منبع پایان نامه درباره دانشجویان، تقلب تحصیلی، انحرافات اجتماعی

دانلود پایان نامه

فرضیه
فرضیه ششم
رابطه بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری رابطه معنادار وجود دارد
944/0
پذیرش فرضیه
5-4-بحث و نتیجه گیری
نتایج این تحقیق مشابه تحقیق خامسان و امیری می باشد به این نتیجه رسیدند که دانشجویان دختر کمتر تقلب می کنند و دانشجویان پسر بیشتر تقلب می کنند در این تحقیق برای بررسی فرضیه ها تقلب بعنوان متغییر وابسته و سایر عوامل تقلب بعنوان متغییر مستقل می باشند.
5-5-پیشنهادات ناشی از تحقیق:
نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر این است که تقلب تحصیلی به عنوان یکی از مدل های حسابداری می باشد.توصیه می شود که دانشجویان رشته های دیگر نیز در زمینه تقلب تحصیلی تحقیقاتی انجام دهند سهولت در یافتن داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری نیز یکی از ویژگی های این تحقیق به شمار می آید.
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر ودر راستای گسترش ادبیات این حوزه در ایران پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده به شرح زیر است:
1. بررسی رابطه تقلب با نوع شغل والدین دانشجو
2. بررسی رابطه تقلب با محیط کاری والدین دانشجو
3. بررسی رابطه تقلب تحصیلی با میزان تحصیلات والدین دانشجو
4. بررسی تقلب تحصیلی با وسایل الکترونیکی (موبایل و….)
5-7- محدودیت های تحقیق
در این تحقیق علاوه بر محدودیت های کلی که برای اکثر تحقیقات وجود دارد مثل مشکل دسترسی به منابع داده ها ، محدودیت هایی شامل موارد ذیل توسط محقق اعمال شده است:
1. محدودیت منابع و ماخذ داخلی در رابطه با موضوع تحقیق
2. عدم دسترسی به تمام منابع موجود به خصوص در سایر دانشگاه ها.
3. رغبت نداشتن دانشجویان به امر پاسخگویی به پرسشنامه .
خلاصه
این فصل از گزارش تحقیق به نتایج پژوهش اختصاص دارد. در این فصل سعی بر آن شده است پس از بررسی سیمای پاسخگویان، یافته‌های توصیفی و استنباطی پژوهش، به بیان نتایج به دست آمده از هر فرضیه پرداخته ‌شد و پیشنهادات و محدودیت هایی بیان شد
منابع و ماخذ:
الف ) منابع فارسی:
-اجاقی،ر ضوان و کیوان آرا چشمه سهرابی، مظفرو پایی، (1390) احمد تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی براساس یک تحقیق کیفی
ـ احمدی، حبیب (1384) جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: سمت.
– ادریس عصمت(1377)، بررسی تأثیرتهدید تنبیه خفیف وشدید برنگرش نسبت به تقلب واقدام به آن دردانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ، چاپ نشده .
– آشتاین، آلن راین،ای بایو، محمد پوریانسب، امیر (1384)، ساختار جامع برای کمک به تحلیل و کشف و پیگیری تقلب ، حسابدار رسمی، شماره هفتم، سال سوم.
ـ پویافر، محمدرضا (1390) آنومی و کجروی در جامعه در حال گذار ؛ مطالعه یک مسئله در شهر سمنان، فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی، سال چهارم، شماره دوم.
ـ تنهایی، حسین ابوالحسن و عباسی اسفجیر، علی اصغر (1387) بررسی تأثیر اشتغال در فعالیت‌های روزمره بزهکارانه، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد آشتیان، سال سوم، شماره سوم.
ـ توسلی، غلامعباس و فولادیان، احمد، (1389) ساخت اقتصادی ـ اجتماعی حاشیه‌نشینی و انحرافات اجتماعی، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال چهارم ، شماره یازدهم.
– دواس، دی.ای (1383)، «پیمایش در تحقیقات اجتماعی»، ترجمه، هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
ـ دیلینی، تیم (1387)، «نظریه های کلاسیک جامعه شناسی»، ترجمه: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی، چاپ چهاردهم.
ـ رحیمی، محمد و ادریسی، افسانه (1389) بررسی عوامل مؤثر بر سرقت ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال چهارم، شماره سوم.
– راموس ام بولو، قاسم (1382)، مسئولیت حساب رسان برای کشف تقلب، فصلنامه حسابرس، شماره 20.
– رفیع‌پور، فرامرز (1385)، «تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی»، تهران: انتشار، چاپ چهاردهم.
ـ رفیع‌پور، فرامرز (1387)، «کندوکاوها و پنداشت‌ها»، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ هفدهم
ـ ساروخانی، باقر (1384)، «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی»‌، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
– سپهری نیا امیر (1376)، تأثیرعزت نفس بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی شهرستان شوش. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز .
ـ سلیمی، علی و داوری، محمد (1386) جامعه‌شناسی کجروی، ج یکم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.
-سید حسینی داورانی سید وحید (1383) ، نگرش دانشجویان پزشکی سال اول تا ششم نسبت به انواع خلاف دانشگاهی تقلب و سنجش فراوانی آن به روش غیر مستقیم . پایان نامه دکتری پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،چاپ نشده .
ـ شجاعی زند، علیرضا (1380)، «دین، جامعه و عرفی‌شدن: جستارهایی در جامعه‌شناسی دین»، تهران: نشر مرکز.
ـ شجاعی زند، علیرضا (1384)، «مدلی برای سنجش دینداری در ایران»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1. 34- 66.
ـ شیولسون، ریچارد (1374)، «استدلال آماری در علوم رفتاری»، ترجمه: علیرضاکیامنش، جلد دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
ـ کرایب، یان (1384) نظریه‌های اجتماعی کلاسیک، ترجمه: شهناز مسمی پرست. تهران: نشر آگه، چاپ دوم.
ـ کلانتری، خلیل (1387)، «پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی»، تهران: فرهنگ صبا.
-مرادی ولی اله ، سعیدی جم مسعود (1380) ، بررسی علل گرایش دانشجویان به تقلب در امتحانات دانشجویان علوم پزشکی همدان در سال 1375 طب و تزکیه ، شماره40
ـ محسنی، منوچهر (1390) جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: طهوری، چاپ دوم.
ـ مساواتی آذر، مجید (1383) آسیب‌شناسی اجتماعی ایران. تهران: انتشارات فروزش، چاپ دوم.
ـ معیدفر، سعید (1379) جامعه‌شناسی مسایل اجتماعی معاصر در ایران. تهران: سرزمین ما.
ـ ممتاز، فریده (1381) انحرافات اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
-نخعی، نوری ، سیدحسینی سیدوحید . بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن . گامهای .64-57 ،توسعه درآموزش پزشکی
-نعامی عبدالزهرا (1372) ، بررسی تأثیر تهدید به تنبیه خفیف و شدید بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ،چاپ نشده.
– نخعی نوذر ، نیک پور هادی (1384) ، بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد فریبکاری پژوهشی در تدوین پایان نامه و فراوانی نسبی 17-10 ، آن. گامهای توسعه در آموزش پزشکی .
– نیک پور هادی (1382) ، تعیین نگرش دانشجویان سال آخر پزشکی نسبت به انواع تقلب در مراحل تدوین پایان نامه و سنجش فراوانی آن به روش غیرمستقیم. پایان نامهدکتری پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز.
ب)منابع انگلیسی:
-Schmelkin LP, Gilbert K, Spencer KJ, Pincus HS, Silva R (2008). A multidimensional scaling of college students’ Perceptions of academic dishonesty. The Journal of Higher Education 79(5): 587-607.
– Niiya Y, Ballantyne R, North MS, Crocker J (2008). Gender, contingencies of self-worth, and achievement goals as predictors of academic cheating in a
controlled laboratory setting. Basic and Applied Social Psychology 30: 76–83.
– Ercegovac Z, Richardson JV (2004). Academic dishonesty, plagiarism included, in the digital age: A literature review. College & Research Libraries 65(4): 301-318.
– Park C (2003). In other (People’s) words: plagiarism by university students—literature and lessons. Assessment & Evaluation in Higher Education 28(5): 471-488.
-Supon V (2008). Teachers: Recognize Important Steps to Reduce Cheating, Journal of Instructional Psychology 35(4): 376-379.
پیوست یک
پرسشنامه
بسمه تعالی
دانشجوی محترم سلام علیکم
پرسشنامه‌ای که دراختیاردارید به منظور تکمیل پایان‌ نامه‌ای برای دوره کارشناسی ارشد طرح شده ونظرات سازنده وصادقانه شما می‌تواند محقق رادرجهت رسیدن به اهداف پژوهشی خودیاری رساند.ضمن تشکر وقدر دانی از زمانی که صرف پاسخگویی به پرسشنامه خواهید نمود به عرض می‌رساندکه هویت شمادرپرسشنامه به هیچ عنوان فاش نخواهد شد و شما می‌توانید با اطمینان پاسخ‌های واقعی خودرابه سؤالات ارائه نمایید.
1-جنس:…………………………..
2- وضعیت تاهل:…………………….
3- سن:……………………….
4ـ میزان تحصیلات پدر: …………………….
5ـ میزان تحصیلات مادر: …………………..
6- شغل پدر: ……………………….
7- شغل مادر:………….
ردیف
میزان موافقت یا مخالفتتان را با گویه های زیر عنوان کنید.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوالات مربوط به تقلب
11
به نحوی روی صندلی می نشینم که به اطراف مسلط باشم
12
ارتباط ما با مرا قبین امتحا نی را موفقیت زیادی می دانم
13
برای امتحان اماده ریسک زیادی هستم
14
پاسخ های متعددی در صورت کشف موارد مشکوک آماده کرده ام
15
در دستیا بی به پاسخ سوالات در جلسه امتحان راه های متعددی را تجربه کرده ام
16
هر طور شده مراقب یا استاد ر ا متقاعد می کنم که کمک کنند .
رد یف
به نظر شما عوامل زیر تا چه حد در گرایش دانشجویان به تقلب تاثیر گذار بوده است؟
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی
کم
خیلی کم
عدم کنترل و نظارت کافی
17
به نظر می رسد مراقبین انگیزه لازم برای نظارت و کنترل ندارند.
18
تعداد مراقبین نسبت به دانشجویان کافی نیست
19
با افزایش طول زمان امتحان مراقبت و کنترل کمرنگ می شود .
20
مراقبین در ضبط موارد مشکوک سخت نمی گیرند
21
بردن وسایل اضا فی به جلسه امتحان زیاد سخت نیست
22
تاچه اندازه تفریح را به درس خواندن ترجیح می دهید
فقدان انگیزه وعلاقه
23
تا چه اندازه کار را به درس خواندن ترجیح می دهید
24
تا چه اندازه مایل به اد ا مه تحصیل هستید
25
تا چه اندازه با اشتیاق و علاقه زیادی درس می خوانید
26
تا چه اندازه به تدریس استاد با علاقه و اشتیاق گوش فرا می دهید
27
تا چه اندازه به درس و تحصیل علاقه نشان می دهید
شکل گیری روابط
28
تا چه اندازه سعی می کنید با مقامات رابطه ایجاد کنید .
29
تا چه اندازه سعی می کنید با کارشناسان و کارکنان را بطه صمیمی داشته باشید
30
تا چه اندازه سعی می کنید با دانشجویان زرنگ و درس خوان رابطه خوبی داشته باشید
31
تا چه اندازه سعی می کنید با مراقبین رابطه صمیمی برقرار کنید
راحت طلبی
32
در انتهای ترم از جزوه بچه ها کپی می گیرم
33
تا انجا یی که مقدور است کمتر در کلاس حضورمی یابم
34
بارها اتفاق افتاده که با زحمت کم نمره خوبی گرفته ام
35
هر طور شده استاد را متقاعد می کنم کمتر درس بدهد
36
برای دسترسی به سوالات مهم تمام تلاش خود را می کنم
37
معمولا سر امتحان کمتر با خودم لوازم التحریر حمل می کنم

پاسخی بگذارید