۲-۳ نهان نگاری تصویر دیجیتال با موجک های چندگانه ۵۴
۳-۳ تبدیل موجک چندگانه تصویر ۵۵
۴-۳ انتخاب مکان مناسب برای درج نهان نگار ۵۶
۵-۳ الگوریتم جاگذاری نهان نگار ۵۷
۶-۳ الگوریتم آشکار سازی نهان نگار ۵۸
۷-۳ نتایج ۵۹
فصل چهارم ۶۰
۱-۴ مقدمه ۶۱
۲-۴ کیفیت تصویر نهان نگاری شده ۶۱
۳-۴ استحکام نهان نگار ۶۲
۴-۴ بررسی استحکام تصویر در برابر حملات رایج ۶۲
۵-۴ مقایسه سیستم نهان نگاری پیشنهادی با روش ها قبل ۶۳
۶-۴ نتیجه گیری ۶۴
فصل پنجم ۶۵
۱-۵ خلاصه تحقیق ۶۶
۲-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۶۷
منابع و مآخذ ۶۸
Abstract 71
فهرست اشکال
شکل ۲ – ۱ درج نهان نگار [۷] ۸
شکل ۲ – ۲ تشخیص نهان نگار [۷] ۸
شکل ۲ – ۳ تکنیک های پنهان سازی اطلاعات [۳] ۱۰
شکل ۲ – ۴ دو نمونه سیگنال شامل مخلوطی از فرکانس های ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ هرتز و تبدیل فوریه آنها [۴] ۱۶
شکل ۲ – ۵ نمایش گرافیکی نحوه پنجره کردن سیگنال غیر ایستا به منظور محاسبه تبدیل فوریه زمان کوتاه[۴] ۱۸
شکل ۲ – ۶ موج سینوسی در مقایسه با موجک [۱۰] ۲۱
شکل ۲ – ۷ مقیاس کردن موجک ، a بیانگر مقیاس می باشد .[۱۰] ۲۴
شکل ۲ – ۸ انتقال تابع موجک[۱۰] ۲۵
شکل ۲ – ۹ مراحل تبدیل موجک گسسته ، نمای شماره ی ۱ [۱۰] ۲۶
شکل ۲ – ۱۰ مراحل تبدیل موجک گسسته ، نمای شماره ۲ [۱۰] ۲۶
شکل ۲ – ۱۱ مراحل تبدیل موجک گسسته ، نمای شماره ۳ [۱۰] ۲۷
شکل ۲ – ۱۲ نمایش سه بعدی تبدیل موجک پیوسته سیگنال های نشان داده شده در شکل ۲-۱ با استفاده از موجک مادر ۸ db (الف) تبدیل موجک سیگنال ایستا ، (ب) تبدیل موجک سیگنال نا ایستا [۴] ۲۸
شکل ۲ – ۱۳ نمایش رزولوشن در صفحات مختلف (الف ) صفحه زمان (ب) صفحه فرکانس (پ) صفحه زمان – فرکانس در تبدیل فوریه زمان – کوتاه (ت) صفحه زمان – فرکانس در تبدیل موجک [۴] ۲۹
شکل ۲ – ۱۴ محل موج ها به هنگام گسسته کردن بر روی درجه بندی دودویی [۵] ۳۶
شکل ۲ – ۱۵ نمایش نحوه محاسبه تبدیل موجک گسسته سه مرحله ای با استفاده از ایده بانک فیلتر برای یک سیگنال دلخواه [۴] ۳۸
شکل ۲ – ۱۶ تبدیل موجک گسسته [۲۸] ۳۹
شکل ۲ – ۱۷ عکس تبدیل موجک گسسته [۱۰] ۴۰
شکل ۲ – ۱۸ تبدیل موجک گسسته و عکس آن در یک نگاه [۱۰] ۴۰
شکل ۲ – ۱۹ سیگنال های یک بعدی به دست آمده از چند سطر و ستون دلخواه از یک نمونه سیگنال دوبعدی (تصویر) . [۴] ۴۲
شکل ۲ – ۲۰ تبدیل دوبعدی یک نمونه تصویر[۴] ۴۲

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است