۸

۸٫تنظیم هیجان مبتنی بر غیرفعال‌سازی

**۱۷/۰-

**۲۴/۰

۰۶/۰

**۲۲/۰-

**۲۶/۰-

۰۲/۰

**۲۱/۰-

۱

*p<05/0 **p<01/0
۴-۲- تحلیل مقدماتی
دو تحلیل مقدماتی که می‌بایست از داده های خام پژوهش صورت گیرد عبارت است از ۱) تعیین این مسئله که آیا داده های پرت یا هر نوع مشاهده تأثیرگذاری که تحلیل اصلی یافته ها را تحت شعاع افراطی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ ۲) بررسی هر نوع تخطی از پیش فرض هایی که ممکن است تحلیل اصلی داده ها را نامعتبر سازد. در پژوهش حاضر، اطلاعات مربوط به هر شرکت‌کننده، توزیع داده‌ها و آماره‌های توصیفی مربوط به همه متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی‌های دو متغیره همه متغیرهای اندازه‌گیری‌شده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، یافته‌های این تحلیل مقدماتی ارائه می‌شود.
اول، تحلیلی از داده‌های گمشده انجام گرفت. از آنجائی که با مراقبتهای صورت گرفته در خصوص تأکید به شرکت‌کنندگان پژوهش مبنی بر تکمیل کامل پرسشنامه ها تنها ۶ درصد کل داده‌ها دارای گویه پاسخ داده نشده بودند، لذا از روش حذف لیستی جهت برخورد با داده‌های گمشده استفاده گردید. بدین ترتیب داده‌های مربوط به ۲۷ نفر در تحلیل اصلی مدل پیشنهادی مورد استفاده قرار نگرفت. پس از حذف این افراد از نمونه مورد تحلیل، ویژگیهای جمعیت شناختی آنها برای اطمینان از اینکه حذف این افراد بر ماهیت نمونه تحقیق تأثیر خاصی ندارد مورد بررسی قرار گرفت. ویژگیهای جمعیت شناختی این ۲۷ نفر، نظیر جنسیت، سن و رشته تحصیلی از آزمودنی‌هایی که اطلاعات آنها در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت متفاوت نبود.
دوم، داده‌های مربوط به متغیرهای آشکار برای تعیین برقرار بودن پیش فرض‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نمودار پراکندگی باقیمانده‌ها[۶۹۳]، هیستوگرام‌ها و آماره‌های کجی و کشیدگی برای همه متغیرهای آشکار نشان داد که هیچکدام از متغیرها از مفروضه نرمال بودن تخطی نکرده‌اند. جدول ۴-۴ مقدار آماره‌های کجی و کشیدگی تمام متغیرهای آشکار مطالعه را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه هیجکدام از مقادیر بزرگتر از ۲ نبوده‌اند، می‌توان اذعان داشت که توزیع آنها نسبت به توزیع نرمال تفاوت معنی‌داری ندارد (تات[۶۹۴]، ۱۹۹۸).
جدول ۴-۴- آماره‌های کجی و کشیدگی توزیع نمرات متغیرهای آشکار پژوهش

متغیر کجی کشیدگی
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.