پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی93

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1 مقدمه

در این فصل به کمک حل تحلیلی مبتنی بر روابط تئوریک و برگرداندن آن به زبان برنامه‌نویسی متلب، تاثیر فاکتورهای ورودی فرایند مانند ابعاد لوله و قالب شامل طول محل بالج لوله، ضخامت لوله، شعاع خارجی لوله، شعاع گوشه‌ی قالب و جنس لوله شامل پارامتر توان کار سختی، ضریب استحکام بر فاکتور خروجی یعنی ارتفاع بالج (ارتفاع برآمدگی) که انتخاب مناسب آن در بهبود کیفیت محصول نهایی تأثیر به سزایی ایفا می‌کند، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در فرایند بالج‏ آزاد لوله، فشار داخلی به صورت  مستقیم بر ارتفاع بالج لوله تاثیر می‌گذارد. این به آن معناست که  سیال شکل‏دهی (گاز)، بر دیواره‌ی داخلی لوله فشار وارد کرده و  به ترتیب تنش‌ها در جهت محیطی و طولی لوله‏ی مذکور می‌باشند.

  فشار داخلی می باشد که به جداره‌ی داخلی لوله وارد می‌گردد.

 و  به ترتیب شعاع محیطی و شعاع انحنای لوله می‌باشد.

  ضخامت در محل بالج لوله می‏باشد.

 

 

در شکل (3-1) فاکتورهای هندسی ، ،  و  برای لوله‏ی مورد آزمایش نشان داده شده می باشد.

شکل 3-1 ابعاد هندسی لوله

به مقصود تحلیل تنش سیلان در لوله‏ی تغییر شکل یافته از معادله‏ی لودویک هولمن[1] بهره گیری می‏گردد. این ارتباط جهت تحلیل توزیع تنش برای لوله‏هایی که به روش اکستروژن تولید شده‌اند به کار می‌رود.

(3-2)

  (3-5)

باتوجه به معادله‏ی (3-1)، محاسبه‏ی شعاع محیطی لوله () و شعاع انحنای لوله () لازم می‏باشد. در زیر محاسبه‏ی آن‌ها آورده شده می باشد.]8[

(3-6)

(3-7)

پارامترهای ، ، r، ، ، ، که در روابط (3-6) و (3-7) به‌کار رفته‌اند بترتیب عبارتند از شعاع محیطی لوله، شعاع انحنا لوله، مقدار تغییرشکل بالج در جهت r، مختصات نقطه‌ی e در جهت R، مختصات نقطه‌ی e در جهت z، شعاع کوچک بیضی و شعاع بزرگ بیضی.

باتوجه به شکل‏ (3-1)، موقعیت نقطه‌ی تماس لوله و قالب (e) به عنوان ورودی‌ترین فاکتور در محاسبه‌ی فشار داخلی، بسیار حائز اهمیت می باشد.

[1] Ludwik-Hollomon

 مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی