منبع پایان نامه درباره رگرسیون، ضریب همبستگی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه

ض آزمایش و خطا است یک جنبه از استنباط آماری محاسبه برآوردهایی از پارامترهای جامعه مانند میانگین نمونه است.
دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود برای این کار از آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده میگردد.در آمار توصیفی که معمولاً به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می‌شود.
3-10- تحلیل رگرسیون
در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) روش همزمان  ب)روش گام به گام    ج) روش سلسله مراتبی
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.
در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند.از آن جا که روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی وپژه ای صورت می گیرد، در تحقیقات توصیفی از اهمیت خاصی برخوردار است. لازم به تذکر است که برای این گونه تحقیقات آشنایی با روشهای آماری تحلیل رگرسیون الزامی است.
3-10-1- ضریب همبستگی
شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه بین دو متغیر را توصیف می کند. ضریب همبستگی در مورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقدار بین دو متغیر تغییر کند یعنی با کم و زیاد شدن یکی دیگری هم کم و زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه بین آن را به صورت یک معادله بیان کردبین این دو متغیر همبستگی وجود دارد.
3-10-2- ضریب همبستگی اسپرمن
هرگاه داده‌ها بصورت رتبه‌ای جمع آوری شده باشند یا به رتبه تبدیل شده باشند، می‌توان از همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (rs) که یکی از روشهای ناپارامتریک است، استفاده کرد. (بهبودیان، 1383 : 145) یکی از مزیت‌های ضریب همبستگی اسپیرمن به ضریب همبستگی پیرسون این است که اگر یک یا چند داده نسبت به سایر اعداد بسیار بزرگ باشد چون تنها رتبه آنها محسوب می‌شود، سایر داده‌ها تحت الشعاع قرار نمی‌گیرند.
برای محاسبه ضریب همبستگی رتبه‌ای داده‌های زوجی (xi,yi) ابتدا به تمام xها برحسب مقادیرشان رتبه می‌دهیم و همین کار را نیز برای yها انجام می‌دهیم، سپس تفاضل بین رتبه‌های هر زوج را که با نشان می‌دهیم حساب می‌کنیم. در مرحله بعد توان دوم d‌ها را محاسبه کرده، در نهایت با استفاده از این فرمول ضریب همبستگی رتبه‌ای را حساب می‌کنیم
خلاصه
دراین فصل درچهارچوب روش‌شناسی تحقیق، روش تحقیق، فرضیات پژوهش، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، ،جامعه آماری، حجم نمونه و روش‌های نمونه‌گیری، تکنیک‌های مورد استفاده در گردآوری داده‌ها، سنجش اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه و آماره‌های لازم برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی می‌شود. روش تحقیق دراین پژوهش براساس هدف وماهیت موضوع تحقیق مشخص وتکنیک‌هایت حقیق نیز لیست می‌شوند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1: مقدمه:
محقق برای پاسخگویی به سئوالات و پذیرش و عدم پذیرش فرضیاتی که برای تحقیق خود تدوین کرده است، باید داده‌ها را دسته بندی، مرتب، دستکاری و خلاصه کند. مجموعه‌ای وسیع، پیچیده وحجیم از اطلاعات که در برخی از موارد غیر قابل درک می باشد. باید به الگوها وشاخص های قابل درک و فهم که به بیان نتایج پژوهش کمک می کند، تبدیل شود.
این فصل برای تنظیم و خلاصه کردن داده ها بصورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیرپذیر برای هر تحقیق می باشد، تا بتوان بعلت یا وجود روابط بین مسائل پژوهشی تحقیق پی برد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل دو بخش است:
الف: توصیف داده‌ها ب: تحلیل داده‌ها
الف – توصیف داده‌ها:
برای شناخت بهتر متغیرهای پژوهش و تشخیص الگوی حاکم برآنها از آمار توصیفی استفاده می‌شود. با استفاده از شاخصه‌های آمار توصیفی که شامل فراوانیها، درصدها، نمودارها، مقادیر مرکزی و پراکندگی و همبستگی است. داده‌ها را باید توصیف نمود.
ب- تحلیل داده‌ها:
از آنجائی که پاسخ سئوالاتی اساسی تحقیق باید از داده‌ها استنتاج شوداز آماراستنباطی استفاده می گردد. در تحلیل داده‌ها از روش های برآورد فاصله یا آزمون فرضیه استفاده میشود. در تحقیق حاضر از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه،کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. استفاده می شود.
یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش عبارت است که از نتایج و تحلیل اطلاعات گردآوری شده. به بیان دیگر، تعبیر و تفسیر داده‌ها را یافته‌های پژوهش گویند. یافته‌ها و دستاورده‌های پژوهش اطلاعات واقعی است که از فرایند پژوهش علمی به‌دست آمده است.
از اینرو داده‌های تحقیق که اطلاعات خام و غیرتجربی و تنها آماره‌های کمی هستند باید با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق تفسیر و تعبیر شوند تا به بافته‌ها و دستاوردهای پژوهش تبدیل گردند. در این مرحله اطلاعات و داده‌های کدگذاری شده پس از تجزیه و تحلیل و پردازش به وسیله رایانه توسط محقق مورد تفسیر و تعبیر قرا می‌گیرند.
4ـ2ـ یافته های توصیفی
4ـ2ـ1ـ جنس
مطابق با داده‌های به‌دست آمده از جنس پاسخگویان، جدول فراوانی جنس پاسخگویان در جدول شماره (4ـ1) ارائه شده است. جدول زیر توزیع جنس پاسخگویان را نشان می‌دهد.
جدول شماره (4ـ1): توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
مرد
52
49 /50
زن
51
51/49
جمع
103
0/100
مطابق با جدول فوق 49/50 درصد از کل پاسخگویان مرد و دارای بیشترین درصد بوده‌اند. همچنین 51/49 درصد از پاسخگویان زن و دارای کمترین درصد می‌باشند.
نمودار شماره (4ـ1): توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
4ـ2ـ2ـ وضعیت تأهل
وضعیت تأهل پاسخگویان نشان‌دهنده دو گروه از پاسخگویان مجرد و متأهل می‌باشد که در جدول شماره (4ـ2) ارائه شده است. جدول زیر توزیع فراوانی پاسخگویان را نشان می‌دهد.
جدول شماره (4ـ2): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
فراونی
درصد
مجرد
65
1/63
متأهل
38
9/36
جمع
103
100
مطابق با جدول فوق 1/63 درصد از کل پاسخگویان مجرد و دارای بیشترین فراوانی بوده‌اند.
همچنین 9/36 درصد از پاسخگویان نیز متاهل بوده و دارای کمترین فراوانی می‌باشند.
نمودار شماره (4ـ2): توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل
4ـ2ـ3ـ سن
مطابق با داده‌های به‌دست آمده از سن پاسخگویان، جدول فراوانی سن پاسخگویان در جدول شماره (4ـ3) ارائه شده است. جدول زیر توزیع سن پاسخگویان را نشان می‌دهد.
جدول شماره(4ـ3): توزیع پاسخگویان برحسب سن
سن
فراوانی
درصد
22-18
38
9/36
27-23
45
7/43
32-28
8
7/7
37-33
6
8/5
42-38
2
9/1
47-43
3
9/2
52-48
1
9/0
53وبالاتر
0
0
جمع
103
100
مطابق با جدول فوق کمترین سن برابر با 18سال و بیشترین سن 51سال بوده است . بیشتر
پاسخگویان نیز در مقطع سنی 27-23 قرار دارند.
نمودار شماره (4ـ3): توزیع پاسخگویان بر حسب سن
4ـ2ـ4ـ تفکیک نمونه بر حسب متغیر تقلب
جدول (4ـ4) بررسی توزیع متغیر تقلب
ردیف
میزان موافقت یا مخالفت خود را با گویه های زیر عنوان کنید.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
111
به نحوی روی صندلی می نشینم که به اطراف مسلط باشم
5/15
7/11
9/36
2/28
8/7
112
ارتباط ما با مرا قبین امتحانی را موفقیت زیادی می دانم
34
1/30
2/28
8/7
113
برای امتحان آماده ریسک زیادی هستم
7/9
3/24
8/38
2/27
141
پاسخ های متعددی در صورت کشف موارد مشکوک آماده کرده ام
8/6
3/22
32
3/24
6/14
115
در دستیابی به پاسخ سوالات در جلسه امتحان راه های متعددی را تجربه کرده ام
4/20
6/45
4/18
5/15
116
هر طور شده مراقب یا استاد ر ا متقاعد می کنم که کمک کنند .
7/8
6/13
7/41
2/28
8/7
تقلب
میانگین
انحراف استاندارد
مد
مینیمم
ماکسیمم
4660/19
18825/5
24
10
26
جدول (4ـ5) آماره‌های توصیفی
با توجه به جدول (4ـ5) می‌تواند گفت متغیر تقلب دارای میانگین 47/19 است مقدار انحراف معیار نشان می‌دهد که متوسط پراکندگی متغیر تقلب از میانگین، 19/5 است.
4ـ2ـ5ـ تفکیک نمونه بر حسب متغیر عدم کنترل و نظارت کافی
جدول (4ـ6) بررسی توزیع متغیر عدم کنترل و نظارت کافی
ردیف
به نظر شما عوامل زیر تا چه حد در گرایش دانشجویان به تقلب تاثیر گذار بوده است؟
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
17
به نظر می رسد مراقبین انگیزه لازم برای نظارت و کنترل ندارند.
0
2/27
2/25
35
6/12
18
تعداد مراقبین نسبت به دانشجویان کافی نیست
3/22

دیدگاهتان را بنویسید