نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

دانلود پایان نامه

بازده اضافی به معنی بازدهی بیشتر از بازده در نقطه تعادل است که خط بازار سرمایه SML)) این نقطه متعادل را نشان میدهد. در اینجا نقطه تعادل، نقطهای است که تا هر میزان ازB (ریسک) بازده مورد انتظار (Z) آن را بدست میآوریم.
در این مقدار K0 نقطه بازده حاصله بدون قبول هیچگونه ریسکی میباشد و همانطور که در نمودار مشاهده میشود با افزایش بهای اوراق بهادار، بازده نیز افزایش پیدا میکند (خط d صعودی میباشد) و در نقطهای که خطوط عمود شده بر B خط dرا قطع میکند نقطه تعادل بوجود میآید. لذا یک نظریه در رابطه با بازده بازار و مخاطره که الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) خوانده میشود،
(2-3) KJ= Ki+(Km- Ki)Beta
که در این معادله، Kj معرف نرخ بازده مورد انتظار سهام j، Ki نرخ بهره بدون ریسک، Km نرخ بازده بازار و Beta معرف ارزش بتای مربوط به سهام j میباشد.
بازده مورد انتظار
d
kj
ko Beta
د- نسبتهایی که علیرغم استفاده از اطّلاعات حسابداری، معیارهای اقتصادی هستند مانند EVA و REVA و MVA.
این گونه معیارها بیشتر از آن که معیارهای مالی باشند معیارهای اقتصادی هستند؛ زیرا دادههای اقتصادی در آنها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.
در این تحقیق از میان روشهای مختلف ذکر شده برای اندازهگیری عملکرد شرکتها، از روشهای مبتنی بر اطّلاعات حسابداری و از شاخصهای بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود که در فصل اول به تعریف آنها پرداخته شد، استفاده شده است.
2-24- پیشینۀ پژوهش
2-24-1- پیشینۀ داخلی
سرمایه فکری
سرمایه فکری
انواری رستمی و سراجی پس از سنجش سرمایه فکری به 5 روش گوناگون، به بررسی رابطه آن با ارزش بازار سهام شرکتهای بورس پرداختهاند که در سه روش، رابطه معنادار مستقیمی میان این دو متغیر تأیید شده است (انواری رستمی و سراجی، 1384).
همتی و همکاران در پژوهشی به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری، ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1387 پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سرمایه فکری و ارزش افزوده سرمایه فیزیکی و ارزش افزوده سرمایه انسانی و ارزش افزوده سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی (بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام) شرکتهای مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارند (همتی و همکاران، 1389).
نمازی و ابراهیمی تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1383 تا 1385 انجام دادند. نتایج حاکی از این بود که سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها، سود هر سهم) جاری و آینده شرکتها دارد (نمازی و ابراهیمی، 1389).
شمس و خلیلی به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1384 تا 1388 پرداختند. به این منظور ابتدا پنج شاخص کلیدی عملکرد شرکتها و شاخص کارایی سرمایه فکری با استفاده از مدل “پالیک” در جامعۀ آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای مورد نظر، اندازهگیری شده، سپس تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخصهای عملکرد مالی با استفاده از الگوی رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که سرمایه فکری با شاخصهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، بهرهوری کارکنان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم، بازده داراییها و سود هر سهم رابطه مستقیم دارد (شمس و خلیلی، 1390).
پیری و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 پرداختند. نتایج نشان داد که در سطح معناداری 5% بین سرمایه فکری و شاخصهای مربوط به کیفیت سود (پایداری سود) رابطه معناداری وجود دارد (پیری و همکاران، 1391).
طالبنیا و همکاران به بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزش بازار و عملکرد مالی (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده داراییها، شاخص سودآوری اصلی) شرکتهای فعال در صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1388 پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای فعال در صنعت سیمان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه به کار گرفته شده بیشترین رابطه را با عملکرد شرکتها دارد. به عبارتی صنایع سیمان کشور وابستگی شدیدی به داراییهای ساختاری و فیزیکی خود دارند و قسمت اعظم ارزش افزوده خود را مرهون این داراییها میباشند. در واقع سرمایه انسانی این صنعت تأثیر چندانی در ایجاد ارزش افزوده ندارد (طالبنیا و همکاران، 1391).
سرمایه درگردش
سرمایه درگردش
عنایتی پس از بررسی وضعیت سرمایه درگردش شرکتهای مورد مطالعه در طی سالهای 1377 تا 1388 در قالب پنج فرضیه، به نتایج زیر رسیده است:
1) روشهای مدیریت وجه نقد بر نقدینگی شرکتها تأثیر دارد و رابطه معناداری بین آنها وجود دارد.