۸

۶۱/۰

۹

۷۵/۰

۱۰

۷۲/۰

۱۱

۷۷/۰

۱۲

۷۷/۰

ارزش ویژه

۵۲/۶

سهم واریانس

۳۳/۵۴

کل واریانس تبیین‌شده

۳۳/۵۴

۳-۳-۵- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته
جهت بررسی این سازه از دو بار اجرای یک تکلیف کامپیوتری ۵۰ سؤالی استفاده شد. این تکلیف از مطالعه واشبرن[۶۶۷] و پوتنی[۶۶۸] (۱۹۹۸) گرفته شده است و بصورت نرم‌افزار بر روی رایانه اجرا می‌گردد. در این نرم‌افزار لغاتی با رنگهای مختلف (قرمز، آبی، زرد و سبز) برای شرکت‌کنندگان نمایش داده می‌شود. تکلیف آزمودنی این است که فارغ از محتوا یا معنی لغت، رنگ آن را تشخیص دهد؛ در صورت آبی یا زرد بودن کلید چپ ماوس و در صورت قرمز یا سبز بودن کلید راست ماوس را فشار دهد. ۵۰ لغت مورد نظر در سه طبقه جای می‌گیرند: محرک‌های پایه (۱۰ مورد)، همخوان (۲۰ مورد) و ناهمخوان (۲۰ مورد). محرک‌های پایه از چهار حرف «د» تشکیل شده‌اند که به یکی از رنگهای چهارگانه مذکور نمایش داده می‌شوند (شکل ۳-۲). تکلیف شرکت کننده این است که رنگ نوشته را در اسرع وقت با کلیک کردن دکمه راست یا چپ ماوس گزارش دهد.
محرک‌‌های همخوان شامل لغاتی هستند که محتوا و رنگشان یکسان است (مثلاً با رنگ آبی نوشته شده «آبی») (شکل ۳-۳) و محرک‌های ناهمخوان بیانگر لغاتی هستند که رنگشان با محتوایشان همخوان نیست (مثلاً با رنگ قرمز نوشته شده «آبی») (شکل ۳-۴). ترتیب ارائه لغات نیز کاملاً تصادفی است. زمان واکنش افراد در فشردن دکمه ماوس در خصوص لغات ناهمخوان، عامل تعیین کننده ظرفیت شناختی فرد می‌باشد، چرا که نیاز به تمرکز و تلاش شناختی بیشتری دارد. این تکلیف یک بار در ابتدای امر (شروع آزمونها) و بار دیگر بلافاصله پس از ایجاد خلق و هیجان منفی (به روش لرنر[۶۶۹] و کلتنر[۶۷۰] (۲۰۰۱) که توضیح آن در روش اجرا آمده است) اجرا گردید. تفاوت میانگین زمان واکنش افراد در خصوص ۲۰ لغت ناهمخوان در دو بار اجرا، شاخص ظرفیت شناختی افراد در زمینه سرکوب افکار منفی و ناخواسته می‌باشد. بدین معنا که میانگین زمان پاسخدهی افراد در پیش‌آزمون از میانگین زمان پاسخدهی در پس‌آزمون کسر می‌شود؛ بدین ترتیب هر چقدر نمره فرد بیشتر شود حاکی از آن است که وی پس از ایجاد خلق منفی، ظرفیت شناختی کافی در پردازش اطلاعات ندارد، ذهنش درگیر افکار ناخواسته و منفی است و جهت پاسخدهی درست به سؤالات، نیاز به زمان بیشتری دارد. از این رو نمره بیشتر فرد در این آزمون (که حاصل تفاوت نمرات پیش و پس‌آزمون وی می‌باشد) بیانگر عدم ظرفیت شناختی وی در سرکوب افکار منفی و ناخواسته است و در همین راستا در گزارش نتایج نیز از سازه عدم ظرفیت شناختی استفاده شده است.
د د د د
آبی
آبی
شکل ۳-۱- محرک ناهمخوان

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است