منبع پایان نامه درباره مبانی نظری، صاحب نظران، دانشگاه ها

دانلود پایان نامه

ا معناداری روابط و بررسی علی بین متغییر وابسته و مستقل عوامل تاثیر گذار در ایجاد تقلب را تحلیل خواهیم کرد.
1-9- جامعه و روش نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان است که تعدادشان 103 نفر می باشد.
1-10- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید داری قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع پژوهش تسلط کافی داشته باشد
* قلمرو زمانی تحقیق: از نظر زمانی مربوط به داده های نمونه آماری طی سالهای 1392لغایت 1393 می باشد.
* قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه تقلب تحصیلی با عوامل موثر در دانشگاه می باشد.
* قلمرو مکانی تحقیق: مر بوط به دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان می باشد.
1-11- روش گردآوری اطلاعات
برای گردآوری ادبیات موضوعی و مبانی نظری فرضیه ها از مطالعات کتابخانه ای یعنی استفاده از کتاب ها، مقالات، پایان نامه های تحصیلی و برای داده های مربوط به نمونه آماری از نرم افزار Spss استفاده شده است.
1-12 – چارچوب کلی تحقیق
این تحقیق از 5 فصل به شرح ذیل تشکیل شده است:
در فصل اول، موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن، اهداف اساسی انجام تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و تعریف واژهها و اصطلاحات بیان شدهاند. فصل دوم به ادبیات و تئوریهای موجود در رابطه با مبانی نظری فرضیههای تحقیق پرداخته است. همچنین، سابقهی تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه نیز به تفصیل بیان شده است.در فصل سوم، چگونگی اجرای روش تحقیق اشاره شده است. جامعهی تحقیق، نمونهی تحقیق و چگونگی انتخاب آن از بین اعضای جامعه و روشهای گردآوری اطلاعات توضیح داده شده است. در ادامه مدلهای آماری و اقتصادسنجی مربوط و فرضیههای آماری تحقیق ارایه شده است.
در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از بهکارگیری روشها و مدل مورد استفاده، آمده است.
فصل دوم
ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2ـ1ـ مقدمه
دراین فصل از گزارش تحقیق به بررسی منابع و تدوین چهارچوب نظری پرداخته ایم. در مرحله بعد به بیان فرضیات و متغیرهای پژوهش پرداخته و برای این‌که بین چهارچوب نظری پژوهش و فرضیه‌های پژوهش ارتباط معنی‌داری برقرار شود، در قالب یک مدل تحلیلی ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مشخص می‌شود.
2ـ2- مفهوم تقلب
وا‍‍ژه تقلب در مقالات و منابع علمی معانی مختلفی دارد و لیکن انچه در تمامی این تعاریف مشترک و یکسان می باشد. این است که تقلب نوعی سوء استفاده از منابع در جهت منافع شخصی به عمد و کاملا غیر قانونی است.
2ـ2ـ1 تقلب در مفهوم عام
تقلب در مفهوم عام عبارتند است : تحریف حقایق با اهمیت توسط کسی که می داند مطالبش حقیقت ندارد و یا ارائه حقایق با کمال بی توجهی نسبت به صحت آنها وبه قصد فریب دیگران و در تعریف کلی واژه تقلب عبارتند است سوء استفاده از سود یک سازمان بدون اینکه لزوما به عواقب قانونی آن منجر شود.و در تعریف دیگر تقلب به فرایندی اشاره دارد که طی آن یک یا چند نفر عمدا و مخفیانه دیگران را ازهر چیز با ارزشی به خاطر منافع شخصی خود محروم کنند.
2ـ2-2 تعریف کلی و جامع تقلب:
اما در حسابداری و حسابرسی تعریف کلی و جامع در مورد تقلب چنین است: تقلب اصطلاحی عام و در برگیرنده همه توانی های متعددی است که یک فرد قادر است با مهارت به کار گیرد تا مزایایی را با ارائه نادرست اطلاعات به دیگران بدست آورد . به عبارت دیگر تقلب اصطلاحی است که برای توصیف فرایند فریب دادن اعتماد و نیرنگ برای بدست آوردن نوعی منفعت از شخص یا اشخاص دیگر که معمولا نفع مالی است بکار برده می شود.تقلب با اشتباهات غیر عمدی بسیار تفاوت دارد برای اینکه تقلب رخ دهد. شخص متقلب باید عمدا واز روی قصد برای به دست آوردن منفعت دیگران را اعمال کند.
2ـ3- انوا ع تقلب تحصیلی
رتینگر و کرامر ضمن تقسیم انواع تقلب تحصیلی به تقلب در آزمون ها و تقلب در تکالیف درسی (دزدی ادبی) انواع زیر را برای تقلب بر شمرده اند.
1- استفاده از یادداشت های غیر مجاز درآزمون باز یا آزمون های منزل، استفاده از یادداشت غیر مجاز در آزمون کلاس .
2-رونویسی پاسخ آزمون باز و حل آزمون در منزل از روی شخص دیگر .
3-رونویسی آزمون کلاسی از روی شخص دیگر
4-اجازه دادن یا اجازه گرفتن برای رونویسی پاسخ ها ی آزمون
5-ارائه مقاله ای که از جای دیگر گرفته شده
6-رونویسی کردن تکلیف منزل از تکلیف شخص دیگر
7-اجازه دادن به سایر افراد برای رونویسی کردن تکلیف منزل
8-انجام تکلیف توسط فرد دیگر
9-انجام تکلیف برای سایر افراد
10- انجام تکلیف فردی با سایراشخاص
2ـ4ـ روش های پیشگری و کشف تقلب
بطور کلی تقلب دو نا رسایی بنیادی داردکه در نهایت ممکن است به کشف بینجامد ،
ساختار و پیش بینی پذیری .
2-4-1- ساختار:
ماهیت چرخه ای تقلب ساختاری از عناصر و مسیری به هم چسبیده را نشان می دهد . بدین سان که یک نفر مجرب و متخصص حتی با نگاهی گذرا به برخی جنبه های این چرخه می تواند با ارزیابی های خود از تمام ترفند ای متقلبانه و نیت ها و محرک های آن پرده بردارد.
2-4-2- پیش بینی پذیری:
تقلب به عنوان یک رویداد در هر دو چارچوب کلان و خرد پیش بینی پذیری است زیرا هر معلومی باید شرایطی داشته باشد تا ایجاد شود . در سطح کلان یک همبستگی بین وضع عمومی اقتصاد و صنعت و میل به تقلب وجود دارد .
در سطح خرد پیش بینی پذیری تقلب از این بینش بر می آید که بیشر تقلب ها دارای ویژگی های مشترک هستند و یک حسابرس مجرب می تواند از قواع یاد گیری سر انگشتی و مراقبت حرفه ای و پیش بینی تقلب در زمانی که شرایط خاصی حاکم باشد استفاه کند.
2ـ5ـ تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی
بنابر دیدگاه برخی آسیب شناسان اجتماعی همواره در صد کمی از تقلب ها در جامعه وجود دارد که این در صد نرمال و قابل تحمل است. اما اگر در جامعه ای این در صد رو به فزونی رفت بطور قطع برای افراد جامعه مشکل ساز خواهد شد . برای جلوگیری از چنین فاجعه ای نهاد ها و مسئولان باید در تلاش کشف بستر ها عوامل وعناص موثر بر تخلف شکل گرفته در جامعه بپردازند از جمله انحرافاتی که در جوامع وجود دارد در زمینه علم است گاهی تکیه زیاد بر اکتشافات اصیل و مهم ممکن است در شرایطی انگیزه ای جهت تحریک رقبا برای دست زدن به کار های غیر قانونی و یا تقلب آمیز گردد. واقعیت این است که ساختار هنجاری علم در عین حال سبب بروز و یا شناخته شدن انحرافات نیز هست .
دو مورد از جدی ترین تخلفات از هنجار های اجتماعی علم تقلب و سرقت تالیفات اختراعات و به طور کلی آثار دیگران محسوب می شود این انحرافات در عرصه هنجارهای اجتماعی دارای سطوح متفاوتی هستند سرقت علمی و سایر اشکال سوء رفتار تقلبی با اخلاق فردی گروهی و اجتماعی در ارتباطند این سه سطح گر چه متمایزند ولی متاثر از یکدیگر هستند اگر فردی دانشمند به عنوان یک فرد دارای اخلاق حسنه باشد ممکن نیست دست به چنین رفتاری بزند . همین طور اگر در کشوری و در شاخه علمی هنجار ها و بستر های لازم به وجود آمده باشد عضو دانشمند نمی تواند به راحتی از صداقت علمی تخلف کند . همچنین اگر در جامعه ای اخلاق و نه ضد اخلاق در عمل و نه در حرف حاکم باشد کسی بر علیه موازین حاکم عمل نمی کند و آنگاه به یقین اخلاق شکن علمی هم محکوم خواهد بود امروزه با پدیدار شدن نهادی به نام دانشگاه که مسئولیت تربیت علمی و اخلاق نسل تحصیل کرده و متخصص را به عهده دارد دیگر ابعاد سرقت علمی به افراد خاصی محدود نمی ماند ودر واقع نوع چشم پوشی از این عمل به خصوص در عرصه دانشگاهی چه بسا نتایجی هولناک در پی داشته باشد.
2ـ6-علل موثر در شکل گیری تقلب و سرقت علمی در جامعه دانشگاهی
2-6-1- عوامل فرهنگی
اما عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی را می توان به پنج دسته تقسیم کرد :
2ـ6ـ1ـ1ـ ضعف ارزش های اخلاقی
برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند که ضعف ارزش های اخلاقی در فرهنگ یک خانواده در شکل گیری ارزش های اخلاقی فرد در اجتماع تاثیر خواه گذاشت .
2ـ6ـ1ـ2ـ راحت طلبی
یکی دیگر از عواملی که بر ارتکاب تقلب و سر قت علمی تاثیر گذار است راحت طلبی و انتخاب ساده ترین کار و کمترین زحمت برای گرفتن بهترین امتیاز است.
2-6-1-3- فقدان علاقه وانگیزه
به عقیده مشا رکت کننده گان علاقه و انگیزه در افراد به منظور پژوهش عاملی است که در درون شخص باید وجود داشته باشد . شخص بی علاقه و بی انگیزه ممکن است در پژوهش دچار تخلف و انحراف شود.
2ـ6-1-4ـ روابط به جای اصول و ضوابط
شکل گیری روابطی از قبیل فامیلی ودوستانه و رییس و استاد و دانشجو در وقوع روشی از تقلب و سرقت علمی موثر است که با عنوان سهام بخشی مطرح شده است . در این روش اشخاص بنابر شکل گیری روابط ذکر شده به اضافه و حذف کردن اسامی افرادی می پردازند که در هیچ یک از مراحل انجام پژوهش ارائه شده شرکت نداشته اند .
2ـ6-1-5- ضعف ایمان
به عقیده برخی از صاحب نظران فقدان ایمان عامل دیگری است که سبب می شود شخص مرتکب غیر اخلاقی علمی شود.
2ـ6ـ2ـ عوامل پرورشی
عوامل پرورشی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی چهار دسته به شرح زیر هستند:
2ـ6ـ2ـ1ـ عدم تخصص کافی
عدم اطلاعات کافی و تخصص لازم دلیل دیگر است بر دام افتادن پژوهشگر در دام غیر اخلاقی های پژوهشی .
2ـ6ـ2ـ2- نا آگاهی از قوانین مربوطه
به عقیده صاحب نظران نا آگاهی در باره روش های پرهیز از تقلب و سرقت علمی از عواملی است که به دلیل عدم تلاش شخص برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پژوهش اتفاق می افتد.
2-6-2-3ـ ضعف نگا رش
اشخاصی که توانایی نوشتن و پروراندن مطلب را ندارد به ناچار از مقالات دیگران تقلید می کنند . این کار سبب می شود که جملات مشابه در مقاله ظاهر شون و در ذهن شخص سوم چنین ایجاد شود که مقاله قبلا نیز خوانده شده است .
2-6-2-4ـ ضعف در ترجمه
عدم توانایی در ترجمه مقاله به زبان خارجی سبب می شود افراد از مقالات خارجی الگو بگیرد .در پی انجام این کا نرم افزار های سرقت یاب که مقاله ها را بر طبق بسامد مشابهت جمله با مقالات موجود می سنجند می توانند فردی که مرتکب این تقلب شده است را معرفی کند.
2ـ6ـ3ـ عوامل آموزشی
2-6-3-1- آموزش محور بودن مدارس و دانشگا ه ها
یکی دیگر از علل ارتکاب به تقلب و سرقت در پژوهش این است که سیستم آموزشی کشور بیشتر مبنای آموزش محور است و آموزش و انجام پژوهش در مدارس و دانشگاه ها نادیده انگاشته می شود
2ـ6ـ3ـ2ـ توجه به کمیت به جای کیفیت
پذیرش در دانشگاه ها در سطوح بالا استخدامی ها ارتقاها و انتساب ها با توجه به تعداد مجموعه مدارک علمی-پژوهشی فرد انجام می شود این موضوع دلیلی بر ایجاد رقابت ناسالم در افراد می شود . افراد سعی می کنند در کوتاه ترین زمان بیشترین آمار را کسب کنند که عاملی برای استفاده از راه های میان بر و غیر اخلاقی است .
2ـ6ـ3ـ3 آموزش و اطلاع رسانی نا کافی
عدم آموزش کافی و عدم بر گزاری کلاس ها و کار گاه های آموزشی و اطلاع رسانی به پژوهشگران
سبب می شود فرد به دلیل ناآگاهی مرتکب خلاف علمی شود .
2-6-3-4- اجبار در پژوهش
اجبار در پژوهش عاملی است که افراد به ارتکاب تخلف سوق می دهد .

پاسخی بگذارید