مواد اولیه m در انبار تولیدکننده p در انتهای دوره t
میزان موجودی محصول i در انبار تولیدکننده p در انتهای دوره t
میزان موجودی محصول i در مرکز توزیع d در انتهای دوره t
میزان کمبود محصول i توسط خرده فروش r در دوره t
متغیر صفر و یک، به منظور تعیین اینکه آیا تقاضای خرده فروش r برای محصول p در دوره t از طریق بارانداز میانی c تحویل داده میشود. مقدار این متغیر برابر یک است اگر تقاضای خرده فروش r برای محصول p در دوره t از طریق بارانداز میانی c تحویل داده شود و در غیر این صورت مقدار آن صفر میشود.
مدل دو هدفه برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته فازی به صورت زیر میباشد (M یک ثابت بسیار بزرگ در نظر گرفته میشود).
• مدل 1:
(3-3) (3-4) (3-5) (3-6) (3-7) (3-8) (3-9) (3-10) (3-11) (3-12) (3-13) (3-14) (3-15) (3-16) (3-17) (3-18) (3-19) (3-20) (3-21)
(3-22) (3-23)
حداقل کردن کل هزینههای زنجیره از جمله هزینه خرید مواد اولیه، تولید محصولات، حمل و نقل، نگهداری موجودی و کمبود به وسیله معادله شماره (3-3) و طراحی سیستم توزیع به موقع بر اساس میزان موجودی مواد اولیه و همچنین میزان موجودی و کمبود محصولات به وسیله معادله (3-4) انجام میشوند.
محدویت (3-5) ایجاب میکند که کل مقدار ارسال شده از یک ماده اولیه به تولیدکنندگان توسط هر تأمینکننده در هر دوره نباید از حداکثر ظرفیت آن تأمینکننده در آن دوره بیشتر شود.
محدودیتهای (3-6) تا (3-9) مقدار تولید محصولات به وسیله هر تولیدکننده در هر دوره را به حداکثر سطح نیروی انسانی در دسترس و ظرفیت ماشینآلات در زمان تولید عادی و اضافه کاری آن تولیدکننده در آن دوره محدود میکنند. میزان موجودی مواد اولیه در انبار هر تولیدکننده در هر دوره به وسیله محدودیت (3-10) کنترل میشود. محدودیتهای (3-11) تا (3-13) به ترتیب، متعادل کننده جریان محصولات در هر تولیدکننده، مرکز توزیع و بارانداز میانی میباشند. ظرفیت فضای انبارهای تولیدکننده به منظور نگهداری مواد اولیه و محصولات به ترتیب به وسیله محدودیتهای
(3-14) و (3-15) کنترل میشوند. ظرفیت مراکز توزیع و باراندازهای میانی به ترتیب به وسیله محدودیتهای (3-16) و (3-17) بررسی میشوند. محدودیت (3-18) میزان کمبود در تقاضای محصولات هر خرده فروش در انتهای هر دوره را محاسبه

دیدگاهتان را بنویسید