پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی93

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

تکه ای از متن پایان نامه :

در این مقاله به تاثیر فشار داخلی بر ارتفاع بالج با ضرایب اصطکاک لوله و قالب و ضرایب غیرهمسانگرد مختلف به کمک شبیه‏سازی اجزا محدود و آزمایش تجربی پرداختند]10[.

لی[1] و همکارانش در سال 2004 مقاله‌ای معرفی کردند که در آن به تحلیل و تاثیر تنش اعمالی بر پارامترهای خروجی مهم فرایند هیدروفرمینگ پرداختند. آن‌ها با استناد بر روابط تئوری حاکم بر شکل‌دهی فلزات به تاثیر تغییر تنش در حین فرایند هیدروفرمینگ لوله بر فاکتورهای خروجی دیگر پرداخته و از طرفی از قیاس این نتایج با نتایج حاصل از کار عملی و لوح موسوی و همکارانش در سال 2008 مقاله‏ای تحت عنوان شبیه‏سازی سه بعدی اجزا محدود هیدروفرمینگ بالج آزاد نوسانی لوله ارائه کردند. آن‏ها در این مقاله به تاثیر فشار نوسانی به عنوان یک عامل مهم در هیدروفرمینگ لوله پرداختند. همچنین به نتایج مطلوبی در جهت تاثیر فشار نوسانی برای مقابله با چروکیدگی و پارگی دست یافتند]16[.

جوانرودی و همکارانش در سال 2008 مقاله‏ای تحت عنوان آنالیز عددی و تحلیلی هیدروفرمینگ بالج آزاد لوله ارائه کردند. آن‏ها در این مقاله به مطالعه تاثیر شعاع گوشه قالب وضخامت لوله بر برگشت فنری با بهره گیری از شبیه‏سازی اجزا محدود پرداختند و نتایج مطلوبی را از آن استخراج کردند]17[.

مائنو[2] و همکارانش در سال 2009 مقاله‌ی در ارتباط با فرایند شکل‏دهی داغ لوله با گاز به روش گرمایش مقاومتی ارائه کردند. در این روش لوله در قالبی باز و به سبب عبور جریان الکتریکی گرم شده و در ادامه با اعمال فشار داخلی و تغذیه محوری شکل‌داده می‏گردد. آن‌ها در نهایت به تاثیر جریان الکتریکی در جهت حرارت‌دهی لوله  با در نظر گرفتن اعمال تغذیه محوری و عدم وجود تغذیه محوری بر بهبود شکل‌دهی لوله پرداختند]18[.

هوانگ و همکارانش در سال 2009 مقاله‌ای جهت مطالعه توزیع تنش برای فرایند بالج‏ آزاد  لوله‏ی فولادی با در نظر گرفتن  خواص آنیزتروپیک ارائه کردند. آن‌ها پس از استخراج کرنش‏های در جهت عرض و ضخامت که از تست کشش بر روی ورق با همان جنس بدست آوردند و تکیه بر کار آزمایشگاهی به وابستگی ارتفاع بالج به فشار داخلی پرداختند و پس انجام آزمایش به نمودارهای حاصل از آن رسیدند. در ادامه به کمک حل تحلیلی با بهره گیری از معادلات ریاضی به مطالعه نمودارفشار- ارتفاع پرداخته و در نهایت به تقارب قابل قبول این نتایج (حل تحلیلی) با نتایج آزمایشگاهی رسیدند]19[.

[1] Li

[2] Maeno

 مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی