منبع پایان نامه درباره دانشجویان، استاندارد، شب امتحان

دانلود پایان نامه

9/37
8/39
0
0
19
با افزایش طول زمان امتحان مراقبت و کنترل کمرنگ می شود
7/44
9/35
6/14
9/4
0
20
مراقبین در ضبط موارد مشکوک سخت نمی گیرند
4/52
6/47
0
0
0
21
بردن وسایل ا ضا فی به جلسه امتحان زیاد سخت نیست
8/7
1/29
3/22
8/40
0
جدول (4ـ7) آماره‌های توصیفی
عدم کنترل و نظارت کافی
میانگین
انحراف استاندارد
مد
مینیمم
ماکسیمم
1845/18
56659/3
23
13
23
با توجه به جدول (4ـ7) می‌تواند گفت که متغیر عدم کنترل و نظارت کافی دارای میانگین 18/18 است مقدار انحراف معیار نشان می‌دهد که متوسط پراکندگی متغیر عدم کنترل و نظارت کافی از میانگین، 57/3 است.
4ـ2ـ6ـ تفکیک نمونه بر حسب متغیر فقدان انگیزه و علاقه
جدول (4ـ8) بررسی توزیع متغیر فقدان انگیزه و علاقه
ردیف
به نظر شما عوامل زیر تا چه حد در گرایش دانشجویان به تقلب تاثیر گذار بوده است؟
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
22
تاچه اندازه تفریح را به درس خواندن ترجیح می دهید
6/14
2/28
9/4
6/45
8/6
23
تا چه اندازه کار را به درس خوا ندن ترجیح می دهید
0
2/26
5/16
3/57
0
24
تا چه اندازه مایل به ادامه تحصیل هستید
5/15
3/22
8/7
2/28
2/26
25
تا چه اندازه با اشتیاق و علاقه زیادی درس می خوانید
6/14
4/19
7/8
35
3/22
26
تا چه اندازه به تدریس استاد با علاقه و اشتیاق گوش فرا می دهید
4/19
4/19
4/54
8/6
0
27
تا چه اندازه به درس وتحصیل علاقه نشان می دهید
9/37
9/4
7/41
5/15
0
جدول (4ـ9) آماره‌های توصیفی
فقدان انگیزه و علاقه
میانگین
انحراف استاندارد
مد
مینیمم
ماکسیمم
7961/18
40061/6
15
11
28
با توجه به جدول (4ـ9) می‌تواند گفت متغیر فقدان انگیزه و علاقه دارای میانگین 79/18 است مقدار انحراف معیار نشان می‌دهد که متوسط پراکندگی متغیر فقدان انگیزه و علاقه از میانگین، 40/6 است.
4ـ2ـ7ـ تفکیک نمونه بر حسب متغیر شکل گیری روابط
جدول (4-10)بررسی توزیع متغییر شکل گیری روابط
ردیف
به نظر شما عوامل زیر تا چه حد در گرایش دانشجویان به تقلب تاثیر گذار بوده است؟
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
28
تا چه اندازه سعی می کنید با مقامات رابطه ایجاد کنید .
8/39
0
7/9
1/29
4/21
29
تا چه اندازه سعی می کنید با کارشناسان و کارکنان را بطه صمیمی داشته باشید
0
32
5/15
2/27
2/25
30
تا چه اندازه سعی می کنید با دانشجویان زرنگ و درس خوان رابطه خوبی داشته باشید
9/35
5/17
35
7/11
0
31
تا چه اندازه سعی می کنید با مراقبین رابطه صمیمی برقرارکنید
0
4/52
7/8
34
9/4
جدول (4-11) آماره‌های توصیفی
شکل گیری روابط
میانگین
انحراف استاندارد
مد
مینیمم
ماکسیمم
6408/13
04774/2
14
8
16
با توجه به جدول (4-11) می‌تواند گفت متغیر شکل گیری روابط دارای میانگین 64/13 است مقدار انحراف معیار نشان می‌دهد که متوسط پراکندگی متغیر شکل گیری روابط از میانگین، 05/2 است.
4ـ2ـ8ـ تفکیک نمونه بر حسب متغیر راحت طلبی
جدول (4ـ12) بررسی توزیع متغیر راحت طلبی
ردیف
به نظر شما عوامل زیر تا چه حد در گرایش دانشجویان به تقلب تاثیر گذار بوده است؟
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
32
در انتهای ترم از جزوه بچه ها کپی می گیرم
6/47
9/35
5/16
0
0
33
تا انجا یی که مقدور است کمتر در کلاس حضورمی یابم
3/23
2/27
7/44
9/4
0
34
بارها اتفاق افتاده که با زحمت کم نمره خوبی گرفته ام
7/44
9/4
7/8
1/29
6/12
35
هر طور شده استاد را متقاعد می کنم کمتر درس بدهد
1/29
5/15
0
7/42
6/12
36
برای دسترسی به سوالات مهم تمام تلاش خود را می کنم
7/8
9/35
2/28
4/19
8/7
37
معمولا سر امتحان کمتر با خودم لوازم التحریر حمل میکنم
9/25
7/8
1/29
2/26
0
جدول (4ـ13) آماره‌های توصیفی
راحت طلبی
میانگین
انحراف استاندارد
مد
مینیمم
ماکسیمم
1845/21
05003/6
29
12
29
با توجه به جدول (4ـ13) می‌تواند گفت متغیر راحت طلبی دارای میانگین 18/21 است مقدار انحراف معیار نشان می‌دهد که متوسط پراکندگی متغیر راحت طلبی از میانگین، 05/6 است.
4ـ2ـ9ـ تفکیک نمونه بر حسب متغیر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی
جدول (4ـ14) بررسی توزیع متغیر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی
ردیف
به نظر شما عوامل زیر تا چه حد در گرایش دانشجویان به تقلب تاثیر گذار بوده است؟
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
38
در امور کوچک و خرد و نه چندان مهم باورها ی مذهبی نا فذ و موثر است؟
7/8
6/13
7/41
2/28
8/7
39
تا چه اندازه انچه را برای خود می پسندید برای دیگران جایز می دانید؟
2/27
2/25
35
6/12
40
تاچه اندازه باور دارید که تخم مرغ دزد شتر دزد میشود ؟
3/22
9/37
8/39
41
تا چه اندازه در نهی از منکر تلاش می کنید ؟
7/44
9/35
6/14
9/4
42
تا چه اندازه نمازهای یومیه را پیوسته می خوانید ؟
4/52
6/47
43
تا چه اندازه سعی می کنید صداقت در گفتار داشته باشید؟
8/7
1/29
3/22
8/40
44
تا چه اندازه برای پیشبرد امور به دروغ متوسل می شوید؟
6/14
2/28
9/4
6/45
8/6
45
تا چه اندازه برای دسترسی به هدف اندکی خطا را جایز می دانید
2/26
5/16
20
3/37
46
تا چه اندازه برای پیشرفت و موفقیت به رابطه متوسل می شوید
5/15
3/22
8/7
2/28
2/26
47
برای گشوده گرهها و حل مسائل به اقراد ذی نفوذ متوسل می شوید
6/14
4/19
7/8
35
3/22
48
تا چه اندازه باور دارید که با راستی کار پیش نمی رود ؟
4/19
4/19
4/54
8/6
49
تا چه اندازه معتقدید که داشتن رابطه موثر است ؟
9/37
9/4
7/41
5/15
50
تا چه اندازه باور ها ی مذهبی در رفتار شما ظاهر می شود ؟
8/39
7/9
1/29
4/21
جدول (4ـ15) آماره‌های توصیفی
ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی
میانگین
انحراف استاندارد
مد
مینیمم
ماکسیمم
1748/43
54914/4
39
35
50
با توجه به جدول (4ـ15) می‌تواند گفت متغیر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی دارای میانگین 17/43 است مقدار انحراف معیار نشان می‌دهد که متوسط پراکندگی متغیرضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی از میانگین، 55/4 است.
4ـ2ـ10ـ تفکیک نمونه بر حسب متغیر سایر عوامل تقلب
جدول (4ـ16) بررسی توزیع متغیر سایر عوامل تقلب
ردیف
به نظر شما عوامل زیر تا چه حد در گرایش دانشجویان به تقلب تاثیر گذار بوده است؟
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
51
خانواده من به شدت نگران نمرات من هستند .
7/9
3/24
8/38
2/27
0
52
ازا ین که نمره بد ی بگیرم سخت واهمه دارند.
8/6
3/22
32
3/24
6/14
53
احساس می کنم که مشغله من زیاد است .
4/20
6/45
4/18
2/15
0
54
همیشه عادت کردم شب امتحان درس بخونم
7/8
6/13
7/41
2/28
8/7
55
برای من اتفاقات نا خواسته در زمان امتحانات بسیار پیش می اید .
0
2/27
2/25
35
6/12
جدول (4ـ17) آماره‌های توصیفی
سایر عوامل تقلب
میانگین
انحراف استاندارد
مد
مینیمم
ماکسیمم
2427/15
39801/4
19
8
21
با توجه به جدول (4ـ17) می‌تواند گفت متغیر سایر عوامل تقلب دارای میانگین 24/15 است مقدار انحراف معیار نشان می‌دهد که متوسط پراکندگی متغیرسایر عوامل تقلب از میانگین، 39/4 است.
4ـ3ـ یافته های استنباطی
در این بخش به بررسی فرضیه‌های تحقیق به کمک آزمون همبستگی اسپیرمن می‌پردزایم.
4ـ3ـ1ـ فرضیه اول
بین عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان رابطه معنادار وجود دارد.
فرض صفر: بین عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل: بین عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان رابطه وجود دارد.
جدول (4ـ18): آزمون همبستگی اسپیرمن بین عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان
متغیر 1
متغیر 2
مقدارضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معنی‌داری
عدم کنترل و نظارت کافی
تقلب
862/0
000/0
با توجه به جدول (4ـ18) مشاهده می‌شود سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (862/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگر نیز افزایش می‌یابد.
4ـ3ـ2ـ فرضیه دوم
بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود دارد.
فرض صفر: بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل: بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود دارد.
جدول (4ـ19): آزمون همبستگی اسپیرمن بین فقدان انگیزه و علاقه و میزان تقلب در بین دانشجویان
متغیر 1
متغیر 2
مقدارضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معنی‌داری
فقدان انگیزه و علاقه
تقلب
705/0
000/0
با توجه به جدول (4ـ19) مشاهده می‌شود سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (705/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگر نیز افزایش می‌یابد.
4ـ3ـ3ـ فرضیه سوم
بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
فرض صفر: بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل: بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول (4ـ20): آزمون همبستگی اسپیرمن بین شکل گیری روابط و میزان تقلب در بین دانشجویان
متغیر 1
متغیر 2
مقدارضریب

پاسخی بگذارید