پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اصل اول : حقوق بشر-  شرکت ها ، بنگاه های اقتصادی و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت کنند و به آن تکریم بگذارند.

اصل دوم : شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تضمین نمایند که نقشی در نقض حقوق بشر ندارند.

اصل سوم : معیارهای کار-  شرکت ها و بنگاه ها و بطور کلی بخش خصوصی باید از آزادی انجمن ها و سندیکاها و شناسایی مؤثر حقوق مذاکره و قدرت اقدام دسته جمعی حمایت نماید و حق چانه زنی متقابل را به رسمیت بشناسد .

اصل چهارم : شرکتها باید در حذف کامل هر نوع کار اجباری بکوشند.

اصل پنجم : شرکت ها باید به طور موثری کار کودکان را ملغی کند.

اصل ششم : شرکت ها باید هر گونه تبعیض شغلی را منع کنند.

اصل هفتم : محیط زیست-  شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابله با مشکلات محیط زیست باشند.

 • فعال کردن ابزارهای بازار نیروی کار شامل شناسایی نیاز ها ،مساعدت و همیاری در جستجوی شغل
 • راهنمایی و آموزش به عنوان بخشی از برنامه های فعال پرسنلی
 • توسعه منابع جدیدی از مشاغل خدماتی برای افراد و تقویت امور تجاری به طور برجسته در سطح ملی
 • کاهش موانع جابجایی برای کارگران در سرتاسر اروپا
 • تقویت و انتشار نوآوری و روز آمد کردن فرم سازمان های کاری
 • حمایت برای انتقال در وضعیت های شغلی به ویژه آموزش،خود اشتغالی،تجارت و تحرک جغرافیایی
 • تسهیل کردن معنادار در دست یابی به مقدمات شغلی ، تعلیم و تربیت بالاتر، مشاغل آموزش کارآفرینان و کارآموزی
 • کاهش میزان ترک تحصیل کنندگان
 • گسترش عرضه فرصت های آموزشی ،تعلیم و تربیت و اطمینان یافتن از مسیر های یادگیری منعطف
 • پاسخ به نیاز های جدید ،صلاحیت های کلیدی و نیاز های مهارتی آینده به وسیله پیشرفت در تعریف و شفافیت در شایستگی ها (Moftalen,2007,16)

2- دانشگاه ها

 • کارایی و اثربخشی بیشتر مخارج عمومی مربوط به تحقیق و توسعه
 • توسعه و تقویت بخش های عالی مؤسسات آموزشی و پژوهشی در راستای گسترش همکاری و انتقال تکنولوژی های بین مؤسسات پژوهشی خصوصی و عمومی
 • نوسازی مدیریت مؤسسات پژوهشی و دانشگاه ها

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید